Summer Sale: nu tot wel -50% op ALLES & DUBBELE PUNTEN
Summer Sale: nu tot wel -50% op ALLES!
Informatie inzake gegevensbescherming van Marc O’Polo Einzelhandels GmbH

Bij MARC O’ POLO heeft uw tevredenheid de hoogste prioriteit. Het beschermen van uw privésfeer is voor ons dan ook een belangrijke taak. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens daarom uitsluitend in overeenstemming met de hieronder beschreven beginselen en met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake de gegevensbescherming, met name de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke volgens artikel 4, lid 7 AVG van de website https://www.marc-o-polo.com alsmede de daarin opgenomen online shops (hierna gezamenlijk te noemen ‘website’) is MARC O’POLO Einzelhandels GmbH, Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskirchen, Duitsland, service@marc-o-polo.com (hierna te noemen ‘MARC O’POLO’ oder ‘wir’).

Onze functionaris voor gegevensbescherming bereikt u op (datenschutz@marc-o-polo.com) of via ons postadres met de toevoeging ‘De functionaris voor gegevensbescherming’.

Als u jonger bent dan 16 jaar, dient er toestemming te worden gegeven door een van de ouders/verzorgers voordat u persoonsgegevens verstrekt aan MARC O’ POLO.

In verband met de presentatie en de verkoop van onze producten verwerken wij persoonsgegevens van diverse personen. Daaronder vallen met name:

● bezoekers van onze website www.marc-o-polo.com

● klanten van onze online shops

● personen die geabonneerd zijn op onze nieuwsbrieven

● deelnemers aan het klantloyaliteitsprogramma MARC O’POLO MEMBERS

● personen die geabonneerd zijn op postreclame

● deelnemers aan onze winacties

In deel A van deze informatie inzake gegevensbescherming vindt u informatie over de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke.

In de delen B tot en met F krijgt u bovendien informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

In deel G vindt u gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën.

In deel H krijgt u bovendien informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van u persoonsgegevens.

Aan de in deze informatie inzake gegevensbescherming gebruikte juridische begrippen voor gegevensbescherming ligt de betekenis in de Algemene verordening gegevensbescherming ten grondslag. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in deel I.

Inhoudsopgave
J. Informatie over juridische begrippen van de Algemene verordening gegevensbescherming die in deze informatie inzake gegevensbescherming wordt gebruikt
  1. Informatie over juridische begrippen van de Algemene verordening gegevensbescherming die in deze informatie inzake gegevensbescherming wordt gebruikt
K. Versie en wijziging van deze informatie inzake gegevensbescherming
  1. Versie en wijziging van deze informatie inzake gegevensbescherming

A. Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke

Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Marc O’Polo Einzelhandels GmbH

Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskirchen, Duitsland

E-mail: service@marc-o-polo.com

Telefoon: 00 800 10221022 (gratis servicenummer)

Fax: +49 (0) 231 96677889

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke

MARC O’POLO Einzelhandels GmbH

Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskirchen, Duitsland

Functionaris voor gegevensbescherming

datenschutz@marc-o-polo.com

B. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van onze website www.marc-o-polo.com

Informatief gebruik van de website (met gebruikmaking van noodzakelijke cookies)

Bij informatief gebruik van de website wordt door de browser die op uw eindapparatuur in werking treedt, bepaalde technisch relevante informatie naar de server van onze website gestuurd, bijvoorbeeld uw IP-adres. Wij verwerken deze informatie voor het beschikbaar stellen van de door u aangevraagde content op onze website. Ten einde de veiligheid van de IT-infrastructuur, welke voor het beschikbaar maken van de website wordt gebruikt, te kunnen waarborgen, wordt deze informatie bovendien tijdelijk in een zogenaamde webserver-logfile opgeslagen.

Ten einde de zoekfuncties van onze website beschikbaar te stellen, worden gegevens die u in onze zoekfunctie invoert, tijdelijk op onze webserver verwerkt.

Ten einde de functies voor het beheren van toestemmingen voor onze website (bijv. voor het gebruik van bepaalde op cookies gebaseerde technologieën) beschikbaar te stellen, wordt informatie over uw toestemming voor cookies (🡪deel H) opgeslagen op uw eindapparatuur. De cookies en de daarin opgeslagen informatie kunnen tijdens het bezoek van onze website worden uitgelezen, om vast te stellen, of en welke toestemmingen u heeft verleend. Ten einde de voorkeurstaal beschikbaar te kunnen stellen, worden eveneens gegevens tijdelijk op onze webserver verwerkt om de door u aangevraagde content op de website in de door u geselecteerde taal beschikbaar te stellen.

Daarover krijgt u hieronder gedetailleerde informatie:

1. Details over de persoonsgegevens die worden verwerkt
Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerktPersoonsgegevens die in de categorieën zijn opgenomenBronnen van de gegevensVerplichting tot het verstrekken van de gegevensBewaartermijn
HTTP-gegevens.Geprotocolleerde gegevens die bij elk bezoek aan de website via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) om technische redenen worden verkregen. Hieronder vallen IP-adres, type en versie van uw internetbrowser, gebruikt besturingssysteem, de aangevraagde pagina, de vooraf bezochte pagina (referrer URL), datum en tijdstip van de aanvraag. Gebruiker van de website.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij de aangevraagde content van de website niet beschikbaar stellen. Gegevens worden in serverlogbestanden in een vorm die het mogelijk maakt om de betrokkene te identificeren, maximaal voor een periode van 6 weken opgeslagen, tenzij zich een veiligheidsgerelateerd voorval voordoet (bijv. een DDoS-aanval). In geval van een veiligheidsgerelateerd voorval worden de serverlogbestanden bewaard totdat het veiligheidsgerelateerd voorval opgelost en volledig opgehelderd is.
Zoekfunctiegegevens.Gegevens die u in de zoekfunctie van onze website invoert. Hieronder valt alle informatie die u als zoekbegrippen in het betreffende zoekformulier op de website invoert. Gebruiker van de website.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij de aangevraagde content van de website niet beschikbaar stellen. Gegevens worden in serverlogbestanden in een vorm die het mogelijk maakt om de betrokkene te identificeren, maximaal voor een periode van 6 weken opgeslagen, tenzij zich een veiligheidsgerelateerd voorval voordoet (bijv. een DDoS-aanval). In geval van een veiligheidsgerelateerd voorval worden de serverlogbestanden bewaard totdat het veiligheidsgerelateerd voorval opgelost en volledig opgehelderd is.
Opt-in-gegevensGegevens betreffende de door u verleende toestemmingen voor onze website. Hieronder vallen uw toestemming en eventueel uw individuele voorkeuren voor het gebruik van op cookies gebaseerde technologieën. Deze gegevens worden in cookies op uw eindapparatuur opgeslagen (deel H). Gebruiker van de websiteVerstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen rekening houden met cookie-toestemmingen op deze website. Wij slaan deze gegevens niet langdurig in onze systemen op, maar slechts tijdelijk ten tijde van de beschikbaarstelling van de website. De langdurige opslag geschiedt lokaal in de browser van de gebruiker. (Deel G.III. voor informatie over de geldigheidsduur van de gebruikte cookies.)
Gegevens inzake de voorkeurstaal Gegevens die opgeslagen worden voor het beschikbaar stellen van de functie ten behoeve van het instellen van de voorkeurstaal. Hieronder valt de door u geselecteerde taal. Gebruiker van de website.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij de aangevraagde content van de website niet in de door u geselecteerde taal beschikbaar stellen. Wij slaan deze gegevens niet langdurig in onze systemen op, maar slechts tijdelijk ten tijde van de beschikbaarstelling van de website. Langdurige opslag geschiedt lokaal in de browser van de gebruiker voor de duur van maximaal 2 weken.
2. Details over de verwerking van de persoonsgegevens
Doel van de verwerking van de persoonsgegevensCategorieën van persoonsgegevens die worden verwerktGeautomatiseerde besluitvormingRechtsgrond en eventueel gerechtvaardigde belangenOntvanger
Beschikbaarstelling van de door de gebruiker aangevraagde content van de website: Hiervoor worden gegevens tijdelijk op onze webserver verwerkt.HTTP-gegevens.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen). Ons gerechtvaardigd belang is de beschikbaarstelling van de door de gebruiker aangevraagde content op de website. Hostingprovider.
Beschikbaarstelling van de zoekfuncties van onze website: Hiervoor worden gegevens die u in onze zoekfuncties invoert, tijdelijk op onze webserver verwerkt. Zoekfunctiegegevens.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen). Ons gerechtvaardigd belang is de beschikbaarstelling van de door de gebruiker aangevraagde zoekfuncties op de website. Hostingprovider.
Beschikbaarstelling van de functie inzake het beheren van toestemmingen voor de website. Voor bepaalde functies van onze website (bijv. voor het gebruik van bepaalde op cookies gebaseerde technologieën) is uw toestemming vereist. Ten einde u in staat te stellen om uw toestemming te verlenen dan wel in te trekken, stellen wij een functie beschikbaar waarmee wij de toestemmingen voor onze website kunnen beheren. Hiervoor wordt informatie over uw toestemmingen voor cookies (deel G) op uw eindapparatuur opgeslagen. De cookies en de daarin opgeslagen informatie kunnen tijdens het bezoek van onze website worden uitgelezen, om vast te stellen, of en welke toestemmingen u heeft verleend. Opt-in-gegevens.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen). Ons gerechtvaardigd belang is het beheren van de door de gebruiker verleende toestemmingen voor deze website. Hostingprovider.
Beschikbaarstelling van de functie ten behoeve van het instellen van de voorkeurstaal: Hiervoor worden gegevens tijdelijk op onze webserver verwerkt om de door u aangevraagde content van de website in de door u geselecteerde taal beschikbaar te stellen. Gegevens inzake de voorkeurstaal.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen). Ons gerechtvaardigd belang is de beschikbaarstelling van de door de gebruiker aangevraagde content van de website in de door de gebruiker geselecteerde taal. Hostingprovider.
Het waarborgen van de veiligheid van de IT-infrastructuur, welke voor de beschikbaarstelling van de website wordt gebruikt, met name voor het vaststellen, oplossen en documenteren van bewijsmateriaal van storingen (bijv. DDoS-aanvallen): Hiervoor worden gegevens tijdelijk in logbestanden op onze webserver opgeslagen en geanalyseerd. HTTP-gegevens, Zoekfunctiegegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen). Ons gerechtvaardigd belang is het waarborgen van de veiligheid van de IT-infrastructuur, welke voor de beschikbaarstelling van de website wordt gebruikt, met name voor het vaststellen, oplossen en documenteren van bewijsmateriaal van storingen (bijv. DDoS-aanvallen). Hostingprovider.
Analyse van gebruikersgedrag op basis van empirische waarden met de interactie van toestemming van de gebruiker via de cookiebanner. Hiervoor worden alleen signalen naar Google gestuurd om de interactie met de weergegeven inhoudsbanner vast te leggen en deze te gebruiken voor gedragsmodellering. HTTP-gegevens, opt-in gegevens Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, onder f), van de algemene verordening gegevensbescherming (belangenafweging). Ons legitieme belang is de dynamische aanpassing van tag-gedrag met behoud van de gegevensbeschermingsinstellingen van de gebruiker. Google
3. Details over ontvangers van de persoonsgegevens en de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen en / of aan internationale organisaties
OntvangerRol van de ontvangerDoorgifte in derde landen en/of aan internationale organisatiesAdequaatheidsbesluit of geschikte dan wel passende waarborgen voor doorgiften aan derde landen en/of aan internationale organisaties
Hostingprovider (momenteel: ABOUT YOU GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Duitsland) Verwerker.EU en USA.Er is sprake van ontstentenis van een adequaatheidsbesluit van de Europese commissie als bedoeld in artikel 45, lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming. ABOUT YOU beschikt over standaardbepalingen inzake gegevensbescherming (SSC) die overeenkomstig artikel 46 van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn goedgekeurd.

Gebruik van marketingtechnologieën en reclamenetwerken (met gebruikmaking van marketingcookies)

Als u via de privacy- en cookie-instellingen uw toestemming heeft verleend voor marketingdoeleinden, maken wij gebruik van de marketingtechnologieën van diverse aanbieders (Google, Microsoft, Criteo, Mediards, Stylight, Esome, Awin, Daisycon, Tracdelight, Tectumedia, Outbrain, Usemax, Emarsys, Facebook, Pinterest) voor de volgende doeleinden:

● Analyseren van acties van bezoekers (conversiontracking), segmentatie van bezoekers en analyse van campagneperformance

● Het doelgericht opnieuw benaderen van gebruikers van de website voor reclamedoeleinden (retargeting) met inbegrip van het afrekenen van de advertentieweergaven met onze retargetingpartners

● Deelname van onze website aan verschillende reclamenetwerken (affiliatenetwerken) om zo goed mogelijk reclame te maken voor onze producten, met in begrip van het weergeven van gepersonaliseerde, op interesses afgestemde reclame en het afrekenen van reclamecampagnes met onze reclamepartners

● Analyseren van de effectiviteit van onze Facebookadvertenties en het samenstellen van doelgroepen voor onze Facebookadvertenties door middel van ‘Facebook Pixel’

● Het registreren en analyseren van het gedrag van gebruikers van onze website om aan de hand daarvan onze nieuwsbrieven specifiek, afgestemd op het betreffende abonnement vorm te geven

Voor het verzamelen van gegevens met deze marketingtechnologieën op onze website zijn wij gedeeltelijk samen met de betreffende aanbieder van de marketingtechnologieën verantwoordelijk. Een eventuele verdere verwerking van gegevens door de betreffende aanbieder ten behoeve van diens eigen doeleinden of doeleinden van derden geschiedt enkel onder de verantwoordelijkheid van de betreffende aanbieder. Informatie over het feit of wij samen met de betreffende aanbieder verantwoordelijk zijn, en een verwijzing naar de privacyverklaring van dergelijke aanbieders vindt u hieronder.

Voor dit doel gebruiken wij en de betreffende aanbieder cookies (🡪deel H Marketing).

Daarover krijgt u hieronder gedetailleerde informatie:

1. Details over de persoonsgegevens die worden verwerkt
Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerktPersoonsgegevens die in de categorieën zijn opgenomenBronnen van de gegevensVerplichting tot het verstrekken van de gegevensBewaartermijn
Google Double Click (Floodlight), Google Ads Conversion Pixel, Google Ads Remarketing, Microsoft Advertising, Criteo, Mediards, Esome, Awin, Daisycon, Tracdelight, Tectumedia, Outbrain, Usemax.Google Double Click (Floodlight), Google Ads Conversion Pixel, Google Ads Remarketing, Microsoft Advertising, Criteo, Mediards, Esome, Awin, Daisycon, Tracdelight, Tectumedia, Outbrain, Usemax.Google Double Click (Floodlight), Google Ads Conversion Pixel, Google Ads Remarketing, Microsoft Advertising, Criteo, Mediards, Esome, Awin, Daisycon, Tracdelight, Tectumedia, Outbrain, Usemax.Google Double Click (Floodlight), Google Ads Conversion Pixel, Google Ads Remarketing, Microsoft Advertising, Criteo, Mediards, Esome, Awin, Daisycon, Tracdelight, Tectumedia, Outbrain, Usemax.Google Double Click (Floodlight), Google Ads Conversion Pixel, Google Ads Remarketing, Microsoft Advertising, Criteo, Mediards, Esome, Awin, Daisycon, Tracdelight, Tectumedia, Outbrain, Usemax.
Google Double Click (Floodlight)-, Microsoft Advertising-, Criteo-, Mediards-, Esome-, Awin-, Daisycon-, Tracdelight-, Tectumedia-, Outbrain-, HTTP-gegevens. Geprotocolleerde gegevens die bij het gebruik van de betreffende webtrackingtool (bijv. Google Double Click voor Google Double Click-HTT-gegevens) via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) om technische redenen worden verkregen. Hieronder vallen IP-adres, type en versie van uw internetbrowser, gebruikt besturingssysteem, de aangevraagde pagina, de vooraf bezochte pagina (referrer URL), datum en tijdstip van de aanvraag. Gebruiker van de website.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webtracking uitvoeren dan wel (voor het onderwerp is van de betreffende webtrackingtool) de gebruiker geen gepersonaliseerde reclame bieden. 12 maanden.
Google Double Click (Floodlight)-, Microsoft Advertising-, Criteo-, Mediards-, Esome-, Awin-, Daisycon-, Tracdelight-, Tectumedia-, Outbrain-, Cookiegegevens. Gegevens die in cookies voor de betreffende webtrackingtool (bijv. Google Double Click voor Google Double Click-cookiegegevens) op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Hieronder vallen een unieke ID (bijv. UUID) ter herkenning en identificatie van terugkerende bezoekers door bijv. Google, die wij echter zelf niet kunnen herleiden naar een bezoeker, alsmede onder meer de volgende parameters: Partner-identificatienummer bijv. van de reclamepartner Google, paginatype (bijv. bedankpagina na een bestelling, pagina met productspecificaties, winkelmand), productnummers van de bekeken producten, bestelnummer, waarde van de bestelling, URL van de bezochte pagina(’s), namen/prijzen van de bekeken producten, aantal producten in de winkelmand, munteenheid, geselecteerde taal van de website, indicatieve informatie over de locatie, gegevens van de gebruikersagent (browsertype, eindapparaat, beeldschermgrootte, e-mailprogramma’s, server). In het kader van het UUID-aanmaakproces wordt het IP-adres geregistreerd en in een geografische opslaglocatie vertaald. De laatste byte van dit IP-adres wordt verwijderd. ( Deel G.III. voor gedetailleerde informatie over de content van de gebruikte cookies.) Gebruiker van de website.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webtracking uitvoeren dan wel (voor zover het onderwerp is van de betreffende webtrackingtool) de gebruiker geen gepersonaliseerde reclame bieden De cookies zelf worden noch door ons noch door de betreffende aanbieder opgeslagen. De gegevens uit de cookies worden echter in de betreffende profielgegevens opgenomen (voor Google Double Click bijv. de Google Double Click-profielgegevens; zie hieronder). ( Deel G.III. voor informatie over de geldigheidsduur van gebruikte cookies.)
Google Double Click (Floodlight)-, Microsoft Advertising-, Criteo-, Mediards-, Esome-, Awin-, Daisycon-, Tracdelight-, Tectumedia-, Outbrain-, Profielgegevens. Gegevens die door de betreffende webtrackingtool (bijv. Google Double Click voor Google Double Click-cookiegegevens) worden gegenereerd en die voor de betreffende webtrackingtool afzonderlijk in pseudonieme gebruiksprofielen worden opgeslagen. Hieronder valt informatie over het gebruik van de website, met name paginaweergaven, aantal bezoeken en bezoekduur op de bezochte pagina’s, waarbij de informatie gekoppeld wordt aan de unieke bezoeker-ID van de bezoeker, die in de betreffende cookiegegevens (voor Google Double Click bijv. de Google Double Click-cookiegegevens) is opgenomen, alsmede herkomst van de bezoeker (dat betekent via welke reclamepartner/welke reclamecampagne een bezoeker op de website terechtkwam), bouncepercentage, transacties en omzet Door de betreffende aanbieder (voor Microsoft Advertising bijv. Microsoft) gegenereerd.-Wij slaan deze gegevens niet op. De opslag van deze gegevens geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de partner.
Facebook en Pinterest
Facebook-, HTTP-gegevens. Geprotocolleerde gegevens die bij het gebruik van de betreffende webtrackingtool (bijv. Google Double Click voor Google Double Click-HTT-gegevens) via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) om technische redenen worden verkregen. Hieronder vallen IP-adres, type en versie van uw internetbrowser, gebruikt besturingssysteem, de aangevraagde pagina, de vooraf bezochte pagina (referrer URL), datum en tijdstip van de aanvraag. Gebruiker van de website.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webtracking uitvoeren dan wel (voor zover het onderwerp is van de betreffende webtrackingtool) de gebruiker geen gepersonaliseerde reclame bieden Wij slaan deze gegevens niet op. De opslag van deze gegevens geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de partner.
Facebook-pixel-, Pinterest-pixel-, Cookiegegevens. Gegevens die in cookies voor de betreffende tracking-pixel (voor Facebook bijv. de Facebook-pixel) op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Hieronder valt een unieke ID ter herkenning en identificatie van terugkerende bezoekers. Bovendien nemen wij via onze datalayer volgende informatie in de cookies op, die de aanbieder van de betreffende tracking-pixel helpen om de juiste reclameuitingen aan de betreffende user beschikbaar te stellen: ● bestelwaarde (OrderValue) ● gekochte producten (Product Ids) ● bekeken producten (Product Ids) ● gezochte producten (Product Ids) ● paginatype (op welke pagina de gebruiker was, bijv. category of bedankpagina, pagina met productspecificaties, pagina met zoekresultaten). ( Deel G.III. voor gedetailleerde informatie over de content van de gebruikte cookies.) Gebruiker van de website.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, is de functie van de tracking-pixel niet of slechts in beperkte mate mogelijk. Deze gegevens worden niet door onszelf verzameld of opgeslagen. Het verzamelen en verwerken van deze gegevens geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder van de betreffende tracking-pixel (voor Facebook Pixel bijv. Facebook). ( Deel G.III. voor informatie over de geldigheidsduur van gebruikte cookies.)
Facebook-pixel-, Pinterest-pixel-, Eventgegevens. Gegevens die de betreffende aanbieder door middel van de betreffende tracking-pixel registreert (voor de Facebook Pixel bijv. Facebook). Hieronder vallen handelingen die op de website plaatsvinden (zogenaamde ‘events’). Daaronder valt bijvoorbeeld de voltooiing van een aankoop, een registratie, het toevoegen van betaalgegevens, de aanvang van een bestelprocedure, het toevoegen van een product aan de winkelmand, het toevoegen van verlanglijsten, het zoeken naar producten, het bekijken van content. Hieronder valt bovendien de informatie die samenhangt met betreffende handelingen die geregistreerd zijn (zogenaamde ‘parameters’). Daartoe behoort bijvoorbeeld de waarde van de aankoop die is gedaan. Gebruiker van de website.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, is de functie van de tracking-pixel niet of slechts in beperkte mate mogelijk. Deze gegevens worden niet door onszelf verzameld of opgeslagen. Het verzamelen en verwerken van deze gegevens geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder van de betreffende tracking-pixel (voor Facebook Pixel bijv. Facebook). Over de bewaartermijn hebben wij geen informatie.
Facebook-pixel-, Pinterest-pixel-, Analysegegevens. Gegevens die de aanbieder van de betreffende tracking-pixel (voor de Facebook Pixel bijvoorbeeld Facebook) op basis van de informatie, die door de betreffende tracking-pixel wordt geregistreerd, steeds afzonderlijk genereert. Hieronder valt informatie over de effectiviteit van de advertenties via de betreffende aanbieder en het koppelen van gebruikers aan doelgroepen ten behoeve van advertenties via de betreffende aanbieder. De betreffende aanbieder kan aan de hand van de verzamelde informatie voor eigen doeleinden of voor doeleinden van derden mogelijkerwijs nog meer gegevens genereren. Over de details van de gegevens die door de betreffende aanbieder worden gegenereerd, zijn wij niet op de hoogte. Door de betreffende aanbieder autonoom gegenereerd.-De betreffende aanbieder verstrekt ons gegevens alleen in geaggregeerde, geanonimiseerde vorm. Wij kunnen deze gegevens niet herleiden naar natuurlijke personen. Het verzamelen en verwerken van deze persoonsgegevens valt onder de verantwoordelijkheid van de betreffende aanbieder. Over de bewaartermijn hebben wij geen informatie.
Emarsys eMarketing Systems AG
Emarsys HTTP-gegevensGeprotocolleerde gegevens die bij het gebruik van de Emarsys-webtrackingtool via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) om technische redenen worden verkregen. De geregistreerde gegevens omvatten het volgende: - browser en de versie daarvan - besturingssyteem - verwijzende URL - IP-adres (versleuteld en ingekort) - sessie- en cookie-ID’s - land Gebruiker van de website.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webtracking door middel van Emarsys uitvoeren. 1 jaar.
Emarsys cookiegegevensGegevens die in de Emarsys-cookies voor de betreffende webtrackingtool op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen. In beginsel registreren de cookies de volgende twee soorten informatie: Informatie over de dienst - IP adres - Browser - Cookie-identificatoren - Gepseudonimiseerde identificatoren (externe ID’s of versleutelde e-mailadressen) bij ingelogde bezoekers. Informatie over het surfgedrag - itemID’s die werden bekeken - itemID’s die in de winkelmand werden gelegd - itemID’s die werden gekocht Gebruiker van de website.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webtracking uitvoeren dan wel (voor zover het onderwerp is van de betreffende webtrackingtool) de gebruiker geen gepersonaliseerde reclame bieden De vervaldata bedragen normaliter één jaar, met uitzondering van de sessiecookies die al aan het einde van elke sessie worden gewist. ( Deel G.III. voor informatie over de geldigheidsduur van gebruikte cookies.)
Emarsys profielgegevensDe Emarsys databank actualiseert regelmatig gegevens die hij gedurende bezoekersessies heeft geregistreerd. Hier worden de gepseudonimiseerde identificatoren voor deze sessies gekoppeld aan identificatiesleutels die in de contactdatabank van Emarsys zijn opgeslagen. Bij een externe identificator wordt deze sleutel in een door de gebruiker gedefinieerd veld ingevoerd dat door MARC O’POLO werd aangemaakt. Bij gehashte Emarsys-e-mails als identificator wordt de sleutel in de velden PredictUserID en PredictSecret van de contactdatabank opgeslagen. Door Emarsys gegenereerd.De Web Extend JavaScript commando’s verzamelen en registreren website-activiteiten voor een onbepaalde tijd in onze eigen databank.
2. Details over de verwerking van de persoonsgegevens
Doel van de verwerking van de persoonsgegevensCategorieën van persoonsgegevens die worden verwerktGeautomatiseerde besluitvormingRechtsgrond en eventueel gerechtvaardigde belangenOntvanger
Het analyseren van acties van bezoekers (conversiontracking) door middel van Google Double Click / Google Ads Conversion Pixel / Google Ads Remarketing
Analyseren van acties van bezoekers (conversiontracking). Hiervoor wordt het gedrag van gebruikers op onze website geregistreerd en in gepseudonimiseerde vorm geanalyseerd. Gebruikers van de website worden in gepseudonimiseerde vorm gekenmerkt om ze op de website of websites van partners te kunnen herkennen. Op basis van deze informatie worden pseudonieme gebruiksprofielen aangemaakt. Deze pseudonieme gebruiksprofielen worden niet aan gegevens over de drager van het pseudoniem gekoppeld. Het doel van de procedure is om de effectiviteit te meten waarmee een geadresseerde groep personen ertoe wordt bewogen, gewenste acties uit te voeren. Hiervoor maken wij gebruik van de door Google aangeboden webtrackingtool Google Double Click. Voor deze doelen worden cookies van de webtrackingtool gebruikt. (Deel G.III. voor gedetailleerde informatie over gebruiksdoelen van de gebruikte cookies.) Google Double Click-HTTP-gegevens, Google Double Click-cookiegegevens, Google Double Click-profielgegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (toestemming).Google LLC.
Het doelgericht opnieuw benaderen van gebruikers van de website voor reclamedoeleinden (retargeting) met inbegrip van het afrekenen van de advertentieweergaven met onze retargetingpartners door middel van Google Double Click / Google Ads Conversion Pixel / Google Ads Remarketing / Microsoft Advertising / Criteo Pixel / Mediards / Tectumedia / Outbrain / Pinterest
Het doelgericht opnieuw benaderen van gebruikers van de website (retargeting) via verschillende retargetingpartners met inbegrip van het afrekenen van de advertentieweergaven met de betreffende retargetingpartner. Hiervoor wordt het gedrag van gebruikers op onze website geregistreerd en in gepseudonimiseerde vorm geanalyseerd. Gebruikers van de website worden steeds in gepseudonimiseerde vorm middels een door de betreffende retargetingpartner toegekende, unieke ID gekenmerkt om ze op onze website alsmede op de websites die advertenties van onze betreffende retargetingpartner plaatsen (zogenaamde publishers), en op eigen websites van onze betreffende retargetingpartner te kunnen herkennen. Op basis van deze informatie worden pseudonieme gebruiksprofielen aangemaakt en samen met de door de betreffende retargetingpartner toegekende, unieke ID door diezelfde retargetingpartner opgeslagen. Deze pseudonieme gebruiksprofielen worden niet aan gegevens over de drager van het pseudoniem gekoppeld. Het doel van de procedure is een gebruiker die reeds interesse voor een website of een product heeft getoond, opnieuw op deze website of het product te attenderen, ten einde de advertentierelevantie en daarmee het klik- en conversiepercentage (bijv. het bestelquotum) te verhogen. Hiervoor maken wij gebruik van de webtrackingtools van de hiernavolgende retargetingpartners op onze website: ● Google (Google Double Click / Google Ads Conversion Pixel / Google Ads Remarketing) ● Microsoft (Microsoft/Bing Advertising) ● Criteo (Criteo Pixel) ● Mediards (tr.mediards.com) ● Tectumedia De informatie die door middel van de betreffende webtrackingtool wordt ingewonnen, stelt de betreffende retargetingpartner bovendien in staat tot het analyseren van de reclameadvertenties die via de betreffende retargetingpartner naar onze website leiden, zodat hij het aantal bezoeken aan onze website via deze advertenties in gepseudonimiseerde vorm kan meten ten einde een rekening te kunnen sturen, en hij het aantal aankopen kan meten die via deze advertenties zijn gedaan. Door middel van deze informatie kan onze betreffende retargetingpartner bij het weergeven van reclameadvertenties eveneens de gebruikers buiten beschouwing laten die het betreffende product al gekocht hebben. Wij komen daarbij alleen het totaal aantal gebruikers te weten die op een bepaalde advertentie van onze retargetingpartner hebben geklikt en vervolgens op een pagina binnen onze website (conversionpagina) terechtkwamen. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker meegedeeld. Aanvullend gebruikt de webtrackingtool van onze retargetingpartner Mediards de verzamelde gegevens in het kader van een predictive targeting. Hierbij berekent Mediards aan de hand van de gebruiker en diens voorkeuren statistische tweelingen om deze op onze website en op voor hem misschien interessante producten te attenderen. Voor deze doelen worden cookies van de webtrackingtool gebruikt. (Deel G.III. voor gedetailleerde informatie over gebruiksdoelen van de gebruikte cookies.) In dit verband is voor de verwerking van persoonsgegevens samen met ons tevens de desbetreffende retargetingpartner verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens. Voor informatie van onze retargetingpartners inzake de verwerking van persoonsgegevens willen wij extra wijzen op hun eigen informatie inzake gegevensbescherming: ● Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de ● Microsoft Ads: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement ● Criteo: https://www.criteo.com/de/privacy/ ● Mediards: https://www.mediards.de/#datenschutz ● Tectumedia: https://www.tectumedia.com/privacy-policy/ ● Outbrain: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy ● Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy Wij verstrekken u op verzoek graag de belangrijkste bepalingen van de overeenkomst tussen ons en de betreffende retargetingpartner (contactgegevens zie deel A.I.). Voor Google: Google Double Click-HTTP-gegevens Google Double Click-cookiegegevens Google Double Click-profielgegevens Voor Microsoft: Microsoft-Advertising-HTTP-gegevens Microsoft-Advertising-cookiegegevens Microsoft-Advertising-profielgegevens Voor Criteo: Criteo-HTTP-gegevens Criteo-cookiegegevens Criteo-profielgegevens Voor Mediards: Mediards-HTTP-gegevens Mediards-cookiegegevens Mediards-profielgegevens Voor Tectumedia: Tectumedia-HTTP-gegevens Tectumedia-cookiegegevens Tectumedia-profielgegevens Voor Outbrain: Outbrain-HTTP-gegevens Outbrain-cookiegegevens Outbrain-profielgegevens Voor Pinterest: Pinterest-HTTP-gegevens Pinterest-cookiegegevens Pinterest-profielgegevens Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (toestemming).Voor Google: Google Ireland Limited Voor Microsoft: Microsoft Ireland Operations Limited Voor Criteo: Criteo SA Voor Mediards: mediards GmbH Voor Tectumedia: Tectumedia GmbH Voor Outbrain: Outbrain UK Ltd. Voor Pinterest: Pinterest Europe Ltd.
Facebook-pixel
Analyseren van de effectiviteit van onze Facebookadvertenties en het samenstellen van doelgroepen voor onze Facebookadvertenties: De ‘Facebook pixel’ registreert handelingen die gebruikers op onze website uitvoeren (bijvoorbeeld de voltooiing van een aankoop) en meldt deze handelingen aan Facebook. Voor zover u bij een dienst van Facebook geregistreerd bent, kan Facebook het bezoek eventueel aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bij Facebook geregistreerd bent dan wel niet ingelogd bent, bestaat de mogelijkheid dat Facebook uw IP-adres en overige identificatiekenmerken achterhaalt en opslaat. Op basis van de informatie die door Facebook wordt verzameld, verstrekt Facebook ons geaggregeerde, geanonimiseerde meetresultaten voor onze Facebookadvertentie. Op die manier kunnen wij met name te weten komen of gebruikers die onze Facebookadvertenties krijgen, op onze website bepaalde acties uitvoeren, bijvoorbeeld het doen van een aankoop (zogeheten ‘conversions’). Facebook geeft ons bovendien de mogelijkheid om op basis van de informatie die door Facebook wordt verzameld, personen die onze website bezoeken of een bepaalde handeling op onze website hebben uitgevoerd, binnen 6 maanden na hun laatste bezoek op onze website opnieuw via Facebookadvertenties te bereiken en onze typen doelgroepen (‘audiences’) te optimaliseren. Dergelijke advertenties kunnen worden getoond aan de gebruikers van onze website ten tijde van het bezoek op het sociale netwerk Facebook of van andere websites die eveneens gebruikmaken van de procedure. Facebook maakt het ons bovendien mogelijk om op basis van de informatie die door Facebook wordt verzameld, voor ons soortgelijke doelgroepen (‘lookalike audiences’) samen te stellen, ten einde personen met onze Facebookadvertenties te bereiken die soortgelijke eigenschappen hebben als de gebruikers van onze website. Facebook verstrekt ons analyses, die op basis van de verzamelde gegevens zijn gemaakt, of overige informatie alleen in geaggregeerde, geanonimiseerde vorm. Wij kunnen de informatie die ons is verstrekt, niet herleiden naar natuurlijke personen. Het verzamelen en verwerken van deze persoonsgegevens valt onder de verantwoordelijkheid van Facebook. Over de details van de verwerking van de gegevens die onder de verantwoordelijkheid van Facebook valt, zijn wij niet op de hoogte. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Facebook vindt u in de privacyrichtlijn van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/. Facebookpixel-HTTP-gegevens, Facebookpixel-cookiegegevens, Facebookpixel-eventgegevens, Facebookpixel-analysegegevens.Onder onze verantwoordelijkheid vindt er geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Over de details van de verwerking van de gegevens die onder de verantwoordelijkheid van Facebook valt, met name over een eventuele geautomatiseerde besluitvorming, zijn wij niet op de hoogte Rechtsgrond voor het mogelijk maken van het verzamelen van persoonsgegevens via onze website door Facebook: Artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (toestemming). Onder onze verantwoordelijkheid vindt er geen verwerking van persoonsgegevens plaats. Over de details van de verwerking van de gegevens die onder de verantwoordelijkheid van Facebook valt, met name over de rechtsgrond die door Facebook voor de verwerking hanteert, zijn wij niet op de hoogte. Facebook Ireland Limited
Analyseren van activiteiten van gebruikers van onze website voor het gebruik van Facebook voor eigen doeleinden of voor doeleinden van derden: De informatie die door middel van ‘Facebook-pixels’ wordt verzameld, kan Facebook tevens voor eigen doeleinden of voor doeleinden van derden gebruiken, bijvoorbeeld voor het maken van doelgroepen voor andere advertentieklanten. Het verzamelen en verwerken van deze persoonsgegevens valt onder de verantwoordelijkheid van Facebook. Over de details van de verwerking van de gegevens die onder de verantwoordelijkheid van Facebook valt, zijn wij niet op de hoogte. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Facebook vindt u in de privacyrichtlijn van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/. Facebookpixel-HTTP-gegevens, Facebookpixel-cookiegegevens, Facebookpixel-eventgegevens, Facebookpixel-analysegegevens.Onder onze verantwoordelijkheid vindt er geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Over de details van de verwerking van de gegevens die onder de verantwoordelijkheid van Facebook valt, met name over een eventuele geautomatiseerde besluitvorming, zijn wij niet op de hoogte. Rechtsgrond voor het mogelijk maken van het verzamelen van persoonsgegevens via onze website door Facebook: Artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (toestemming). Onder onze verantwoordelijkheid vindt er geen verwerking van persoonsgegevens plaats. Over de details van de verwerking van de gegevens die onder de verantwoordelijkheid van Facebook valt, met name over de rechtsgrond die door Facebook voor de verwerking hanteert, zijn wij niet op de hoogte. Facebook Ireland Limited
Esome Container (conversiontracking via Facebook)
Analyseren van acties van bezoekers (conversiontracking), segmentatie van bezoekers en analyse van campagneperformance: Ten behoeve van het analyseren van acties van bezoekers (conversiontracking) wordt het gedrag van gebruikers op onze website geregistreerd en in gepseudonimiseerde vorm geanalyseerd. Gebruikers van de website worden in gepseudonimiseerde vorm gekenmerkt om ze op de website te kunnen herkennen. Op basis van deze informatie worden pseudonieme gebruiksprofielen aangemaakt. Deze pseudonieme gebruiksprofielen worden niet aan gegevens over de drager van het pseudoniem gekoppeld. Het doel van de procedure is om de effectiviteit te meten waarmee een geadresseerde groep personen ertoe wordt bewogen, gewenste acties uit te voeren. Hiervoor gebruiken wij de door Facebook aangeboden webtrackingtools die wij via de tagmanager van onze advertising partner Esome in onze website implementeren. Facebook is samen met ons verantwoordelijk. Het doelgericht opnieuw benaderen van gebruikers van de website (retargeting) via verschillende retargetingpartners met inbegrip van het afrekenen van de advertentieweergaven met de betreffende retargetingpartner. Hiervoor wordt het gedrag van gebruikers op onze website geregistreerd en in gepseudonimiseerde vorm geanalyseerd. Gebruikers van de website worden steeds in gepseudonimiseerde vorm middels een door de betreffende retargetingpartner toegekende, unieke ID gekenmerkt om ze op onze website alsmede op de websites die advertenties van onze betreffende retargetingpartner plaatsen (zogenaamde publishers), en op eigen websites van onze betreffende retargetingpartner te kunnen herkennen. Voor deze doelen worden cookies van de webtrackingtools gebruikt. (Deel G.III. voor gedetailleerde informatie over gebruiksdoelen van de gebruikte cookies.) Esome-HTTP-gegevens, Esome-cookiegegevens, Esome-profielgegevens.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (toestemming).Esome advertising technologies GmbH Voor Facebook: Facebook Ireland Limited
Deelname aan de reclamenetwerken van Awin, Daisycon (alleen relevant voor onze Nederlandse landspecifieke shop) en Tracdelight
Deelname van onze website aan verschillende reclamenetwerken (affiliate-netwerken) om zo goed mogelijk reclame te maken voor onze producten, met in begrip van het weergeven van gepersonaliseerde, op interesses afgestemde reclame en het afrekenen van reclamecampagnes met onze reclamepartners: Wij nemen aan de reclamenetwerken van de volgende reclamepartners deel: ● Awin (voormalig Affilinet) ● Daisycon (alleen voor de Nederlandse landspecifieke shop van onze website) ● Tracdelight Voor de deelname van onze website aan de betreffende reclamenetwerken zijn in onze website trackingpixels van onze reclamepartners geïmplementeerd. Hierbij worden ook cookies van onze reclamepartners gebruikt. (Deel G.III. voor gedetailleerde informatie over gebruiksdoelen van de gebruikte cookies.) De trackingpixels maken het onze reclamepartners mogelijk om informatie te verzamelen over activiteiten van gebruikers van onze website. De ingewonnen informatie dient voor het analyseren van de reclameadvertenties die via de betreffende reclamepartner naar onze website leiden, zodat de reclamepartner het aantal bezoeken aan onze website via deze advertenties in gepseudonimiseerde vorm kan meten ten einde een rekening te kunnen sturen. Bovendien registreren onze reclamepartners het gedrag van gebruikers op onze website en analyseren dit gedrag in gepseudonimiseerde vorm. Gebruikers van de website worden hiervoor in gepseudonimiseerde vorm gekenmerkt om ze op onze website alsmede op de andere websites die aan het desbetreffende reclamenetwerk deelnemen, te kunnen herkennen. Op basis van deze informatie worden pseudonieme gebruiksprofielen aangemaakt. Deze pseudonieme gebruiksprofielen worden niet aan gegevens over de drager van het pseudoniem gekoppeld. Doel van de procedure is om aan de hand van het surfgedrag de interesses van een gebruiker te achterhalen, ten einde de gebruiker aan bepaalde reclamedoelgroepen te koppelen. Zo kunnen de betreffende reclamepartners de gebruikers relevantere, op hun interesses afgestemde en zodoende interessantere reclame tonen. In dit verband zijn voor de verwerking van persoonsgegevens samen met ons tevens de desbetreffende reclamepartners verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens. Voor informatie van onze reclamepartners inzake de verwerking van persoonsgegevens willen wij extra wijzen op hun eigen informatie inzake gegevensbescherming: ● https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy-DACH ● https://www.daisycon.com/de/datenschutzhinweis/ ● https://www.tracdelight.io/datenschutz/ Wij verstrekken u op verzoek graag de belangrijkste bepalingen van de overeenkomst tussen ons en de overige verwerkingsverantwoordelijken (contactgegevens zie deel A.I.). Voor Awin: Awin-HTTP-gegevens, Awin-cookiegegevens, Awin-profielgegevens: Voor Daisycon: Daisycon-HTTP-gegevens, Daisycon-cookiegegevens, Daisycon-profielgegevens: Voor Tracdelight: Tracdelight-HTTP-gegevens, Tracdelight-cookiegegevens, Tracdelight-profielgegevens Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (toestemming).Voor Awin: AWIN AG Voor Daisycon: Daisycon B.V. Voor Tracdelight: tracdelight GmbH
Emarsys eMarketing Systems AG
Het registreren en analyseren van het gedrag van gebruikers van de website om aan de hand daarvan onze nieuwsbrieven en direct mail specifiek, afgestemd op het betreffende abonnement vorm te geven. Het registreren en analyseren van uw gebruiksgedrag door middel van de analysetool van Emarsys geschiedt alleen, ● wanneer u in onze privacy- en cookie-instellingen toestemming heeft verleend voor ‘marketing’ en alsmede voor ● onze e-mailnieuwsbrief (--> deel D) en bovendien ● deelnemer bent aan ons klantloyaliteitsprogramma (--> deel E). In dit geval wordt aan de hand van uw gebruiksgedrag/klikgegevens een gebruikersprofiel aangemaakt, ten einde daaruit uw interesses voor onze producten af te leiden. Om u gepersonaliseerde content (nieuwsbrieven of direct mail) beschikbaar te stellen, slaan wij de zodoende verkregen interesses als categoriegegevens (bijvoorbeeld de categorie of producten waarop het laatst werd geklikt, en die in de winkelmand werden gelegd, echter geen specifieke klikpaden) in uw klantprofiel op, dat wij voor u als deelnemer aan het loyaliteitsprogramma bijhouden. Voor deze doeleinden maken wij gebruik van cookies. (Deel G.III. voor gedetailleerde informatie over gebruiksdoelen van de gebruikte cookies.) Emarsys HTTP-gegevens Emarsys profielgegevens Emarsys cookiegegevens Online-gebruiksprofielgegevens (--> deel E) Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (toestemming).Emarsys eMarketing Systems AG
Weergave van advertenties op partnerwebsites Om advertentiecampagnes eveneens doelgericht weer te geven op partnerwebsites die deelnemen aan het Google Display netwerk, alsmede op Facebook, gebruiken wij uw reeds hierboven beschreven aangemaakte gebruikersprofiel alsmede de categoriegegevens die aan uw klantprofiel zijn toegevoegd, tevens om klantenlijsten op te stellen voor het weergeven van advertenties via het Google Display netwerk en Facebook. Door middel van dergelijke klantenlijsten kunnen wij u bijvoorbeeld in advertenties op de betreffende partnerwebsite dezelfde content presenteren die u al in een van onze nieuwsbrieven heeft ontvangen. Door middel van deze lijsten is het ook mogelijk om u van bepaalde advertentiecampagnes op onze partnerwebsites uit te sluiten, bijvoorbeeld als u al producten van de betreffende categorie heeft gekocht. Daarvoor vindt er een alignment plaats tussen de voor ons bijgehouden klantprofielen en Google Ads alsmede Facebook. Wij verzenden uw e-mailadres in cryptografisch gehashte vorm naar Google en Facebook die vervolgens een alignment doorvoeren met eveneens gehaste e-mailadressen van hun gebruikers. Indien u met het e-mailadres, dat u heeft gebruikt om bij ons uw klantaccount te registeren, eveneens bij Google/Facebook een gebruikersaccount heeft aangemaakt, zet Google/Facebook u op onze klantenlijst voor het hierboven beschreven weergeven van advertenties. De versleutelde e-mailadressen worden daarna direct gewist. Wij ontvangen van Google/Facebook geen informatie over welke personen daadwerkelijk zijn opgenomen in de klantenlijsten en aan wie de betreffende advertenties daadwerkelijk werden getoond, daarom kunnen wij ook niet specifiek vaststellen of u een gebruikersaccount heeft bij Google/Facebook. Op basis van de klantenlijsten die op die wijze bij Google/Facebook zijn aangemaakt, kunnen wij daar bovendien klantenlijsten aanmaken die soortgelijke klantengroepen met soortgelijke kenmerken bevatten. Indien er bijvoorbeeld sprake is van soortgelijke kenmerken als interesses voor koken of sport, dan wordt er op die gebieden naar nieuwe klanten gezocht die vervolgens met een advertentie via de genoemde marketingkanalen worden benaderd. Deze verwerkingsactiviteit vindt alleen plaats als de web-tracking door Emarsys volgens de criteria, die in de voorgaande rij van deze tabel werden beschreven, in werking treedt. Emarsys-profielgegevens Stamgegevens van klanten (alleen e-mailadressen), gesegmenteerde profielgegevens (--> deel E) Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (toestemming).Emarsys eMarketing Systems AG E-mailadressen in cryptografisch gehashte vorm: Facebook Google
3. Details over ontvangers van de persoonsgegevens en de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen en / of aan internationale organisaties
OntvangerRol van de ontvangerDoorgifte in derde landen en/of aan internationale organisatiesAdequaatheidsbesluit of geschikte dan wel passende waarborgen voor doorgiften aan derde landen en/of aan internationale organisaties
Google Double Click / Google Ads Conversion Pixel / Google Ads Remarketing
Google LLC
Google Ireland Limited Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (Gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke.EU en USA.Er is sprake van ontstentenis van een adequaatheidsbesluit van de Europese commissie als bedoeld in artikel 45, lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming. Google beschikt over standaardbepalingen inzake gegevensbescherming (SSC) die overeenkomstig artikel 46 van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn goedgekeurd.
Microsoft Advertising
Microsoft Ireland Operations Limited One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521 (Gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke.EU en USA.Er is sprake van ontstentenis van een adequaatheidsbesluit van de Europese commissie als bedoeld in artikel 45, lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming. Microsoft beschikt over standaardbepalingen inzake gegevensbescherming (SSC) die overeenkomstig artikel 46 van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn goedgekeurd.
Criteo
Criteo SA 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk (Gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke.EU.-
Tectumedia
Tectumedia GmbH Eichhornstrasse 3 10785 Berlijn (Gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke.EU.-
mediards
mediards GmbH Im Mediapark 8, 50670 Keulen, Duitsland. (Gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke. EU.-
Facebook
Facebook Ireland Limited 4 GRAND CANAL SQUARE, D2 Dublin, Ierland (Gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke.EU en USA.Er is sprake van ontstentenis van een adequaatheidsbesluit van de Europese commissie als bedoeld in artikel 45, lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming. Facebook beschikt over standaardbepalingen inzake gegevensbescherming (SSC) die overeenkomstig artikel 46 van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn goedgekeurd.
Esome Container (conversiontracking via Facebook)
Esome advertising technologies GmbH(Gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke. EU.-
Daisycon (alleen relevant voor onze Nederlandse landspecifieke shop)
Daisycon B.V. Alnovum Gebouw, P.J. Oudweg 5, 1315 CH Almere, Nederland. (Gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke.EU.-
Awin
AWIN AG Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn, Duitsland. (Gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke.EU en USA.Er is sprake van ontstentenis van een adequaatheidsbesluit van de Europese commissie als bedoeld in artikel 45, lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming. AWIN AG beschikt over standaardbepalingen inzake gegevensbescherming (SSC) die overeenkomstig artikel 46 van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn goedgekeurd.
Tracdelight
tracdelight GmbH Arabellastraße 23, 81925 München, Duitsland. (Gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke.EU.-
Emarsys eMarketing Systems AG
Emarsys eMarketing Systems AG Hans-Fischer-Str. 10, 80339 München, Duitsland Verwerker.EU en UK.-
Outbrain
Outbrain UK Limited 5th Floor, The Place 175 High Holborn, London, WC1V 7AA, VK (Gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke.EU, UK en USA.Er is sprake van ontstentenis van een adequaatheidsbesluit van de Europese commissie als bedoeld in artikel 45, lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming. Outbrain beschikt over standaardbepalingen inzake gegevensbescherming (SSC) die overeenkomstig artikel 46 van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn goedgekeurd.
Pinterest
Pinterest Europe Limited, met vestiging op de 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ierland,(Gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke.EU en USA.Er is sprake van ontstentenis van een adequaatheidsbesluit van de Europese commissie als bedoeld in artikel 45, lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming. Pinterest beschikt over standaardbepalingen inzake gegevensbescherming (SSC) die overeenkomstig artikel 46 van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn goedgekeurd.

Gebruik van webanalysetechnologieën (met gebruikmaking van analysecookies)

Als u via de privacy- en cookie-instellingen uw toestemming heeft verleend voor webanalysedoeleinden, maken wij voor de volgende doeleinden gebruik van webanalysetechnologieën:

● Om de website te verbeteren, onder andere door zogeheten ‘A/B-testen’ (vergelijking van het gebruikersgedrag bij de verschillende versies waarin onze website wordt weergegeven)

● om de doelen van de website beter te behalen (bijv. het vergroten van het aantal paginaweergaven) alsmede

● om de vergoeding van reclamepartners (affiliates) te berekenen

gebruiken wij de webanalysetechnologieën Google Analytics, Google Optimize en Triple A van Artefact. Voor dit doel maken wij gebruik van cookies (🡪deel H Analyse).

Daarover krijgt u hieronder gedetailleerde informatie:

1. Details over de persoonsgegevens die worden verwerkt
Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerktPersoonsgegevens die in de categorieën zijn opgenomenBronnen van de gegevensVerplichting tot het verstrekken van de gegevensBewaartermijn
Google Analytics-, TripleA-, Google Optimize-, HTTP-gegevens. Geprotocolleerde gegevens die bij het gebruik van de betreffende op de website gebruikte webanalysetool (bijv. Google Analytics ) via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) om technische redenen worden verkregen. Hieronder vallen IP-adres, type en versie van uw internetbrowser, gebruikt besturingssysteem, de aangevraagde pagina, de vooraf bezochte pagina (referrer URL), datum en tijdstip van de aanvraag. Bovendien kunnen links van onze reclamepartners op onze website bepaalde parameters bevatten, waarmee wij de herkomst van onze gebruikers beter kunnen categoriseren (bijv. identificatienummers van bepaalde reclamemiddelen of -campagnes) Daarnaast kunnen met Google Optimize bezoekers in AB-testen worden ingedeeld. De ene gebruiker ziet bij een actieve AB-test een ander versie van de website als een andere. Dat gebeurt echter toevalligerwijs en is niet gepersonaliseerd. Gebruiker van de website.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webanalyse met de betreffende webanalysetool uitvoeren. Voor Google Analytics: Op deze website is voor het gebruik van de webanalysetool Google Analytics een zogenaamde IP-anonimisering geactiveerd. Dat betekent dat het IP-adres, dat om technische redenen door de browser is doorgegeven, door inkorting van het IP-adres (door het weglaten van de laatste byte van het IP-adres) wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen. De overige gegevens slaan wij voor 38 maanden op. Voor TripleA: 30 dagen. Voor Google Optimize: 30 dagen.
Google Analytics-, TripleA-, Google Optimize-, cookiegegevens. Gegevens die in cookies voor de betreffende webanalysetool (bijvoorbeeld Google Analytics) op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Hieronder valt steeds een unieke ID ter herkenning en identificatie van terugkerende bezoekers. (Deel G.III. voor gedetailleerde informatie over de content van de gebruikte cookies.) Gebruiker van de website.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webanalyse met de betreffende webanalysetool uitvoeren. Voor Google Analytics: 38 maanden. Voor TripleA: 30 dagen. Voor Google Optimize: 30 dagen. (Deel G.III. voor informatie over de geldigheidsduur van gebruikte cookies.)
Google Analytics-, TripleA-, Google Optimize-, profielgegevens. Gegevens die door de betreffende webtrackingtool (bijv. Google Analytics) worden gegenereerd en die voor de betreffende webtrackingtool afzonderlijk in pseudonieme gebruiksprofielen worden opgeslagen. Hieronder valt informatie over het gebruik van de website, met name paginaweergaven, aantal bezoeken, bezoekduur op de bezochte pagina’s en de herkomst van bezoekers (dat betekent via welke reclamepartner/welke reclamecampagne een bezoeker op de website terechtkwam), waarbij de informatie gekoppeld wordt aan de unieke bezoeker-ID van de bezoeker in de Google Analytics-cookiegegevens. Google Optimize is MARC O’POLO’s AB testing tool. Bij Google Optimize worden de verzamelde gegevens gebruikt om de gebruiker tijdens het bezoek toe te wijzen aan een testgroep. Autonoom gegenereerd.-Voor Google Analytics: 38 maanden. Voor TripleA: 30 dagen. Voor Google Optimize: 30 dagen.
2. Details over de verwerking van de persoonsgegevens
Doel van de verwerking van de persoonsgegevensCategorieën van persoonsgegevens die worden verwerktGeautomatiseerde besluitvormingRechtsgrond en eventueel gerechtvaardigde belangenOntvanger
Google Analytics en Optimize alsmede Artefact TripleA
Het verbeteren van de website door o.a. A/B-testen via Google Optimize, het beter behalen van de doelen van de website (bijv. vergroten van het aantal paginaweergaven) alsmede het berekenen van de vergoeding van reclamepartners (affiliates). Hiervoor wordt het gedrag van gebruikers op onze website geregistreerd en in gepseudonimiseerde vorm geanalyseerd. Gebruikers van de website worden in gepseudonimiseerde vorm gekenmerkt om ze op de website te kunnen herkennen. Op basis van deze informatie worden pseudonieme gebruiksprofielen aangemaakt. Deze pseudonieme gebruiksprofielen worden niet aan gegevens over de drager van het pseudoniem gekoppeld. Het doel van de procedure is om te onderzoeken waarvandaan (bijv. via welke reclamepartners en welke reclamecampagnes) de gebruikers komen, welke delen van de websites werden bezocht en hoe vaak en hoelang welke subpagina’s en categorieën werden bekeken. Op die manier kunnen wij onze website verbeteren doordat wij de website op de behoeften van onze gebruikers afstemmen, campagnes beter uitzetten en de hoogte van de vergoeding van onze reclamepartners (affiliates) uitrekenen. Hiervoor maken wij gebruik van de volgende webanalysetools: ● het door Google aangeboden Google Analytics en Google Optimize ● de door Artefact aangeboden analysetool TripleA Met Google Optimize voeren wij in dit verband zogeheten ‘A/B-testen’ door. Dat is een methode waarmee we de verschillende versies waarin onze website wordt weergegeven, met elkaar kunnen vergelijken om te achterhalen welke versie het beste presteert. Deze testmethode biedt ons de mogelijkheid om verschillende gebruikers van onze website automatisch verschillende versies van dezelfde pagina te tonen en details over het gebruiksgedrag op deze verschillende versies te analyseren. Aan de hand van de resultaten kunnen wij vervolgens bepalen welke versie het beste werkt. Voor deze doelen worden cookies van de webanalysetools gebruikt. (Deel G.III. voor gedetailleerde informatie over gebruiksdoelen van de gebruikte cookies.) Voor Google Analytics: Google Analytics-HTTP-gegevens, Google Analytics-cookiegegevens, Google Analytics-profielgegevens. Voor Google Optimize: Google Optimize-HTTP-gegevens, Google Optimize-cookiegegevens, Google Optimize-profielgegevens. Voor Triple A: TripleA-HTTP-gegevens, TripleA-cookiegegevens, TripleA-profielgegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen). Ons gerechtvaardigd belang is het verbeteren van de website, het beter behalen van de doelen van de website (bijv. vergroten van het aantal paginaweergaven) alsmede het berekenen van de vergoeding van reclamepartners (affiliates). Voor Google Analytics en Optimize: Google Ireland Limited Voor Artefact TripleA: Artefact GmbH.
3. Details over ontvangers van de persoonsgegevens en de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen en / of aan internationale organisaties
OntvangerRol van de ontvangerDoorgifte in derde landen en/of aan internationale organisatiesAdequaatheidsbesluit of geschikte dan wel passende waarborgen voor doorgiften aan derde landen en/of aan internationale organisaties
Google Analytics en Google Optimize
Google Ireland Limited Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland Verwerker.EU en USA.Er is sprake van ontstentenis van een adequaatheidsbesluit van de Europese commissie als bedoeld in artikel 45, lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming. Google beschikt over standaardbepalingen inzake gegevensbescherming (SSC) die overeenkomstig artikel 46 van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn goedgekeurd.
Artefact Triple A
Artefact Germany GmbH Philosophenweg 21, 47051 Duisburg, Duitsland. Verwerker.EU.-

Gebruik van personalisatietechnologieën (met gebruikmaking van personalisatiecookies)

Wanneer u via de cookie-instellingen uw toestemming heeft verleend voor personalisatiedoeleinden, maken wij gebruik van personalisatie-technologieënvoor volgende doeleinden:

● Weergave voor gepersonaliseerde content in de online shop

● Bijlage voor gepersonaliseerde content voor gedrukte reclame

Voor dit doel maken wij gebruik van cookies (🡪deel H Personalisatie).

Daarover krijgt u hieronder gedetailleerde informatie:

1. Details over de persoonsgegevens die worden verwerkt
Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerktPersoonsgegevens die in de categorieën zijn opgenomenBronnen van de gegevensVerplichting tot het verstrekken van de gegevensBewaartermijn
Adnymics GmbH
Adnymics-HTTP-gegevensGeprotocolleerde gegevens die bij het gebruik van de op de website gebruikte webtrackingtool Adnymics via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) om technische redenen worden verkregen. Hieronder vallen IP-adres, type en versie van uw internetbrowser, gebruikt besturingssysteem, de aangevraagde pagina, de vooraf bezochte pagina (referrer URL), datum en tijdstip van de aanvraag. Gebruiker van de website.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webtracking door middel van Adnymics uitvoeren. Voor de duur van de wederzijds bestaande overeenkomst
Adnymics- cookiegegevensGegevens die in cookies voor de webtrackingtool Adnymics op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Hieronder vallen een unieke ID ter herkenning en identificatie van terugkerende ingelogde klanten door Adnymics, alsmede een productidentificatie. Gebruiker van de website.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webtracking door middel van Adnymics uitvoeren. Door ons worden noch de cookies zelf noch de informatie uit de cookies opgeslagen. (Deel H.III. voor informatie over de geldigheidsduur van gebruikte cookies.)
Adnymics- profielgegevensGegevens die wij door middel van de webtrackingtool Adnymics genereren en die in gebruiksprofielen worden opgeslagen. Hieronder valt informatie over het gebruik van de website, met name paginaweergaven, aantal bezoeken en bezoekduur op de bezochte pagina’s, waarbij de informatie gekoppeld wordt aan de unieke ID van de desbetreffende bezoeker, die in de Adnymics- cookiegegevens is opgenomen, alsmede aan diens klantaccount als deelnemer van het klantloyaliteitsprogramma. Autonoom gegenereerd.-Wij slaan deze gegevens op zolang u zich voor het klantloyaliteitsprogramma heeft aangemeld. Verder slaan wij de gegevens in geanonimiseerde vorm op.
Epoq
Epoq-HTTP-gegevens.Geprotocolleerde gegevens die bij het gebruik van de op de website gebruikte webtrackingtool via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) om technische redenen worden verkregen. Hieronder vallen IP-adres, device, type en versie van uw internetbrowser, gebruikt besturingssysteem, de aangevraagde pagina, de vooraf bezochte pagina (referrer URL), datum en tijdstip van de aanvraag. Gebruiker van de website.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webtracking door middel van epoq uitvoeren. Voor het gebruik van de webtrackingtool epoq op deze website is de zogenaamde IP-anonimisering geactiveerd. Dit betekent dat het IP-adres dat de browser om technische redenen doorgeeft, wordt geanonimiseerd door het IP-adres in te korten (door het laatste octet van het IP-adres te verwijderen) voordat het wordt opgeslagen. De overige gegevens slaan wij niet op, maar worden alleen in de browser van de gebruiker in epoq-cookies (zie hieronder epoq) opgeslagen.
Epoq-cookiegegevens.Gegevens die in cookies voor de webtrackingtool op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Hieronder valt een unieke ID ter herkenning en identificatie van terugkerende bezoekers. Hieronder vallen bovendien gegevens over de door de gebruiker bezochte paginatypen (bijv. bedankpagina na een bestelling, pagina met productomschrijving, winkelmand), productnummers van de bekeken producten, aantal producten in de winkelmand. (Deel G.III. voor gedetailleerde informatie over content van de gebruikte cookies.) Gebruiker van de website.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webtracking door middel van epoq uitvoeren. Door ons worden noch de cookies zelf noch de informatie uit de cookies opgeslagen. (Deel G.III. voor informatie over de geldigheidsduur van gebruikte cookies.)
Epoq-profielgegevensGegevens die wij door middel van de webtrackingtool genereren en die in pseudonieme gebruiksprofielen worden opgeslagen. Hieronder valt informatie over het gebruik van de website, met name paginaweergaven, aantal bezoeken en bezoekduur op de bezochte pagina’s, waarbij de informatie gekoppeld wordt aan de unieke bezoeker-ID van de desbetreffende bezoeker, die in de Epoq- cookiegegevens is opgenomen. Autonoom gegenereerd.-Wissing na 1 jaar
SAIZ
SAIZ-HTTP-gegevensLoggegevens die technisch worden gegenereerd bij gebruik van de Saiz size advisor tool die op de website wordt gebruikt via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)). Dit omvat het IP-adres en de datum en tijd van het verzoek. Gebruiker van de website.Verstrekking is niet wettelijk of contractueel verplicht of noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. Er is geen verplichting om de gegevens te verstrekken. Als de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij u geen maatadvies geven.90 dagen
SAIZ- cookiegegevensGegevens die zijn opgeslagen in cookies voor de Saiz maatadviseringstool op het eindapparaat van de gebruiker. Dit omvat een unieke ID voor het (her)herkennen van de gebruikers van de maatadviestool. (🡪 Sectie G.III. voor meer gedetailleerde informatie over de inhoud van de gebruikte cookies). Gebruiker van de website.Verstrekking is niet wettelijk of contractueel verplicht of noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. Er is geen verplichting om de gegevens te verstrekken. Als de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij u geen maatadvies geven.We slaan de cookies zelf of de informatie in de cookies niet op. (🡪 Sectie H.III. voor informatie over de geldigheidsduur van de gebruikte cookies).
MaatadviesgegevensGegevens die worden verzameld wanneer u de Size Advisor Tool gebruikt: Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u de maatadviseringstool gebruikt: Leeftijd, geslacht, maat in cm, borstomvang indien van toepassing, heupomvang indien van toepassing, tailleomvang indien van toepassing, gewicht, informatie over lichaamstype en lichaamsvorm en IP-adres.Gebruiker van de maatadviestool.Verstrekking is niet wettelijk of contractueel verplicht of noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. Er is geen verplichting om de gegevens te verstrekken. Als de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij u geen maatadvies geven.90 dagen.
AB-Tasty-HTTP-gegevensGeprotocolleerde gegevens die bij het gebruik van de op de website gebruikte A/B Testing Tools via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) om technische redenen worden verkregen. Hieronder vallen IP-adres, type en versie van uw internetbrowser, aantal bekeken pagina’s, aantal bezoeken, opeenvolging van het bezoek, duur van het bezoek, interactieve acties als het vullen/legen van een winkelmandje, registratie van het gebruik van afzonderlijke websites etc. Gebruiker van de website.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij u geen geoptimaliseerde of gepersonaliseerde weergave van de website bieden.Het IP-adres wordt doorgegeven aan AB Tasty en in een locatie omgezet. Het IP-adres wordt niet bij AB Tasty opgeslagen en dient alleen ter identificatie van de locatie. De overige gegevens slaan wij niet op, maar worden alleen in de browser van de gebruiker in AB-Tasty-cookies (zie hieronder AB-Tasty-cookiegegevens.) opgeslagen. Wij slaan deze gegevens bovendien in geanonimiseerde vorm op om deze voor statische doeleinden te analyseren.
AB-Tasty-cookiegegevensGegevens die in cookies voor de webtrackingtool AB Tasty op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Hieronder vallen een unieke ID ter herkenning en identificatie, test- en varianten-ID’s en tijdstempels. (Deel H.III. voor gedetailleerde informatie over de content van de gebruikte cookies.) Gebruiker van de website.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij u geen geoptimaliseerde of gepersonaliseerde weergave van de website bieden. Opslag geschiedt 13 maanden dan wel tijdelijk lokaal in de browser van de gebruiker voor de duur van de sessie van de gebruiker.
2. Details over de verwerking van de persoonsgegevens
Doel van de verwerking van de persoonsgegevensCategorieën van persoonsgegevens die worden verwerktGeautomatiseerde besluitvormingRechtsgrond en eventueel gerechtvaardigde belangenOntvanger
Adnymics GmbH
Het klik- en koopgedrag van users wordt geregistreerd en geanalyseerd om het mogelijk te maken dat in het geval van een bestelling een bijsluiter met gepersonaliseerde productaanbevelingen voor de user wordt aangemaakt, mits u deelneemt aan ons klantloyaliteitsprogramma en op het moment van bestellen ingelogd was op uw klantaccount. Op basis van uw gebruiksgedrag maken wij een gebruiksprofiel aan om daaruit uw interesses voor onze producten af te leiden. Om u samen met uw bestelling gepersonaliseerde bijsluiters te kunnen sturen, slaan wij de zodoende verkregen interesses als categoriegegevens (bijvoorbeeld de categorie of producten waarop het laatst werd geklikt, en die in de winkelmand werden gelegd, echter geen specifieke klikpaden) in uw klantprofiel op, dat wij voor u als deelnemer aan het loyaliteitsprogramma (deel E) bijhouden. Voor deze doeleinden maken wij gebruik van cookies. (Deel H.III. voor gedetailleerde informatie over gebruiksdoelen van de gebruikte cookies.) Adnymics-HTTP-gegevens, Adnymics-cookiegegevens, Adnymics-profielgegevens.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaatsArtikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (toestemming).Adnymics GmbH
Epoq
Het doen van productaanbevelingen aan gebruikers op bepaalde plekken in de online shop. Hiervoor wordt het gedrag van gebruikers op onze website geregistreerd en in gepseudonimiseerde vorm geanalyseerd. Gebruikers van de website worden in gepseudonimiseerde vorm gekenmerkt om ze op onze website te kunnen herkennen. Op basis van deze informatie worden pseudonieme gebruiksprofielen aangemaakt. Deze pseudonieme gebruiksprofielen worden niet aan gegevens over de drager van het pseudoniem gekoppeld. Het doel van de procedure is een gebruiker die reeds interesse voor een website of een product heeft getoond, binnen onze website opnieuw op het product te attenderen, ten einde de advertentierelevantie en daarmee het klik- en conversiepercentage (bijv. het bestelquotum) te verhogen. Epoq biedt daarbij diverse analyses aan. (Deel G.III. voor gedetailleerde informatie over gebruiksdoelen van de gebruikte cookies.) epoq-HTTP-gegevens, epoq-cookiegegevens, epoq-profielgegevensEr vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (toestemming).epoq
Benadering van de gebruiker op basis van de locatie Hiervoor wordt de locatie van de gebruiker op onze website geregistreerd en in gepseudonimiseerde vorm geanalyseerd. Uit deze informatie over de locatie kunnen bijv. weergegevens worden gedestilleerd. epoq-HTTP-gegevens, epoq-cookiegegevens, epoq-profielgegevensEr vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (toestemming).epoq
SAIZ
Beschikbaarstelling van de maatadviestool op de website: Maten voor bepaalde kledingcategorieën worden aanbevolen aan de gebruiker van onze maatadviseringstool na eenmalige invoer van zijn gegevens op basis van echte snijgegevens die door MARC O'POLO Saiz Form worden verstrekt. Voor dit doel, onder andere om de veiligheid van de IT-infrastructuur die wordt gebruikt voor het aanbieden van de maattabel te waarborgen, worden gegevens tijdelijk pseudoniem verwerkt op onze webserver om u de maattabel te kunnen aanbieden. Voor dit doel wordt informatie over uw gebruik van de maatadviestool opgeslagen in cookies (🡪 Sectie H) op uw eindapparaat. Als je wilt, kun je de gegevens die door ons en op je eindapparaat in cookies zijn opgeslagen op elk gewenst moment zelf verwijderen via onze cookiebanner. Het privacybeleid van Saiz vind je hier: https://www.saiz.io/datenschutzSaiz HTTP-gegevens, Saiz Cookies-gegevens, Omvang Advisor-gegevensEr vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats Artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (toestemming).SAIZ GmbH
AB Tasty
Optimalisatie van de website voor een betere gebruikerservaring. Het verzamelen van de gegevens en het gebruik van de tool is technisch gezien nodig om te garanderen dat wij voor onze bezoekers van de webshop functies, weergaven en de transparantie ten behoeve van noodzakelijk aanwijzingen steeds kunnen optimaliseren. Gebruikers wordt een variant met de overeenkomstige optimalisatie getoond om te achterhalen of de variant voor hen een betere gebruikservaring oplevert. AB Tasty-HTTP-gegevens, AB Tasty-cookiegegevensEr vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaatsArtikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (toestemming).AB Tasty
3. Details over ontvangers van de persoonsgegevens en de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen en / of aan internationale organisaties
OntvangerRol van de ontvangerDoorgifte in derde landen en/of aan internationale organisaties Adequaatheidsbesluit of geschikte dan wel passende waarborgen voor doorgiften aan derde landen en/of aan internationale organisaties
Adnymics GmbH
adnymics GmbH Denisstr. 1b 80335 München Duitsland Verwerker.EU.-
Dynamic Yield
Epoq epoq internet services GmbH ⋅ Willy-Brandt-Straße 3 ⋅ 76275 Ettlingen Verwerker.EU
SAIZ
SAIZ GmbH Nostiltzstr. 23, 10961 Berlin Verwerker.EU-
AB Tasty
AB TASTY SAS 3 impasse de la Planchette F-75003 Paris Verwerker.EU en USA.Er is sprake van ontstentenis van een adequaatheidsbesluit van de Europese commissie als bedoeld in artikel 45, lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming. AB Tasty beschikt over standaardbepalingen inzake gegevensbescherming (SSC) die overeenkomstig artikel 46 van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn goedgekeurd.

Gebruik van online contactformulieren

Op de website bieden wij u de mogelijkheid om via contactformulieren contact met ons op te nemen. Wij verwerken de informatie die u in de contactformulieren verstrekt, om uw verzoek af te handelen, bijvoorbeeld wat betreft de beschikbaarheid van bepaalde artikelen. Eventueel slaan wij de informatie op ten hoeve van de bewijsvoering inzake de eventuele instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of om te voldoen aan wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens.

Bij gebruik van de contactformulieren wordt door de browser die op uw eindapparatuur in werking treedt, bepaalde technisch relevante informatie naar de server van onze website gestuurd, bijvoorbeeld uw IP-adres. Wij verwerken deze informatie voor het beschikbaar stellen van contactformulieren op de website en voor het waarborgen van de veiligheid van de IT-infrastructuur die voor het beschikbaar stellen van het formulier wordt gebruikt.

Daarover krijgt u hieronder gedetailleerde informatie:

1. Details over de persoonsgegevens die worden verwerkt
Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerktPersoonsgegevens die in de categorieën zijn opgenomenBronnen van de gegevensVerplichting tot het verstrekken van de gegevensBewaartermijn
Contactformulier-HTTP-gegevens.Geprotocolleerde gegevens die bij elke aanvraag van contactformulieren op de website via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) om technische redenen worden verkregen. Hieronder vallen IP-adres, type en versie van uw internetbrowser, gebruikt besturingssysteem, de aangevraagde pagina, de vooraf bezochte pagina (referrer URL), datum en tijdstip van de aanvraag. Gebruiker van de website.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij de aangevraagde content van de website niet beschikbaar stellen. Gegevens worden in serverlogbestanden in een vorm die het mogelijk maakt om de betrokken persoon te identificeren, maximaal voor een periode van 7 dagen opgeslagen, tenzij zich een veiligheidsgerelateerd voorval voordoet (bijv. een DDoS-aanval). In geval van een veiligheidsgerelateerd voorval worden de serverlogbestanden bewaard totdat het veiligheidsgerelateerd voorval opgelost en volledig opgehelderd is.
Contactformuliergegevens.Gegevens die u ons in contactformulieren van de website verstrekt. Hieronder valt de informatie die u ons in het desbetreffende contactformulier op de website verstrekt. Hieronder kunnen met name de volgende gegevens vallen: naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres alsmede de inhoud van uw verzoek. Gebruiker van de website.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij uw verzoek niet verwerken. Gegevens worden zolang opgeslagen totdat uw verzoek is afgehandeld. Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van drie jaar per het einde van het jaar waarin u ons de gegevens heeft verstrekt, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan. Voorts slaan wij deze gegevens bovendien op, voor zover er sprake is van wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. Afhankelijk van het soort documenten kan er sprake zijn van handels- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens gedurende zes of tien jaar ((§ 147 Abgabenordnung (AO) [belastingverordening], § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) [Duitse wetboek van koophandel])).
2. Details over de verwerking van de persoonsgegevens
Doel van de verwerking van de persoonsgegevensCategorieën van persoonsgegevens die worden verwerktGeautomatiseerde besluitvormingRechtsgrond en eventueel gerechtvaardigde belangenOntvanger
Beschikbaarstelling van onze contactformulieren op de website. Hiervoor worden HTTP-gegevens tijdelijk op onze webserver verwerkt. Contactformulier-HTTP-gegevens.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen). Ons gerechtvaardigd belang is de beschikbaarstelling van de door de gebruiker aangevraagde content op de website. Hostingprovider.
Het waarborgen van de veiligheid van de IT-infrastructuur, welke voor de beschikbaarstelling van het formulier wordt gebruikt, met name voor het vaststellen, oplossen en documenteren van bewijsmateriaal van storingen (bijv. DDoS-aanvallen). Hiervoor worden gegevens tijdelijk in logbestanden op onze webserver opgeslagen en geanalyseerd. Contactformulier-HTTP-gegevens.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen). Ons gerechtvaardigd belang is het waarborgen van de veiligheid van de IT-infrastructuur, welke voor de beschikbaarstelling van het formulier wordt gebruikt, met name voor het vaststellen, oplossen en documenteren van bewijsmateriaal van storingen (bijv. DDoS-aanvallen). Hostingprovider.
Afhandeling van uw verzoek.Contactformuliergegevens.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Voor zover uw aanvraag een overeenkomst betreft waarbij u partij bent, of de uitvoering van precontractuele maatregelen betreft: Artikel 6, lid 1, punt b) van de Algemene verordening gegevensbescherming (uitvoering van een overeenkomst of uitvoering van precontractuele maatregelen). Anders: Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen). In dat geval is ons gerechtvaardigd belang de afhandeling van uw verzoek. Klantenserviceprovider.
Opslag en verwerking ten behoeve van de bewijsvoering inzake eventuele instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.Contactformuliergegevens.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen). Ons gerechtvaardigd belang is de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Klantenserviceprovider.
Bewaren van gegevens om te voldoen aan wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. Afhankelijk van het soort documenten kan er sprake zijn van handels- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens gedurende zes of tien jaar ((§ 147 Abgabenordnung (AO) [belastingverordening], § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) [Duitse wetboek van koophandel])). Contactformuliergegevens.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt c) van de Algemene verordening gegevensbescherming (het voldoen aan een wettelijke verplichting).Klantenserviceprovider.
3. Details over ontvangers van de persoonsgegevens en de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen en / of aan internationale organisaties
OntvangerRol van de ontvangerDoorgifte in derde landen en/of aan internationale organisatiesAdequaatheidsbesluit of geschikte dan wel passende waarborgen voor doorgiften aan derde landen en/of aan internationale organisaties
Hostingprovider. (momenteel: ABOUT YOU GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Duitsland). Verwerker.EU en USA.Er is sprake van ontstentenis van een adequaatheidsbesluit van de Europese commissie als bedoeld in artikel 45, lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming. ABOUT YOU beschikt over standaardbepalingen inzake gegevensbescherming (SSC) die overeenkomstig artikel 46 van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn goedgekeurd.
Klantenserviceprovider (momenteel: Ströer X GmbH, Georgiring 3, 04103 Leipzig). Verwerker.EU.-

C. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens van klanten van onze online shops

Algemene informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens van klanten van onze online shop

Op onze website heeft u de mogelijkheid om onze MARC O’POLO Onlineshops te gebruiken, die in verschillende landenversies via landspecifieke URL’s (bijv. voor Duitsland op www.marc-o-polo.com/de-de/) bereikbaar zijn (hierna te noemen ‘landspecifieke shops’). Een overzicht van de afzonderlijke landspecifieke shops vindt u in deel A, punt 1.1. van onze algemene voorwaarden. De landspecifieke shops worden hierna gezamenlijk ‘online shop’ genoemd.

Bij het gebruik van onze online shop verwerken wij diverse persoonsgegevens, bijvoorbeeld uw gegevens die u in het bestelformulier verstrekt, voor het beschikbaar stellen van verschillende functies in onze online shop, voor het afsluiten, het uitvoeren alsmede het terugdraaien van koopovereenkomsten, voor het verzenden van e-mails met reclame voor eigen soortgelijke producten onder de voorwaarden van § 7 lid 3 UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Duitse wet oneerlijke handelspraktijken dan wel mededingingswet), voor het waarborgen van de veiligheid van de IT-infrastructuur welke voor de beschikbaarstelling van de online shop wordt gebruikt, voor het administreren en innen van onze vorderingen op debiteuren, voor het beschikbaar stellen van de reviewfunctie, voor het uitvoeren van een toetsing inzake fraude- en kredietwaardigheid ten tijde en na voltooiing van de bestelling, voor het houden van enquêtes ten behoeve van marktonderzoeken alsmede ten behoeve van bewijsvoering en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens.

U kunt in onze online shop ‘als gast’ bestellingen plaatsen of desgewenst via een klantaccount bestellen. Het gebruik van een klantaccount is in de landspecifieke shop Duitsland uitsluitend beschikbaar voor deelnemers aan het klantloyaliteitsprogramma MARC O’POLO MEMBERS. De details over de verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan het klantloyaliteitsprogramma, met inbegrip van het gebruik van het klantaccount, staan beschreven in deel E van deze informatie inzake gegevensbescherming.

Daarover krijgt u hieronder gedetailleerde informatie:

Details over de persoonsgegevens die worden verwerkt

Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerktPersoonsgegevens die in de categorieën zijn opgenomenBronnen van de gegevensVerplichting tot het verstrekken van de gegevensBewaartermijn
HTTP-gegevens.Geprotocolleerde gegevens die bij elke aanvraag van de online shop op de website via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) om technische redenen worden verkregen. Hieronder vallen IP-adres, type en versie van uw internetbrowser, gebruikt besturingssysteem, de aangevraagde pagina, de vooraf bezochte pagina (referrer URL), datum en tijdstip van de aanvraag. Gebruiker van de online shop.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij de aangevraagde content van de website niet beschikbaar stellen. Gegevens worden in serverlogbestanden in een vorm die het mogelijk maakt om de betrokken persoon te identificeren, maximaal voor een periode van 7 dagen opgeslagen, tenzij zich een veiligheidsgerelateerd voorval voordoet (bijv. een DDoS-aanval). In geval van een veiligheidsgerelateerd voorval worden de serverlogbestanden bewaard totdat het veiligheidsgerelateerd voorval opgelost en volledig opgehelderd is.
Winkelmandgegevens.Gegevens over producten die u in de winkelmand van de online shop legt. Daaronder vallen artikelnaam, artikelnummer, aantal, maat, kleur, prijs, munteenheid. Gebruiker van de online shop.Verstrekking is een noodzakelijke voorwaarde om een koopovereenkomst af te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunt u geen artikel via onze online shop aanschaffen. Voor voltooiing van een bestelling: Wij slaan deze gegevens niet langdurig in onze systemen op, maar verwerken deze slechts tijdelijk ten tijde van de beschikbaarstelling van de website (bijv. voor het weergeven van de inhoud van de winkelmand). Opslag geschiedt tijdelijk lokaal in de browser van de gebruiker voor de duur van de sessie van de gebruiker. Na voltooiing van een bestelling: Gegevens worden zolang opgeslagen totdat uw bestelling volledig is afgehandeld, dat wil zeggen totdat het product is verzonden. Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van drie jaar per het einde van het jaar waarin u ons de gegevens heeft verstrekt, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan. Voorts slaan wij deze gegevens bovendien op, voor zover er sprake is van wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. Afhankelijk van het soort documenten kan er sprake zijn van handels- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens gedurende zes of tien jaar ((§ 147 Abgabenordnung (AO) [belastingverordening], § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) [Duitse wetboek van koophandel])).
Contactgegevens.Gegevens die u ons in het kader van de bestelprocedure verstrekt zodat wij contact met u kunnen opnemen inzake de afhandeling van uw bestelling. Hieronder kunnen met name de volgende gegevens vallen: aanspreekvorm, naam, voornaam, postadres, telefoonnummer alsmede e-mailadres. Gebruiker van de online shop.Het verstrekken van de gegevens die in de bestelprocedure met een sterretje als verplicht zijn aangeduid, is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, is het niet mogelijk om een overeenkomst te sluiten. Gegevens worden zolang opgeslagen totdat uw bestelling volledig is afgehandeld, dat wil zeggen totdat het product is verzonden. Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van drie jaar per het einde van het jaar waarin u ons de gegevens heeft verstrekt, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan. Voorts slaan wij deze gegevens bovendien op, voor zover er sprake is van wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. Afhankelijk van het soort documenten kan er sprake zijn van handels- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens gedurende zes of tien jaar ((§ 147 Abgabenordnung (AO) [belastingverordening], § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) [Duitse wetboek van koophandel])).
Verzendgegevens.Gegevens die u ons in het kader van de bestelprocedure verstrekt zodat wij uw bestelde artikel kunnen verzenden. Hieronder valt de door u geselecteerde verzendwijze alsmede eventueel het door u ingevoerde leveringsadres dat afwijkt van het factuuradres. Gebruiker van de online shop. Verstrekking is een noodzakelijke voorwaarde om een koopovereenkomst af te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunt u geen artikel via onze online shop aanschaffen. Gegevens worden zolang door ons opgeslagen totdat uw bestelling volledig is afgehandeld, dat wil zeggen totdat het product is verzonden. Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van drie jaar per het einde van het jaar waarin u ons de gegevens heeft verstrekt, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan. Voorts slaan wij deze gegevens bovendien op, voor zover er sprake is van wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. Afhankelijk van het soort documenten kan er sprake zijn van handels- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens gedurende zes of tien jaar ((§ 147 Abgabenordnung (AO) [belastingverordening], § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) [Duitse wetboek van koophandel])).
Betaalgegevens.Gegevens die u ons voor de betaling van uw bestelde artikelen verstrekt. Deze zijn afhankelijk van het betaalmiddel dat u kiest. Dit omvat, al naar gelang de betaalwijze, bijvoorbeeld uw IBAN-nummer, BIC-nummer of factuuradres. Gebruiker van de online shop.Het verstrekken van de gegevens die in de bestelprocedure met een sterretje als verplicht zijn aangeduid, is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens in verplichte velden niet worden verstrekt, is het niet mogelijk om een overeenkomst te sluiten. Gegevens worden zolang opgeslagen totdat uw bestelling volledig is afgehandeld, dat wil zeggen totdat het product is verzonden. Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van drie jaar per het einde van het jaar waarin u ons de gegevens heeft verstrekt, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan. Voorts slaan wij deze gegevens bovendien op, voor zover er sprake is van wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. Afhankelijk van het soort documenten kan er sprake zijn van handels- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens gedurende zes of tien jaar ((§ 147 Abgabenordnung (AO) [belastingverordening], § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) [Duitse wetboek van koophandel])).
Gegevens inzake de bestelling.Informatie over uw bestelling. Hieronder vallen gegevens over de gekochte artikelen (artikelnaam, artikelnummer, prijs, munteenheid, ordernummer), gebruikte store-versie, datum en tijdstip van de aankoop, geselecteerde betaalwijze en verzendwijze, status van uw bestelling. Autonoom gegenereerd.-Gegevens worden zolang opgeslagen totdat uw bestelling volledig is afgehandeld, dat wil zeggen totdat het product is verzonden. Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van drie jaar per het einde van het jaar waarin u ons de gegevens heeft verstrekt, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan. Voorts slaan wij deze gegevens bovendien op, voor zover er sprake is van wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. Afhankelijk van het soort documenten kan er sprake zijn van handels- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens gedurende zes of tien jaar ((§ 147 Abgabenordnung (AO) [belastingverordening], § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) [Duitse wetboek van koophandel])).
Debiteurengegevens.Gegevens die wij voor de administratie van onze vorderingen op debiteuren in ons interne debiteurenmanagement verwerken. Hieronder valt met name informatie over actuele openstaande posten, binnengekomen betalingen, aantal aanmaningen, lopende incassoprocedures, retouren. Betaaldienstverlener, incassobureaus, autonoom gegenereerd.-Gegevens worden zolang opgeslagen totdat uw bestelling volledig is afgehandeld, dat wil zeggen totdat het product is verzonden. Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van drie jaar per het einde van het jaar waarin u ons de gegevens heeft verstrekt, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan. Voorts slaan wij deze gegevens bovendien op, voor zover er sprake is van wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. Afhankelijk van het soort documenten kan er sprake zijn van handels- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens gedurende zes of tien jaar ((§ 147 Abgabenordnung (AO) [belastingverordening], § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) [Duitse wetboek van koophandel])).
Transactie-e-mailgegevens.Informatie uit e-mailgegevens inzake de transactie die wij voor het afhandelen of het terugdraaien van uw bestelling versturen (bijv. ontvangstbevestiging naar aanleiding van uw bestelling). Hieronder vallen inhoud en tijdstip van de transactie-e-mail. Autonoom gegenereerd.-Gegevens worden opgeslagen totdat uw bestelling volledig is afgehandeld. Dit omvat met name tevens het mogelijk terugdraaien van de bestelling. Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van drie jaar per het einde van het jaar waarin u ons de gegevens heeft verstrekt, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan. Voorts slaan wij deze gegevens bovendien op, voor zover er sprake is van wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. Afhankelijk van het soort documenten kan er sprake zijn van handels- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens gedurende zes of tien jaar ((§ 147 Abgabenordnung (AO) [belastingverordening], § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) [Duitse wetboek van koophandel])).
Bestel- en retourwaarden. De in het kader van een retourzending opgegeven redenen van retour.Gebruiker van de online shop.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen rekening houden met de redenen van retour bij de berekening en beoordeling van het retourpercentage. De redenen van retour slaan wij niet in onze systemen op. Het door ons vastgestelde retourpercentage slaan wij gedurende 24 maanden op.
Het totaalbedrag van de bestellingen en het totale bedrag van de geretourneerde producten, alsmede de door u gebruikte contactgegevens die wij nodig hebben om uw retourpercentage vast te stellen. Voor het berekenen van uw retourpercentage stellen wij het procentuele aandeel van uw retouren op basis van het totaalbedrag van de bestellingen vast die u in totaal door bestellingen in onze online shop heeft gegenereerd. Autonoom gegenereerd.-
Reviewgegevens.Informatie die u ons in reviews over producten verstrekt. Hieronder valt uw e-mailadres en een vrij te kiezen gebruikersnaam. Gebruiker van de online shop.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij de reviewfunctie van de website niet beschikbaar stellen. Gegevens worden opgeslagen, zolang uw review op onze website wordt weergegeven. Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van drie jaar per het einde van het jaar waarin u ons de gegevens heeft verstrekt, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan. Voorts slaan wij deze gegevens bovendien op, voor zover er sprake is van wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. Afhankelijk van het soort documenten kan er sprake zijn van handels- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens gedurende zes of tien jaar ((§ 147 Abgabenordnung (AO) [belastingverordening], § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) [Duitse wetboek van koophandel])).
Kredietwaardigheidsgegevens.Informatie over de kredietwaardigheid van onze klanten. Daartoe behoren met name de inlichtingen over kredietwaardigheid die worden verstrekt door kredietregistratiebureaus, gebaseerd op gegevens over faillissementen en schuldenaren afkomstig van de rechtbank en meldingen van schuldeisers dan wel hun gevolmachtigden inzake betalingsgedrag dat in strijd is met de overeenkomst. Kredietregistratiebureaus.-Gegevens worden zolang door ons opgeslagen totdat uw bestelling volledig is afgehandeld, dat wil zeggen totdat het product is verzonden. Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van drie jaar per het einde van het jaar waarin u ons de gegevens heeft verstrekt, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan. Voorts slaan wij deze gegevens bovendien op, voor zover er sprake is van wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. Afhankelijk van het soort documenten kan er sprake zijn van handels- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens gedurende zes of tien jaar ((§ 147 Abgabenordnung (AO) [belastingverordening], § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) [Duitse wetboek van koophandel])).
Hieronder vallen bovendien de door ons gegenereerde gegevens over het tijdig betalen van onze vorderingen en leringen die wij trekken uit fraude- en kredietwaardigheidscontroles uit het verleden, bijvoorbeeld door het instellen van een limiet voor uw aankopen.Autonoom gegenereerd.-
Marktonderzoeksgegevens.Informatie die wij in het kader van klantenenquêtes voor marktonderzoeksdoeleinden verzamelen om in gepseudonimiseerde vorm met name de tevredenheid van onze klanten te analyseren en de content van ons aanbod te verbeteren. Gebruiker van de online shop.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen enquêtes houden en analyses voor markonderzoeksdoeleinden uitvoeren. Wij slaan deze gegevens in gepseudonimiseerde vorm maximaal 38 maanden op. Wij slaan deze gegevens bovendien in geanonimiseerde vorm op om deze voor interne statische doeleinden te analyseren.
Promotiemanagementgegevens.Informatie over toestemmingen die u heeft verleend voor reclame alsmede over uw bezwaren tegen reclame. Hieronder valt het onderwerp, de datum en het tijdstip van de toestemming, het IP-adres van het eindapparaat dat gebruikt werd ten tijde van de toestemming alsmede het onderwerp, de datum en het tijdstip van een eventuele intrekking van de toestemming of een bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van reclamedoeleinden. Gebruiker van de online shop.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen rekening houden met uw toestemmingen dan wel uw bezwaren tegen reclame. Wij slaan deze gegevens op zolang er sprake is van een toestemming dan wel zolang wij promotieactiviteiten zonder toestemming op basis van de door u verstrekte informatie voor deze reclame uitvoeren. Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van drie jaar per het einde van het jaar waarin u uw toestemming heeft ingetrokken of wij de betreffende promotieactiviteit hebben beëindigd, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan.
Virtuele voorbeeldgegevens.Virtuele paskamerinformatie die we verzamelen op basis van uw toestemming binnen de sessie. Dit omvat het onderwerp, de datum en het tijdstip van de toestemming, het IP-adres van het eindapparaat dat voor de toestemming is gebruikt, evenals het onderwerp, de datum en het tijdstip van intrekking van de toestemming of bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden.Gebruikers van de online winkel.Verstrekking is niet wettelijk of contractueel verplicht of noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. Er is geen verplichting om de gegevens te verstrekken. Als de gegevens niet worden verstrekt, kunnen we u de virtuele fitting niet leveren. We slaan deze gegevens op voor de duur van een sessie.

Details over de verwerking van de persoonsgegevens

Doel van de verwerking van de persoonsgegevensCategorieën van persoonsgegevens die worden verwerktGeautomatiseerde besluitvormingRechtsgrond en eventueel gerechtvaardigde belangenOntvanger
Beschikbaarstelling van de online shopfuncties op de website. Hiervoor worden HTTP-gegevens tijdelijk op onze webserver verwerkt. HTTP-gegevens, winkelmandgegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen). Ons gerechtvaardigd belang is de beschikbaarstelling van de door de gebruiker aangevraagde content op de website. Hostingprovider.
Totstandkoming en uitvoering van koopovereenkomsten die via de online shop worden gesloten. Dit omvat met name de afhandeling van de betaling, de verzending van de door u bestelde producten alsmede de verzending van transactie-e-mails om u over de status van uw bestelling te informeren. Als u besluit om een betalingsdienstaanbieder te gebruiken om een betaling te doen, is het mogelijk dat de betalingsdienstaanbieder een kredietcontrole uitvoert. We verwijzen u naar de informatie over gegevensbescherming van onze betalingspartners: Adyen N.V., Simon Carmiggelstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Niederlande: Carte de crédit (Visa, MasterCard), P24, iDeal, Klarna: Adyen Privacyverklaring https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden: Paylater (Betaal later): Klarna Privacyverklaring https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl-nl/privacy PayPal (Europe), S.à.r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg: PayPal: PayPal Privacyverklaring https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full American Express Europe S..A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Germany: American Express Creditcard: American Express Privacyverklaring https://www.americanexpress.com/nl-nl/bedrijf/legaal/privacy-centrum/online-privacyverklaring/ Als deelnemer aan ons klantloyaliteitsprogramma kunnen wij een bijsluiter aan uw pakket toevoegen die wij aan de hand van uw gebruiksgedrag op onze website aanmaken, mits u via onze privacy- en cookie-instellingen toestemming heeft verleend inzake ‘personalisatie’ (deel B.IV) Winkelmandgegevens, contactgegevens, verzendgegevens, betalingsgegevens, gegevens inzake de bestelling, gegevens inzake transactie-e-mails. Voor het aanmaken van een gepersonaliseerde pakketbijsluiter gebruiken wij de volgende gegevens: Als u betalingsdienstaanbieders zoals Klarna, Paypal, P24 en iDeal selecteert, sturen we de volgende gegevens door: Bestelgegevens, contactgegevens Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt b) van de Algemene verordening gegevensbescherming (uitvoering van een overeenkomst of uitvoering van precontractuele maatregelen).Hostingprovider, Arvato Distributions, parcelLab, systeem- en servicemail-diensverlener, pakketdienst, betaaldienstverlener.
Uitvoering van een controle van uw bestelling aan de hand van algemene kenmerken, bijvoorbeeld bestelvolume, een van het factuuradres afwijkend leveradres of klantstatus (nieuwe klant of vaste klant). Op grond van een geautomatiseerde controle wordt een preselectie van de betaalwijzen gemaakt die wij u aanbieden om het risico op wanbetaling zo veel mogelijk te beperken. Deze controle gebeurt voordat u een betaalwijze selecteert om de bestelprocedure zo vloeiend mogelijk te laten verlopen Contactgegevens, winkelmandgegevens, verzendgegevens.Er vindt een geautomatiseerde besluitvorming plaats die gebaseerd is op onderstaande logica: De bestelcontrole begint nadat u uw contact- en verzendgegevens heeft ingevoerd en op ‘verder’ klikt, voordat wij bepaalde betaalmiddelen voor uw bestelling tonen. Volgens vooraf gedefinieerde richtlijnen controleren wij of de uitvoering van de bestelling gepaard gaat met een wanbetalingsrisico, zodat alleen veilige betaalwijzen moeten worden aangeboden, dat wil zeggen geen koop op rekening. Hiervoor controleren wij eerst uw contact- en verzendgegevens met betrekking tot de juistheid van het ingevoerde adres dan wel ingevoerde adressen. Bovendien analyseren wij de hoogte van de bestelling. Wij controleren met name of het als maximum ingestelde bestellimiet bereikt is of dat u als nieuwe klant bestelt. Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen). Ons gerechtvaardigd belang is het zo veel mogelijk beperken van het risico op wanbetaling en het verbeteren van de klantervaring tijdens de bestelprocedure.Hostingprovider.
Beschikbaarstelling van de betaalwijze ‘koop op rekening’. Hiervoor voert onze dienstverlener Infoscore Consumer Data GmbH (Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden) in opdracht van ons een kredietwaardigheidscontrole uit (hierna te noemen ‘Infoscore’), mits u de betaalwijze ‘koop op rekening’ heeft geselecteerd. Contactgegevens, winkelmandgegevens, verzendgegevens, gegevens inzake de bestelling, debiteurengegevens, bestel- en retourwaarde, kredietwaardigheidsgegevens.Er vindt een geautomatiseerde besluitvorming plaats die gebaseerd is op onderstaande logica: De kredietwaardigheidscontrole begint nadat u toestemming heeft verleend voor de kredietwaardigheidscontrole door te klikken op ‘Uw bestelling afsluiten’ en zodoende de bestelling te voltooien. Infoscore wint informatie over de kredietwaardigheid in bij een kredietregistratiebureau en geeft hiertoe uw contact- en verzendgegevens door aan het kredietregistratiebureau. De informatie over de kredietwaardigheid bevat een zogeheten scorewaarde die op basis van een wetenschappelijk erkend wiskundig-statistische bewerking wordt berekend en kan worden toegepast voor het beoordelen van het kredietrisico. Op basis van de scorewaarde die door het kredietregistratiebureau is doorgegeven, beoordeelt Infoscore het risico op wanbetaling. Het resultaat van de fraude- en kredietwaardigheidscontrole verstrekt Infoscore ons in geautomatiseerde vorm, dat wij volgens vooraf ingestelde richtlijnen interpreteren en bepaalt of de bestelling met de geselecteerde betaalwijze kan worden uitgevoerd. Indien de controlecriteria als onvoldoende worden beoordeeld, wordt u teruggeleid naar de betaalwijzen. Vervolgens kunt u uitsluitend kiezen uit veilige betaalwijzen (zonder koop op rekening). Toestemming (artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene verordening persoonsgegevens).Infoscore Consumer Data GmbH, kredietregistratiebureau.
Uitvoering van een fraudecontrole na voltooiing van uw bestelling om zo goed mogelijk het risico op wanbetaling te vermijden. Op basis van hoofdzakelijk geautomatiseerde controles besluiten wij in hoeverre wij uw bestelling in de gewenste omvang kunnen uitvoeren. De fraudecontrole voert Infoscore Consumer Data GmbH (Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden) in opdracht van ons uit (hierna te noemen ‘Infoscore’). Contactgegevens, winkelmandgegevens, verzendgegevens, gegevens inzake de bestelling, debiteurengegevens, bestel- en retourwaarde.Er vindt een geautomatiseerde besluitvorming plaats die gebaseerd is op onderstaande logica: De fraudecontrole begint met de voltooiing van de bestelling door te klikken op ‘Uw bestelling afsluiten’. Volgens vooraf gedefinieerde richtlijnen controleert Infoscore of de uitvoering van de bestelling gepaard gaat met een wanbetalingsrisico, zodat alleen veilige betaalwijzen moeten worden aangeboden, dat wil zeggen geen koop op rekening. Hiervoor controleert Infoscore eerst uw contact- en verzendgegevens met betrekking tot uw leeftijd en de juistheid van het ingevoerde adres dan wel de ingevoerde adressen. Daarnaast analyseert Infoscore het aantal en de hoogte van de bestellingen binnen een bepaalde tijdsinterval. Daarbij controleert ze met name in hoeverre uw contact- en verzendgegevens voor voorgaande bestellingen werden gebruikt, bijvoorbeeld of er binnen een korte periode verschillende e-mailadressen voor hetzelfde factuuradres werden opgegeven. Bovendien controleert Infoscore de door ons gegenereerde gegevens over het tijdig betalen van onze vorderingen en leringen die wij hebben getrokken uit fraudecontroles uit het verleden, bijvoorbeeld door het instellen van een limiet voor uw aankopen. Infoscore controleert met name of het als maximum geconfigureerde bestellimiet bereikt is, controleert uw retourpercentage die uit de bestel- en retourwaarden werd gegenereerd, en haalt uit onze debiteurengegevens of en voor welk bedrag er actuele openstaande posten, aanmaningen en lopende incassoprocedures bestaan. Voor het berekenen van uw retourpercentage stellen wij het procentuele aandeel van uw retouren op basis van het totaalbedrag van de bestellingen vast die u in totaal door bestellingen in onze online shop heeft gegenereerd. Op basis van de hierboven beschreven controles beoordeelt Infoscore het risico op wanbetaling. Het resultaat van de fraudecontrole verstrekt Infoscore ons in geautomatiseerde vorm, dat wij volgens vooraf ingestelde richtlijnen interpreteren en bepaalt of de bestelling met de geselecteerde betaalwijze kan worden uitgevoerd. Indien de controlecriteria als onvoldoende worden beoordeeld, wordt u teruggeleid naar de betaalwijzen. Vervolgens kunt u uitsluitend kiezen uit veilige betaalwijzen (zonder koop op rekening). Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen). Ons gerechtvaardigd belang is het zo veel mogelijk beperken van het risico op wanbetaling.Infoscore Consumer Data GmbH.
Versturen van e-mails met reclame voor eigen soortgelijke producten aan klanten die ons hun e-mailadres in het kader van een bestelling in de online shop hebben verstrekt en die bij registratie van het e-mailadres duidelijk erop werden gewezen dat zij te allen tijde bezwaar kunnen maken tegen dit gebruik van hun e-mailadres, zonder dat hiervoor andere dan de verzendkosten volgens de basistarieven ontstaan. Op dit recht van bezwaar wijzen wij tevens extra bij elk gebruik van het e-mailadres, dat wil zeggen in elke e-mail met productreclame. Om reclame te maken voor eigen soortgelijke producten gebruiken wij de informatie over uw voorgaande aankopen die in de transactie-e-mailgegevens terug te vinden is, om er zeker van te zijn dat u alleen reclame ontvangt die overeenkomt met uw interesses. Contactgegevens, transactie-e-mailgegevens, promotiemanagementgegevens.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen). Ons gerechtvaardigd belang is het gebruik van e-mailadressen voor directmailing voor soortgelijke producten onder de voorwaarden van § 7 lid 3 UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Duitse wet oneerlijke handelspraktijken dan wel mededingingswet). Emarsys Interactive Services GmbH
Het houden van klantenenquêtes voor marktonderzoeksdoeleinden en gepseudonimiseerde analyse van de marktonderzoeksgegevens om de content van ons aanbod verder te ontwikkelen en te verbeteren. Marktonderzoeksgegevens.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Afweging van belangen (artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening persoonsgegevens). Ons gerechtvaardigd belang is de verdere ontwikkeling en verbetering van ons aanbod.Enquêtebureau.
Het waarborgen van de veiligheid van de IT-infrastructuur, welke voor de beschikbaarstelling van de online shop wordt gebruikt, met name voor het vaststellen, oplossen en documenteren van bewijsmateriaal van storingen (bijv. DDoS-aanvallen). Hiervoor worden gegevens tijdelijk in logbestanden op onze webserver opgeslagen en geanalyseerd. HTTP-gegevens, winkelmandgegevens.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen). Ons gerechtvaardigd belang is het waarborgen van de veiligheid van de IT-infrastructuur, welke voor de beschikbaarstelling van de online shop wordt gebruikt, met name voor het vaststellen, oplossen en documenteren van bewijsmateriaal van storingen (bijv. DDoS-aanvallen). Hostingprovider.
Administreren en innen van ons vorderingen op klanten.Contactgegevens, debiteurengegevens.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt b) van de Algemene verordening gegevensbescherming (uitvoering van een overeenkomst).Incassobureau.
Terugdraaiing van koopovereenkomsten in het geval van de herroeping of andere redenen voor het terugdraaien van de aankoop.Contactgegevens, verzendgegevens, betalingsgegevens, gegevens inzake de bestelling, transactie-e-mailgegevens, debiteurengegevens.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen). Ons gerechtvaardigd belang is de terugdraaiing van koopovereenkomsten. Pakketdienst.
Beschikbaarstelling van de reviewfunctie. Hiervoor worden de door u ingevoerde gegevens en uw review gecontroleerd en na succesvolle controle op onze website geplaatst. Hierbij wordt de review uitsluitend onder de door u gekozen gebruikersnaam getoond. Wij laten u per e‑mail weten dat wij de review plaatsen. Reviewgegevens.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen). Ons gerechtvaardigd belang is de beschikbaarstelling van de door de gebruiker aangevraagde functie van de website. Hostingprovider.
Opslag en verwerking ten behoeve van de bewijsvoering inzake eventuele instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.HTTP-gegevens, contactgegevens, betalingsgegevens, gegevens inzake de bestelling, winkelmandgegevens, verzendgegevens, transactie-e-mailgegevens, debiteurengegevens, kredietwaardigheidsgegevens, reviewgegevens, promotiemanagementgegevens.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen). Ons gerechtvaardigd belang is de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Hostingprovider.
Bewaren van gegevens om te voldoen aan wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. Afhankelijk van het soort documenten kan er sprake zijn van handels- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens gedurende zes of tien jaar ((§ 147 Abgabenordnung (AO) [belastingverordening], § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) [Duitse wetboek van koophandel])). Contactgegevens, betalingsgegevens inzake de bestelling, winkelmandgegevens, verzendgegevens, transactie-e-mailgegevens, debiteurengegevens, reviewgegevens.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt c) van de Algemene verordening gegevensbescherming (het voldoen aan een wettelijke verplichting).Hostingprovider.
Beschikbaarstelling van een reminder betreffende de beschikbaarheid van een product.E-mailadres (contactgegevens), promotiemanagementgegevensEr vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (toestemming). Hostingprovider.
Het bieden van de optie van een virtuele fitting. Door op "Ik ga akkoord" te klikken geeft u Fittingbox toegang tot het gebruik van uw webcam.Virtuele voorbeeldgegevens.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, onder a), van de algemene verordening gegevensbescherming (toestemming).Passende doos.

Details over ontvangers van de persoonsgegevens en de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen en / of aan internationale organisaties

OntvangerRol van de ontvangerDoorgifte in derde landen en/of aan internationale organisatiesAdequaatheidsbesluit of geschikte dan wel passende waarborgen voor doorgiften aan derde landen en/of aan internationale organisaties
Hostingprovider. (momenteel: ABOUT YOU GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Duitsland). Verwerker.EU en USA.Er is sprake van ontstentenis van een adequaatheidsbesluit van de Europese commissie als bedoeld in artikel 45, lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming. About You beschikt over standaardbepalingen inzake gegevensbescherming (SSC) die overeenkomstig artikel 46 van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn goedgekeurd.
BetaaldienstverlenerVerwerkingsverantwoordelijke.EU.-
PakketdienstVerwerkingsverantwoordelijke.EU.-
parcelLab GmbH Schillerstr. 23a, 80336 München, Duitsland. Verwerker.EU.-
Arvato SE An der Autobahn 22, 33333 Gütersloh, Duitsland. Verwerker.EU.-
Infoscore Consumer Data GmbH part of Arvato Financial Services Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden Verwerker.EU.-
Kredietregistratiebureau (momenteel: Informa Solutions GmbH part of Experian Ltd., Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Duitsland). Verwerker.EU.-
Incassobureau (momenteel: Duitsland en Nederland: Paigo GmbH, Forderungsmanagement GmbH & Co. KG, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden Oostenrijk: infoscore austria GmbH, Weyringergasse 1, 1040 Wenen Zwitserland: infoscore Inkasso AG, Ifangstrasse 8, 8952 Schlieren). Verwerker. Verwerker. Verwerker. EU. EU. Zwitzerland. - - -
Emarsys eMarketing Systems AG Hans-Fischer-Straße 10 80339 München Duitsland Verwerker.EU.
Enquêtebureau (momenteel: SurveyMonkey Europe UC, 2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Ierland) Verwerker.EU.-
Fittingbox S.A. 209 Rue de l'Innovation 31670 Labège FrankrijkVerantwoordelijk.EU-

D. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens van klanten die abonneert zijn op onze e-mailnieuwsbrief

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens van klanten die abonneert zijn op onze e-mailnieuwsbrief

Op de website bieden wij u de mogelijkheid om u voor onze e-mailnieuwsbrief aan te melden. De nieuwsbrief informeert u bijvoorbeeld over nieuwe outfits en actuele producttrends, evenals over onze speciale events, speciale acties en prijsvragen. Bovendien bieden wij de mogelijkheid om u direct in de sociale media, zoals Facebook en Instagram, aan te melden voor onze e-mailnieuwsbrief.

De content van de nieuwsbrief kunnen wij (mits wij over zulke gegevens beschikken) aan de hand van uw bestellingen in onze online shop (deel C) of uw lidmaatschap bij MARC O’POLO MEMBERS (deel E) persoonlijk op u afstemmen (bijv. gebaseerd op uw aankoopgeschiedenis of uw Memberry-puntensaldo). Als u via onze privacy- en cookie-instellingen behalve voor uw abonnement op de nieuwsbrief ook uw toestemming heeft verleend voor ‘marketing’ (deel B.II), dan breiden wij de nieuwsbrief uit met geïndividualiseerde content (bijv. over producten die u in de winkelmand heeft gelegd, of over producten die wij u adviseren aan de hand van de productcategorie waarop u het laatst heeft geklikt).

Als u zich aanmeldt voor de e-mailnieuwsbrief wordt er bepaalde informatie verzameld, bijvoorbeeld uw e-mailadres. Wij verwerken deze informatie ter bevestiging van uw abonnement alsmede voor de beschikbaarstelling van de e-mailnieuwsbrief. Bovendien slaan wij de informatie ten behoeve van de bewijsvoering inzake eventuele instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering op. Voor zover u verder aan klantenenquêtes deelneemt, verwerken wij de in het kader van de enquête verzamelde gegevens voor markonderzoeksdoeleinden.

Bij gebruik van het formulier voor de aan- en afmelding van onze nieuwsbrief op de website wordt door de browser die op uw eindapparatuur in werking treedt, bepaalde technisch relevante informatie naar de server van onze website gestuurd, bijvoorbeeld uw IP-adres. Wij verwerken deze informatie voor de beschikbaarstelling van het formulier voor de aan- en afmelding van onze nieuwsbrief op de website.

Daarover krijgt u hieronder gedetailleerde informatie:

Details over de persoonsgegevens die worden verwerkt

Details over de persoonsgegevens die worden verwerkt
Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerktPersoonsgegevens die in de categorieën zijn opgenomenBronnen van de gegevensVerplichting tot het verstrekken van de gegevensBewaartermijn
Nieuwsbriefformulier-HTTP-gegevens.Geprotocolleerde gegevens die bij elke aanvraag van het formulier voor de aan- en afmelding van onze nieuwsbrief op de website via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) om technische redenen worden verkregen. Hieronder vallen IP-adres, type en versie van uw internetbrowser, gebruikt besturingssysteem, de aangevraagde pagina, de vooraf bezochte pagina (referrer URL), datum en tijdstip van de aanvraag. Gebruiker van de website.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij de aangevraagde content van de website niet beschikbaar stellen. Gegevens worden in serverlogbestanden in een vorm die het mogelijk maakt om de betrokken persoon te identificeren, maximaal voor een periode van 7 dagen opgeslagen, tenzij zich een veiligheidsgerelateerd voorval voordoet (bijv. een DDoS-aanval). In geval van een veiligheidsgerelateerd voorval worden de serverlogbestanden bewaard totdat het veiligheidsgerelateerd voorval opgelost en volledig opgehelderd is.
Nieuwsbriefabonnementsgegevens.Gegevens die wij bij de aanmelding voor de nieuwsbrief registreren. Hieronder vallen de volgende gegevens: E-mailadres, voor- en achternaam en eventueel uw vinkje bij de vraag of u de nieuwsbrief met inhoud voor dames of voor heren wilt ontvangen. Personen die geabonneerd zijn op de nieuwsbrief.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij u geen nieuwsbrief sturen. Wij slaan deze gegevens op zolang u zich voor onze nieuwsbrief heeft aangemeld. Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van drie jaar per het einde van het jaar waarin u zich heeft afgemeld, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan.
Nieuwsbrief-opt-in-gegevens.Geprotocolleerde gegevens die bij de aan- en afmelding voor de nieuwsbrief om technische redenen worden verkregen. Hieronder vallen datum en tijdstip van de aanmelding voor de nieuwsbrief, datum en tijdstip van de verzending van de ontvangstbevestiging van de aanmelding in de double opt-in-procedure, datum en tijdstip van de bevestiging van de aanmelding in de double opt-in-procedure, IP-adres van het voor de bevestiging gebruikte eindapparaat en datum en tijdstip van een eventuele afmelding van de nieuwsbrief. Personen die geabonneerd zijn op de nieuwsbrief.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij u geen nieuwsbrief sturen. Wij slaan deze gegevens op zolang u zich voor onze nieuwsbrief heeft aangemeld. Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van drie jaar per het einde van het jaar waarin u zich heeft afgemeld, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan.
MarkonderzoeksgegevensInformatie die wij in het kader van klantenenquêtes voor marktonderzoeksdoeleinden verzamelen om in gepseudonimiseerde vorm met name de tevredenheid van onze klanten te analyseren en de content van ons aanbod te verbeteren. Personen die geabonneerd zijn op de nieuwsbrief.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen enquêtes houden en analyses voor markonderzoeksdoeleinden uitvoeren. Wij slaan deze gegevens in gepseudonimiseerde vorm maximaal 38 maanden op. Wij slaan deze gegevens bovendien in geanonimiseerde vorm op om deze voor interne statische doeleinden te analyseren.
Gesegmenteerde profielgegevensInformatie die wij aan de hand van het klikgedrag verzamelen om gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen, bijvoorbeeld een e-mail over een verlaten winkelmand (producten die wel in de winkelmand zijn gelegd, maar vervolgens niet zijn gekocht). Het klikgedrag wordt alleen via de cookiebanner verzameld als er apart toestemming is verleend voor marketingcookies. (Deel E.I. voor gedetailleerde informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt.) Personen die geabonneerd zijn op de nieuwsbrief.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen personalisatie uitvoeren die volledig gebaseerd is op het klikgedrag. 1 jaar.
Verlaten winkelmandgegevens.Informatie uit klikgegevens die in de reminder over de verlaten winkelmand wordt verstuurd. Hieronder vallen de producten die in de winkelmand zijn gelegd en soortgelijke producten. (Deel B.II.1 voor gedetailleerde informatie over de content van de gebruikte cookies.) Autonoom gegenereerd.-Wij slaan deze gegevens gedurende 1 jaar op als onderdeel van de klikgeschiedenis.

Details over de verwerking van de persoonsgegevens

Details over de verwerking van de persoonsgegevens
Doel van de verwerking van de persoonsgegevensCategorieën van persoonsgegevens die worden verwerktGeautomatiseerde besluitvormingRechtsgrond en eventueel gerechtvaardigde belangenOntvanger
Beschikbaarstelling van het formulier voor de aan- en afmelding van onze nieuwsbrief op de website: Hiervoor worden nieuwsbrief-HTTP-gegevens tijdelijk op onze webserver verwerkt. Nieuwsbriefformulier-HTTP-gegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen). Ons gerechtvaardigd belang is de beschikbaarstelling van de door de gebruiker aangevraagde content op de website. Hostingprovider, provider van de e-mailnieuwsbrief, systeem- en servicemailprovider.
Beschikbaarstelling van het formulier voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief via sociale media.Nieuwsbriefformulier-HTTP-gegevens.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen). Ons gerechtvaardigd belang is de beschikbaarstelling van de door de gebruiker aangevraagde content op sociale media. Doorgifteprovider, e-mailnieuwsbriefprovider, systeem- en servicemailprovider.
Het waarborgen van de veiligheid van de IT-infrastructuur, welke voor de beschikbaarstelling van het formulier wordt gebruikt, met name voor het vaststellen, oplossen en documenteren van bewijsmateriaal van storingen (bijv. DDoS-aanvallen): Hiervoor worden gegevens tijdelijk in logbestanden op onze webserver opgeslagen en geanalyseerd. Nieuwsbriefformulier-HTTP-gegevens.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen). Ons gerechtvaardigd belang is het waarborgen van de veiligheid van de IT-infrastructuur, welke voor de beschikbaarstelling van het formulier wordt gebruikt, met name voor het vaststellen, oplossen en documenteren van bewijsmateriaal van storingen (bijv. DDoS-aanvallen). Hostingprovider, provider van de e-mailnieuwsbrief, systeem- en servicemailprovider.
‘Double opt-in’-procedure voor de bevestiging van het abonnement: Hiervoor sturen wij een e-mailbericht met het verzoek om bevestiging aan het e-mailadres dat bij de aanmelding werd verstrekt. Een abonnement is pas van kracht als de geabonneerde het e-mailadres bevestigt door op de bevestigingslink in de e-mail te klikken. Nieuwsbriefabonnementsgegevens, nieuwsbrief-opt-in-gegevens.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen). Ons gerechtvaardigd belang is de juridisch zekere documentatie van uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Systeem- en servicemailprovider.
Verzending van de nieuwsbrief aan het e-mailadres dat door de geabonneerde op de nieuwsbrief is verstrekt. De nieuwsbrief bevat informatie over producten en services van Marc O’Polo Einzelhandels GmbH (bijv. kleding, schoenen & accessoires, tassen, junior, living of het MARC O’POLO MEMBERS-programma inclusief cross-channel-services), met inbegrip van informatie over actuele producttrends, speciale events, uitnodigingen voor deelname aan klantenenquêtes, speciale acties of winacties. Uw naam gebruiken wij om u persoonlijk te benaderen en de content van onze e-mailnieuwsbrief geslachtsspecifiek uit te zetten. De content van de nieuwsbrief kunnen wij (mits wij over zulke gegevens beschikken) aan de hand van uw bestellingen in onze online shop (deel C) of uw lidmaatschap bij MARC O’POLO MEMBERS (deel E) persoonlijk op u afstemmen (bijv. gebaseerd op uw aankoopgeschiedenis of uw Memberry-puntensaldo). Als u via onze privacy- en cookie-instellingen behalve voor uw abonnement op de nieuwsbrief ook uw toestemming heeft verleend voor ‘marketing’ (deel B.II), dan breiden wij de nieuwsbrief uit met geïndividualiseerde content (bijv. over producten die u in de winkelmand heeft gelegd, of over producten die wij u adviseren aan de hand van de productcategorie waarop u het laatst heeft geklikt). Hierdoor kunnen wij u, mits u ook uw toestemming heeft verleend voor ‘marketing’, bijvoorbeeld een nieuwsbrief sturen over producten die u wel in uw winkelmand heeft gelegd, maar vervolgens niet heeft besteld (zogeheten verlaten winkelmand-e-mail). Nieuwsbriefabonnementsgegevens, nieuwsbrief-opt-in-gegevens. Voor de personalisatie gebruiken wij bovendien de volgende gegevenscategorieën: - laatst bekeken, aangeklikte en in de winkelmand gelegde categorieën; - laatst bekeken, aangeklikte en in de winkelmand gelegde producten; - laatste aankoop, totaalbedrag van de winkelmand, aantal producten, gekochte producten. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (toestemming). Als u bij de aanmelding voor de nieuwsbrief niet uw toestemming heeft verleend voor de personalisatie van de content van nieuwsbrieven, geschiedt de personalisatie uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen). Ons gerechtvaardigd belang is de op interesses afgestemde vormgeving van de nieuwsbrief. (Een individualisering op basis van uw surfgedrag op onze website geschiedt echter, zoals hier beschreven, alleen indien u via onze privacy- en cookie-instellingen behalve voor uw abonnement op de nieuwsbrief ook uw toestemming heeft verleend voor ‘marketing’ (deel B.II).) E-mailnieuwsbriefprovider, communicatiebureau.
Het houden van klantenenquêtes voor marktonderzoeksdoeleinden en gepseudonimiseerde analyse van de marktonderzoeksgegevens om de content van ons aanbod verder te ontwikkelen en te verbeteren. Marktonderzoeksgegevens.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Afweging van belangen (artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening persoonsgegevens). Ons gerechtvaardigd belang is de verdere ontwikkeling en verbetering van ons aanbod.Enquêtebureau.
Opslag en verwerking ten behoeve van de bewijsvoering inzake eventuele instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.Nieuwsbriefabonnementsgegevens, nieuwsbrief-opt-in-gegevens.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen). Ons gerechtvaardigd belang is de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. E-mailnieuwsbriefprovider, systeem- en servicemailprovider.

Details over ontvangers van de persoonsgegevens en de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen en / of aan internationale organisaties

Details over ontvangers van de persoonsgegevens en de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen en / of aan internationale organisaties
OntvangerRol van de ontvangerDoorgifte in derde landen en/of aan internationale organisatiesAdequaatheidsbesluit of geschikte dan wel passende waarborgen voor doorgiften aan derde landen en/of aan internationale organisaties
Hostingprovider ● Hosting CRM momenteel: Microsoft Ireland Operations Ltd (South County Business Park, Dublin, D18, Ierland) ● Hosting E-shop momenteel: (momenteel: ABOUT YOU GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Duitsland). Verwerker. EU en USA. EU en USA.Er is sprake van ontstentenis van een adequaatheidsbesluit van de Europese commissie als bedoeld in artikel 45, lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming. Microsoft beschikt over standaardbepalingen inzake gegevensbescherming (SSC) die overeenkomstig artikel 46 van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn goedgekeurd. Er is sprake van ontstentenis van een adequaatheidsbesluit van de Europese commissie als bedoeld in artikel 45, lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming. ABOUT YOU beschikt over standaardbepalingen inzake gegevensbescherming (SSC) die overeenkomstig artikel 46 van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn goedgekeurd.
E-mailnieuwsbriefprovider Emarsys eMarketing Systems AG Hans-Fischer-Straße 10 80339 München Duitsland Verwerker.EU en UK.-
Systeem- en servicemailprovider (momenteel: Amazon SES, Amazon Web Services EMEA SARL, 5 rue Plaetis, Luxembourg, L-2338, Luxemburg). Verwerker.EU en USA.Er is sprake van ontstentenis van een adequaatheidsbesluit van de Europese commissie als bedoeld in artikel 45, lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming. Amazon beschikt over standaardbepalingen inzake gegevensbescherming (SSC) die overeenkomstig artikel 46 van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn goedgekeurd.
Enquêtebureau (momenteel: SurveyMonkey Europe UC, 2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Ierland) Verwerker.EU en USA.Er is sprake van ontstentenis van een adequaatheidsbesluit van de Europese commissie als bedoeld in artikel 45, lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming. SurveyMonkey beschikt over standaardbepalingen inzake gegevensbescherming (SSC) die overeenkomstig artikel 46 van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn goedgekeurd.
Communicatiebureau (momenteel: Defacto relations GmbH, Am Pestalozziring 1-2, 91058 Erlangen, Duitsland).Verwerker.Duitsland (EU)-
Doorgifteprovider uit sociale media Zapier Inc., 548 Market St #62411, San Francisco, California 94104, USA Verwerker.USA.Er is sprake van ontstentenis van een adequaatheidsbesluit van de Europese commissie als bedoeld in artikel 45, lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming. Zapier beschikt over standaardbepalingen inzake gegevensbescherming (SSC) die overeenkomstig artikel 46 van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn goedgekeurd.

E. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan het klantloyaliteitsprogramma

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan het klantloyaliteitsprogramma

Wij voeren het klantloyaliteitsprogramma ‘MARC O’POLO MEMBERS’ (hierna te noemen ‘klantloyaliteitsprogramma’). In verband met het voeren van het klantloyaliteitsprogramma verwerken wij persoonsgegevens van deelnemers aan het klantloyaliteitsprogramma, met name om de webtoepassingen in de online shop beschikbaar te stellen waarin de deelnemers hun gegevens voor de registratie voor het klantloyaliteitsprogramma kunnen verstrekken, voor de uitvoering van de double-opt-in-procedure, voor het exploiteren van de klantendatabase, voor de beschikbaarstelling van de in deel C van de algemene voorwaarden en op de website beschreven services van het klantloyaliteitsprogramma, voor het houden van klantenenquêtes, voor het toesturen van reclame-uitingen per post, voor programmacommunicatie per post, e-mail of telefonisch, voor het waarborgen van de IT-veiligheid in de online shop alsmede ten behoeve van de bewijsvoering dan wel om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. Voor zover u hiervoor uw toestemming heeft verleend, verwerken wij uw gegevens tevens voor het toesturen van gepersonaliseerde reclame-uitingen aan de door u geselecteerde communicatiekanalen, voor een gepersonaliseerde analyse van de affiniteit met MARC O’POLO-producten alsmede voor de weergave van gepersonaliseerde bannerreclame.

Aan het klantloyaliteitsprogramma nemen fysieke stores deel die door ons of door onze verkooppartners geëxploiteerd worden (deelnemende fysieke stores hierna te noemen ‘fysieke stores’). Een overzicht van de actuele fysieke stores is in onze storefinder op www.marc-o-polo.com/stores te vinden. Daar kunt u de dichtstbijzijnde stores door middel van het invoeren van een plaatsnaam of een postcode laten weergeven. De fysieke stores die aan het klantloyaliteitsprogramma deelnemen, markeren wij in het overzicht van uw zoekresultaten in de storefinder door middel van grafische pictogrammen. Bovendien neemt aan het klantloyaliteitsprogramma de door ons geëxploiteerde landspecifieke shop Duitsland deel die via de website www.marc-o-polo.com/de-de/ of via de terminals in de fysieke stores bereikbaar is (de versie van de landspecifieke shop Duitsland, die via de terminals in de fysieke stores bereikbaar is, wordt hierna ‘store-versie’ genoemd). Hierna worden de fysieke stores en de landspecifieke shop Duitsland inclusief de store-versie, gezamenlijk eveneens ‘deelnemende stores’ genoemd.

Daarover krijgt u hieronder gedetailleerde informatie:

Details over de persoonsgegevens die worden verwerkt

Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerktPersoonsgegevens die in de categorieën zijn opgenomenBronnen van de gegevensVerplichting tot het verstrekken van de gegevensBewaartermijn
Stamgegevens klantVerplichte gegevens die u bij de registratie voor het klantloyaliteitsprogramma invoert: aanspreekvorm, voornaam, achternaam, geboortedatum, postadres, e-mailadres, wachtwoord. Indien u in een fysieke store een voorlopige klantenkaart (zogenaamde ‘pre-card’) mocht hebben ontvangen, bovendien: klantenkaartnummer en fysieke store via welke u zich voorlopig heeft geregistreerd.Deelnemer aan het loyaliteitsprogramma. Verstrekking van de stamgegevens van klanten is een noodzakelijke voorwaarde voor deelname aan het klantloyaltiteitsprogramma. Indien de verplichte gegevens niet worden verstrekt, heeft dat tot gevolg dat u niet kunt deelnemen aan het klantloyalteitsprogramma. Wij slaan deze gegevens op zolang u zich voor het klantloyaliteitsprogramma heeft aangemeld. Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van vier jaar per het einde van het jaar waarin u zich heeft afgemeld, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan. Voorts slaan wij deze gegevens bovendien op, voor zover er sprake is van wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. Afhankelijk van het soort documenten kan er sprake zijn van handels- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens gedurende zes of tien jaar ((§ 147 Abgabenordnung (AO) [belastingverordening], § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) [Duitse wetboek van koophandel])).
De fysieke store waar u zich voor het klantloyalteitsprogramma heeft geregistreerd, voegen wij als ‘favoriete store’ aan uw klantaccount toe. Op basis van uw postadres achterhalen wij bovendien de fysieke store die het dichtst bij uw woonplaats is gelegen alsmede de dichtstbijgelegen factory-outlet en voegen dit toe aan onze klantendatabase. Bovendien delen wij elke deelnemer aan het loyaliteitsprogramma een lidnummer mee. Autonoom gegenereerd.-
Geprotocolleerde aanmeldgegevensGeprotocolleerde gegevens die u bij de registratie voor het klantloyaliteitsprogramma invoert. Hieronder vallen: land, gebruikte taal en datum van uw registratie alsmede de deelnemende store waar u zich heeft geregistreerd. Autonoom gegenereerd.-Wij slaan deze gegevens op zolang u zich voor het klantloyaliteitsprogramma heeft aangemeld. Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van vier jaar per het einde van het jaar waarin u zich heeft afgemeld, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan.
DeelnemergegevensInformatie die de deelnemer in het klantaccount of bij bestellingen in de landspecifieke shop Duitsland verstrekt. Hieronder vallen uw contactgegevens (voor- en achternaam), uw telefoonnummer, uw geboortedatum, uw e-mailadres, uw gebruikte lever- en factuuradressen dan wel betaalwijzen, uw geprefereerde communicatiekanalen en webcontent, uw favoriete store, uw ingestelde voorkeur of u in het kader van het klantloyaliteitsprogramma punten wilt verzamelen alsmede uw verlanglijstje dat u in de landspecifieke shop Duitsland heeft samengesteld.Deelnemer aan het loyaliteitsprogramma.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij bepaalde functies van het klantaccount niet beschikbaar stellen en onze webcontent niet op basis van uw deelnemergegevens individualiseren. Wij slaan deze gegevens op zolang u zich voor het klantloyaliteitsprogramma heeft aangemeld. Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van drie jaar per het einde van het jaar waarin u zich heeft afgemeld, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan. Voorts slaan wij deze gegevens bovendien op, voor zover er sprake is van wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. Afhankelijk van het soort documenten kan er sprake zijn van handels- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens gedurende zes of tien jaar ((§ 147 - orde (AO) [belastingverordening], § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) [Duitse wetboek van koophandel])).
Aankoopgeschiedenis Informatie over uw aankopen, voor zover u zich bij een aankoop in een fysieke store als deelnemer aan het klantloyaliteitsprogramma legitimeert of u zich in de landspecifieke shop Duitsland door invoer van uw inloggegevens als deelnemer identificeert. Hieronder vallen gegevens over de gekochte artikelen (artikelnaam, artikelnummer, aantal, maat, kleur, prijs, munteenheid, betaalmiddel en aantal gespaarde punten) en de plaats (online shop of land, stad en filiaal bij de fysieke stores), het tijdstip van de betreffende aankoop en de leverstatus.Deelnemende stores-Wij slaan deze gegevens op zolang u zich voor het klantloyaliteitsprogramma heeft aangemeld. Wij slaan deze gegevens bovendien in geanonimiseerde vorm op om deze voor interne statische doeleinden te analyseren.
ArtikelgegevensInformatie over uw geselecteerde producten die wij voor de afhandeling van de in de algemene voorwaarden beschreven overige bestel- en reserveringsmogelijkheden nodig hebben. Hieronder valt informatie over de door u geselecteerde artikelen (artikelnummer, kleur, maat, prijs) en het procedurenummer. Autonoom gegenereerd.-Wij slaan deze gegevens als onderdeel van de aankoopgeschiedenis op, zolang u zich voor het klantloyaliteitsprogramma heeft aangemeld. Wij slaan deze gegevens bovendien in geanonimiseerde vorm op om deze voor interne statische doeleinden te analyseren.
Klantenserviceverzoekgegevens Informatie die u ons in uw verzoek bij de klantenservice per telefoon of online contactformulier mededeelt, bijv. onderwerp en achtergronden van uw verzoek.Deelnemer aan het loyaliteitsprogramma.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij onze reclamecontent en verkoopadviesgesprekken niet op basis van deze gegevens individualiseren. Wij slaan deze gegevens op zolang u zich voor het klantloyaliteitsprogramma heeft aangemeld. Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van vier jaar per het einde van het jaar waarin u zich heeft afgemeld, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan.
HTTP-gegevensGeprotocolleerde gegevens die bij elke aanvraag van de online shop via het hypertext-transferprotocol (HTTP) om technische redenen worden verkregen: IP-adres, type en versie van uw internetbrowser, gebruikt besturingssysteem, de aangevraagde pagina, de vooraf bezochte pagina (referrer URL), datum en tijdstip van de aanvraag. Deelnemer aan het loyaliteitsprogramma.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij de aangevraagde content van de website niet beschikbaar stellen. Gegevens worden in serverlogbestanden in een vorm die het mogelijk maakt om de betrokken persoon te identificeren, maximaal voor een periode van 7 dagen opgeslagen, tenzij zich een veiligheidsgerelateerd voorval voordoet (bijv. een DDoS-aanval). In geval van een veiligheidsgerelateerd voorval worden de serverlogbestanden bewaard totdat het veiligheidsgerelateerd voorval opgelost en volledig opgehelderd is.
Online gebruiksprofielgegevens Gegevens die wij met uw toestemming via de marketingtechnologieën van Emarsys (--> deel B.II) en de personalisatietechnologieën van Adnymics) (--> deel B.IV) genereren en toewijzen aan uw klantprofiel. Daaronder vallen gegevens over het gebruik van de website, met name paginaweergaven, aantal bezoeken, bezoekduur op de bezochte pagina’s, informatie over artikelen die u heeft bekeken en/of in de winkelmand heeft gelegd of op het verlanglijstje in uw klantaccount heeft gezet, technische gegevens over het apparaat dat u gebruikt (met name browser-versie en apparaatnummer) alsmede uw (klik)reacties op onze reclameuitingen waarmee wij u benaderen. Autonoom gegenereerd.-Wij slaan deze gegevens op zolang u zich voor het klantloyaliteitsprogramma heeft aangemeld.
Servicegebruiksgegevens Informatie over de wijze en omvang van de services waarvan u in het kader van het klantloyaliteitsprogramma gebruikmaakt, met name de extra bestel- en reserveringsmogelijkheden waarvan u gebruikmaakt, en de waardebonnen die u heeft ingewisseld. Autonoom gegenereerd-Wij slaan deze gegevens op zolang u zich voor het klantloyaliteitsprogramma heeft aangemeld.
Gesegmenteerde profielgegevens Toewijzing aan deelnemersegments die wij door middel van analyse van de stamgegevens van klanten, deelnemergegevens, aankoopgeschiedenis, klantenserviceverzoekgegevens, online gebruiksprofielgegevens en servicegebruiksgegevens aanmaken. Hieronder vallen volgende segmentcategorieën: koopactiviteit (lead, new, active, inactive, lost), betalingsbereidheid (zero, basic, full return, good, top, unknown), aankoopfrequentie (zero order, single order, slow shopper, medium shopper, heavy shopper), kortingsaffiniteit, kanaalvoorkeur, productvoorkeur, laatste-aankoop-categorie. Autonoom gegenereerd.-Wij slaan deze gegevens op zolang u zich voor het klantloyaliteitsprogramma heeft aangemeld.
MarktonderzoeksgegevensInformatie die wij in het kader van klantenenquêtes voor marktonderzoeksdoeleinden verzamelen om in gepseudonimiseerde vorm met name de tevredenheid van onze deelnemers te analyseren en de content van ons aanbod te verbeteren. Deelnemer aan het loyaliteitsprogramma.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen enquêtes houden en analyses voor markonderzoeksdoeleinden uitvoeren. Wij slaan deze gegevens in gepseudonimiseerde vorm maximaal 38 maanden op. Wij slaan deze gegevens bovendien in geanonimiseerde vorm op om deze voor interne statische doeleinden te analyseren.
PromotiemanagementgegevensInformatie over toestemmingen die u heeft verleend voor reclame alsmede over uw bezwaren tegen reclame. Hieronder valt het onderwerp, de datum en het tijdstip van de toestemming, het IP-adres van het eindapparaat dat gebruikt werd ten tijde van de toestemming alsmede het onderwerp, de datum en het tijdstip van een eventuele intrekking van de toestemming of een bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van reclamedoeleinden. Deelnemer aan het loyaliteitsprogramma.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen rekening houden met uw toestemmingen dan wel uw bezwaren tegen reclame. Wij slaan deze gegevens op zolang er sprake is van een toestemming dan wel zolang wij promotieactiviteiten zonder toestemming op basis van de door u verstrekte informatie voor deze reclame uitvoeren. Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van drie jaar per het einde van het jaar waarin u uw toestemming heeft ingetrokken of wij de betreffende promotieactiviteit hebben beëindigd, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan.

Details over de verwerking van de persoonsgegevens

a) Verwerking van persoonsgegevens op wettelijke rechtsgronden
Doel van de verwerking van de persoonsgegevensCategorieën van persoonsgegevens die worden verwerktGeautomatiseerde besluitvormingRechtsgrond en eventueel gerechtvaardigde belangenOntvanger
Beschikbaarstelling van de webtoepassingen in de online shop waarin u ons uw gegevens voor de registratie voor het klantloyaliteitsprogramma kunt verstrekken. HTTP-gegevens, stamgegevens van klanten, geprotocolleerde aanmeldgegevens.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Afweging van belangen (artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening persoonsgegevens). Ons gerechtvaardigd belang is de beschikbaarstelling van de door de deelnemers aangevraagde content op de website.Hostingprovider, ontwikkelaar van de online shop
Exploitatie van een klantendatabase waarin wij de stamgegevens van klanten en deelnemergegevens bewerken en actueel houden.Stamgegevens van klanten, deelnemergegevens.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Afweging van belangen (artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening persoonsgegevens). Ons gerechtvaardigd belang is de exploitatie van een geordende klantendatabase als basis voor een het optimaal onderhouden van de klantendatabase.Hostingprovider, communicatiebureau.
Beschikbaarstelling van de extra bestel- en reserveringsmogelijkheden. In het kader van de reserverings- en afhaalmogelijkheden, die beschreven worden in deel C punt 2.4.1 en 2.4.2 van de algemene voorwaarden, die u in de landspecifieke shop Duitsland heeft geselecteerd, geven wij de artikelgegevens die nodig zijn voor het achteruit leggen van artikelen (artikelnummer, kleur, maat, procedurenummer, prijs) alsmede de stamgegevens die nodig zijn om u te kunnen identificeren en op de hoogte te brengen, door aan de fysieke store die uw gewenste artikel(en) voor u achteruit legt. Per e-mail laten wij u vervolgens weten dat het artikel achteruit is gelegd. Voor zover u de in deel C punt 2.4.4 van de algemene voorwaarden beschreven mogelijkheid gebruikt om online bestellingen in de landspecifieke shop Duitsland te plaatsen via een terminal in de fysieke store, kunnen de medewerkers van de fysieke stores uw in het klantaccount geregistreerde stamgegevens en de deelnemergegevens inzien om u te helpen bij de bestelprocedure en/of in te loggen op uw klantaccount. Artikelgegevens, stamgegevens van klanten, deelnemergegevens.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Uitvoering van een overeenkomst (artikel 6, lid 1, punt b) van de Algemene verordening gegevensbescherming).Fysieke stores.
Beschikbaarstelling van de functies van het klantaccount en van een comfortabele bestelprocedure in de landspecifieke shop Duitsland. Het in het kader van uw registratie ingevoerde e-mailadres en het wachtwoord gebruiken wij als inloggegevens voor uw klantaccount. In uw klantaccount kunt u de door u ingevoerde stamgegevens, deelnemergegevens, reclamevoorkeuren en uw verlanglijst comfortabel bewerken. Als u tijdens de bestelprocedure in de landspecifieke shop Duitsland in uw klantaccount ingelogd bent, zal de in de bestelprocedure gevraagde informatie (bijv. het factuuradres) automatisch met de gegevens worden gevuld die in de klantendatabase zijn opgeslagen, om de bestelprocedure zo aangenaam mogelijk voor u vorm te geven. Op basis van uw aankoopgeschiedenis geven wij u in uw klantaccount een overzicht van de aankopen die u tot dan toe in de deelnemende stores heeft gedaan en tonen u de verwerkings- en leverstatus van de bestellingen die u in de landspecifieke shop Duitsland heeft geplaatst. Stamgegevens van klanten, deelnemergegevens, aankoopgeschiedenis, HTTP-gegevens, betalingsgegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Uitvoering van een overeenkomst (artikel 6, lid 1, punt b) van de Algemene verordening gegevensbescherming).Hostingprovider, ontwikkelaar van de online shop.
Registeren van de aankoopgeschiedenis in de deelnemende stores om op basis daarvan uw actuele puntensaldo voor het uitreiken van waardebonnen te berekenen en u in uw klantaccount te tonen.Aankoopgeschiedenis, stamgegevens van klanten.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Uitvoering van een overeenkomst (artikel 6, lid 1, punt b) van de Algemene verordening gegevensbescherming).Deelnemende stores.
Berekening van uw puntensaldo, uitreiking en toesturen van de door punten verkregen waardebonnen per post.Stamgegevens van klanten, aankoopgeschiedenis.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Uitvoering van een overeenkomst (artikel 6, lid 1, punt b) van de Algemene verordening gegevensbescherming).Postbedrijf, communicatiebureau.
Beschikbaarstelling van een klantenhotline waar u uw actuele puntensaldo en overige informatie, bijvoorbeeld over uw lidmaatschap, over speciale events en acties of over nieuwe collecties kunt achterhalen. Om u zo goed mogelijk en persoonlijk te kunnen adviseren, kunnen de medewerkers van de klantenhotline uw gegevens raadplegen die in de klantendatabase zijn opgeslagen.Alle in deel E.1 genoemde gegevens.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Uitvoering van een overeenkomst (artikel 6, lid 1, punt b) van de Algemene verordening gegevensbescherming).Klantenserviceprovider.
Het toesturen van informatiemateriaal over de onderdelen van het klantloyaliteitsprogramma alsmede van relevante, gepersonaliseerde reclame voor het eigen aanbod (bijv. informatie over MARC O’POLO, productinformatie, nieuwsbrieven, uitnodigingen voor deelname aan klantenenquêtes, exclusieve aanbiedingen of uitnodigingen voor winacties, events en acties van deelnemende stores) per post. Hiervoor gebruiken wij het postadres dat u bij uw registratie voor het klantloyaliteitsprogramma heeft ingevoerd of in uw klantaccount als factuuradres heeft vermeld. De aanspreekvorm die u bij uw registratie heeft aangevinkt en uw naam gebruiken wij om u persoonlijk te benaderen en de content van ons reclamemateriaal geslachtsspecifiek uit te zetten. Uw ingevoerde geboortedatum gebruiken wij om u persoonlijke verjaardagspost en op uw leeftijd afgestemde informatie te sturen. De store waar u zich heeft geregistreerd, stores die zich in de buurt van het opgegeven adres bevinden of uw vermelding van een favoriete store in het klantaccount gebruiken wij om u uitnodigingen te sturen voor belangrijk events en acties in de stores. Uw deelnemergegevens, aankoopgeschiedenis, servicegebruiksgegevens en gesegmenteerde profielgegevens gebruiken wij om u content te kunnen sturen die is afgestemd op uw persoonlijke voorkeuren. Stamgegevens van klanten, gesegmenteerde profielgegevens, promotiemanagementgegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Afweging van belangen (artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening persoonsgegevens). Ons gerechtvaardigd belang is het gebruik van het postadres voor directe marketing.Postbedrijf, lettershop/mailingbedrijf, communicatiebureau.
Beschikbaarstelling van informatie per post, e-mail of telefonisch, voor zover die voor de uitvoering van het klantloyaliteitsprogramma of voor de in dat verband verleende diensten noodzakelijk is (hierna samen te noemen ‘programmacommunicatie’). De programmacommunicatie omvat met name e-mails, telefonisch contact of informatie per post om uw registratie te bevestigen, om u op de hoogte te brengen van uw puntensaldo of om u te informeren over de organisatorische afhandeling van uw aankopen of de diensten waarvan u gebruik maakt, bijvoorbeeld berichtgeving over de binnenkomst van een bestelling of reservering in een fysieke winkel, het oplossen van reclamatiegevallen of kassafouten, informatie over de vermaakservice of over het maken van exclusieve shoppingafspraken.Stamgegevens van klanten, deelnemergegevens, artikelgegevens.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Uitvoering van een overeenkomst (artikel 6, lid 1, punt b) van de Algemene verordening gegevensbescherming).Fysieke stores, systeem- en servicemailprovider, lettershop/mailingbedrijf, postbedrijf, communicatiebureau.
Het houden van klantenenquêtes voor marktonderzoeksdoeleinden en gepseudonimiseerde analyse van de marktonderzoeksgegevens om de content en de functies van het klantloyaliteitsprogramma verder te ontwikkelen en te verbeteren. Marktonderzoeksgegevens.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Afweging van belangen (artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening persoonsgegevens). Ons gerechtvaardigd belang is de verdere ontwikkeling en verbetering van het klantloyaliteitsprogramma.Enquêtebureau, hostingprovider, ontwikkelaar van de online shop.
Het waarborgen van de veiligheid van de IT-infrastructuur, welke voor de beschikbaarstelling van de online shop wordt gebruikt, met name voor het vaststellen, oplossen en documenteren van bewijsmateriaal van storingen (bijv. DDoS-aanvallen). Hiervoor worden gegevens tijdelijk in logbestanden op onze webserver opgeslagen en geanalyseerd. HTTP-gegevens.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen). Ons gerechtvaardigd belang is het waarborgen van de veiligheid van de IT-infrastructuur, welke voor de beschikbaarstelling van de online shop wordt gebruikt, met name voor het vaststellen, oplossen en documenteren van bewijsmateriaal van storingen (bijv. DDoS-aanvallen). Hostingprovider, ontwikkelaar van de online shop.
Bewaren van gegevens ten behoeve van de bewijsvoering inzake eventuele instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.Stamgegevens van klanten, e-mail-opt-in-gegevens, geprotocolleerde aanmeldgegevens, deelnemergegevens, klantenserviceverzoekgegevens, promotiemanagementgegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Afweging van belangen (artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening persoonsgegevens). Ons gerechtvaardigd belang is de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.Klantenserviceprovider
Correcte boekhouding en gegevensbewaring om te voldoen aan contractuele en wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens.Stamgegevens van klanten, deelnemergegevens.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Het voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6, lid 1, punt c) van de Algemene verordening gegevensbescherming), met name om te voldoen aan wettelijke eisen die gesteld worden aan een correcte boekhouding en wettelijke, met name beroeps-, handel- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. De rechtsgrond is bovendien de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is (artikel 6, lid 1, punt b) van de Algemene verordening gegevensbescherming). Klantenserviceprovider
b) Verwerking van persoonsgegevens op basis van uw toestemming
Doel van de verwerking van de persoonsgegevensCategorieën van persoonsgegevens die worden verwerktGeautomatiseerde besluitvormingRechtsgrond en eventueel gerechtvaardigde belangenOntvanger
Het toesturen van informatiemateriaal over de onderdelen van het klantloyaliteitsprogramma alsmede van relevante, gepersonaliseerde reclame voor het eigen aanbod (bijv. informatie over MARC O’POLO, productinformatie, nieuwsbrieven, uitnodigingen voor deelname aan klantenenquêtes, exclusieve aanbiedingen of uitnodigingen voor winacties, events en acties van deelnemende stores) aan de door de deelnemer geselecteerde communicatiekanalen (post, e-mail, sms, WhatsApp of via de telefoon). Hiervoor gebruiken wij de actuele gegevens die wij in onze klantendatabase hebben opgeslagen. De communicatiekanalen kunt u te allen tijde in uw klantaccount selecteren of wijzigen. De aanspreekvorm die u bij uw registratie heeft aangevinkt en uw naam gebruiken wij om u persoonlijk te benaderen en de content van ons reclamemateriaal geslachtsspecifiek uit te zetten. Uw ingevoerde geboortedatum gebruiken wij om u persoonlijke verjaardagspost en op uw leeftijd afgestemde informatie te sturen. De store waar u zich heeft geregistreerd, stores die zich in de buurt van het opgegeven adres bevinden of uw vermelding van een favoriete store in het klantaccount gebruiken wij om u uitnodigingen te sturen voor belangrijk events en acties in de stores. Uw deelnemergegevens, aankoopgeschiedenis, online gebruiksprofielgegevens, servicegebruiksgegevens en gesegmenteerde profielgegevens gebruiken wij om u content te kunnen sturen die is afgestemd op uw persoonlijke voorkeuren. Bovendien sturen wij herinnerings-e-mails, voor zover u bestellingen in de online shop niet heeft afgerond of nog een artikel op uw verlanglijstje in uw klantaccount heeft staan. Stamgegevens van klanten, deelnemergegevens, online gebruiksprofielgegevens, aankoopgeschiedenis, servicegebruiksgegevens, gesegmenteerde profielgegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Toestemming (artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene verordening persoonsgegevens).E-mailprovider, enquêtebureau, lettershop/mailingbedrijf, postbedrijf, communicatiebureau.
Gepersonaliseerde analyse van de affiniteit met MARC O’POLO producten van deelnemers aan het klantloyaliteitsprogramma met het doel om webcontent te personaliseren en deze af te stemmen op de behoefte van de deelnemers. Hiervoor gebruiken wij verschillende analysemethodes waardoor wij de webcontent zo goed mogelijk kunnen individualiseren en op de persoonlijke interesses kunnen afstemmen. Deze informatie halen wij uit alle informatie die in onze klantendatabase is opgeslagen. Hiervoor analyseren wij ook de bevindingen die wij opdoen via de op onze website gebruikte marketing- en personalisatietechnologieën van Emarsys en Adnymic (--> deel B.II en B.IV). Door deze individualisering van de webcontent willen wij er zeker van zijn dat u primair informatie ontvangt waarvan wij inschatten dat u die interessant zult vinden. Online gebruiksprofielgegevens, gesegmenteerde profielgegevens, bestel- en retourneringsgegevens (--> deel C.1). Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Toestemming (artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene verordening persoonsgegevens).Enquêtebureau.

Details over ontvangers van de persoonsgegevens en de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen en / of aan internationale organisaties

Details over ontvangers van de persoonsgegevens en de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen en / of aan internationale organisaties
OntvangerRol van de ontvangerDoorgifte in derde landen en/of aan internationale organisatiesAdequaatheidsbesluit of geschikte dan wel passende waarborgen voor doorgiften aan derde landen en/of aan internationale organisaties
Hostingprovider ● Hosting CRM momenteel: Microsoft Ireland Operations Ltd (South County Business Park, Dublin, D18, Ierland) ● Hosting E-shop momenteel: (momenteel: ABOUT YOU GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Duitsland). VerwerkerEU en USA. EU en USA. Er is sprake van ontstentenis van een adequaatheidsbesluit van de Europese commissie als bedoeld in artikel 45, lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming. Microsoft beschikt over standaardbepalingen inzake gegevensbescherming (SSC) die overeenkomstig artikel 46 van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn goedgekeurd. Er is sprake van ontstentenis van een adequaatheidsbesluit van de Europese commissie als bedoeld in artikel 45, lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming. ABOUT YOU beschikt over standaardbepalingen inzake gegevensbescherming (SSC) die overeenkomstig artikel 46 van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn goedgekeurd.
E-mailprovider (momenteel: Emarsys eMarketing Systems AG, Hans-Fischer-Str. 10, 80339 München, Duitsland). Verwerker.Duitsland (EU)-
Systeem- en servicemailprovider (momenteel: Amazon SES, Amazon Web Services EMEA SARL, 5 rue Plaetis, Luxembourg, L-2338, Luxemburg) Verwerker.EU en USA.Er is sprake van ontstentenis van een adequaatheidsbesluit van de Europese commissie als bedoeld in artikel 45, lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming. Amazon beschikt over standaardbepalingen inzake gegevensbescherming (SSC) die overeenkomstig artikel 46 van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn goedgekeurd.
Fysieke stores / deelnemende stores (voor zover deze door distributeurs worden geëxploiteerd) Een overzicht van de actuele fysieke stores is in onze storefinder op www.marc-o-polo.com/stores te vinden. Daar kunt u de dichtstbijzijnde stores door middel van het invoeren van een plaatsnaam of een postcode laten weergeven. De fysieke stores die aan het klantloyaliteitsprogramma deelnemen, markeren wij in het overzicht van uw zoekresultaten in de storefinder door middel van grafische pictogrammen. Verwerkers voor zover deze ondersteuning bieden bij de beschikbaarstelling van de services van het klantloyaliteitsprogramma, die beschreven zijn in deel C van de algemene voorwaarden en op de website, met name bij de extra bestel- en reserveringsmogelijkheden volgens deel C, punt 2.4.1, 2.4.2 of 2.4.4 van de algemene voorwaarden of bij de programmacommunicatie. Bij het registreren en doorgeven van de aankoopgeschiedenis aan ons treden de fysieke stores als verwerkingsverantwoordelijke op. Duitsland (EU)-
Enquêtebureau (momenteel: SurveyMonkey Europe UC, 2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Ierland). Verwerker.Dublin (Ierland) - Europese Unie (EU)-
Klantenserviceprovider (momenteel: Ströer X GmbH, Georgiring 3, 04103 Leipzig).Verwerker.Duitsland (EU)-
Postbedrijf (momenteel: Deutsche Post AG (Charles-de-Gaulle-Str. 20, 53113 Bonn, Deutschland) und UPS, United Parcel Service (Duitsland S.à r.l. & Co. OHG, Görlitzer Str. 1, 41456 Neuss, Duitsland). VerwerkingsverantwoordelijkeDuitsland (EU)-
Lettershops/mailingbedrijven (momenteel: optilyz GmbH, Neue Schönhauser Str. 19, 10178 Berlijn en Elanders GmbH, Anton-Schmidt-Str. 15, 71332 Waiblingen). Verwerker. Verwerker. Duitsland (EU) Duitsland (EU) - -
Communicatiebureau (momenteel: Defacto relations GmbH, Am Pestalozziring 1-2, 91058 Erlangen, Duitsland).Verwerker. Duitsland (EU)-
Online shop-ontwikkelaars: MOBIZCORP EUROPE LTD. Vestiging Viernheim August-Bebel-Straße 26 68519 Viernheim Duitsland Verwerker.Duitsland (EU)-
E-mail verzender: Emarsys eMarketing Systems AG, Hans-Fischer-Str. 10, 80339 München, Duitsland Verwerker.Duitsland (EU)-

F. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van onze klantenservice

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van onze klantenservice

Op de website bieden wij u de mogelijkheid om via een contactformulier/een chat contact op te nemen met ons klantenservice. Verder bieden wij u de mogelijkheid om via onze klantenhotline met een medewerker van de klantenservice te spreken of per e-mail contact op te nemen met onze klantenservice.

Wij verwerken de informatie, die door u aan onze klantenservice wordt verstrekt, om uw verzoek af te handelen, bijvoorbeeld vragen over een bestelling. Eventueel slaan wij de informatie op ten hoeve van de bewijsvoering inzake de eventuele instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of om te voldoen aan wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. Als u zich bij ons als deelnemer aan ons klantloyaliteitsprogramma heeft geverifieerd, dan slaan wij deze gegevens bovendien na de afhandeling van de aanvraag voor de duur van 12 maanden op om daarmee bij alle verdere aanvragen rekening te kunnen houden.

Voor zover het voor de verwerking van uw aanvraag noodzakelijk is, raadplegen wij ook overige informatie waarover wij reeds in verband met uw bestellingen in onze online shop (deel C) of uw deelname aan ons klantloyaliteitsprogramma (deel E) beschikken.

Bij het gebruik van de contactformulieren/de chat wordt door de browser die op uw eindapparatuur in werking treedt, bepaalde technisch relevante informatie naar de server van onze website gestuurd, bijvoorbeeld uw IP-adres. Wij verwerken deze informatie voor het beschikbaar stellen van contactformulieren/chats op de website en voor het waarborgen van de veiligheid van de IT-infrastructuur die hiervoor wordt gebruikt.

Om de kwaliteit van onze klantenservice te meten, maken wij geaggregeerde analyses van de aard van een aanvraag en de tijd die nodig was voor de verwerking ervan. Met uw toestemming nemen wij bovendien uw telefoongesprekken met onze klantenservice op en evalueren deze opnames om onze klantenservice te verbeteren.

Daarover krijgt u hieronder gedetailleerde informatie:

Details over de persoonsgegevens die worden verwerkt

Details over de persoonsgegevens die worden verwerkt
Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerktPersoonsgegevens die in de categorieën zijn opgenomenBronnen van de gegevensVerplichting tot het verstrekken van de gegevensBewaartermijn
HTTP-gegevens.Geprotocolleerde gegevens die bij elke aanvraag van contactformulieren of chatfuncties op de website via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) om technische redenen worden verkregen. Hieronder vallen IP-adres, type en versie van uw internetbrowser, gebruikt besturingssysteem, de aangevraagde pagina, de vooraf bezochte pagina (referrer URL), datum en tijdstip van de aanvraag. Gebruiker van de website.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij de aangevraagde content van de website niet beschikbaar stellen. Gegevens worden in serverlogbestanden in een vorm die het mogelijk maakt om de betrokken persoon te identificeren, maximaal voor een periode van 7 dagen opgeslagen, tenzij zich een veiligheidsgerelateerd voorval voordoet (bijv. een DDoS-aanval). In geval van een veiligheidsgerelateerd voorval worden de serverlogbestanden bewaard totdat het veiligheidsgerelateerd voorval opgelost en volledig opgehelderd is.
E-mailgegevensGeprotocolleerde gegevens die bij de ontvangst van e-mails om technische redenen worden verkregen. Hieronder vallen datum en tijdstip waarop de e-mail werd verzonden, het e-mailadres, IP-adressen en informatie over de servers die bij de e-mailcommunicatie betrokken waren. Gebruiker die per e-mail contact opneemtVerstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunt u geen contact met ons opnemen per e-mail. Gegevens worden in serverlogbestanden in een vorm die het mogelijk maakt om de betrokken persoon te identificeren, maximaal voor een periode van 7 dagen opgeslagen, tenzij zich een veiligheidsgerelateerd voorval voordoet (bijv. een DDoS-aanval). In geval van een veiligheidsgerelateerd voorval worden de serverlogbestanden bewaard totdat het veiligheidsgerelateerd voorval opgelost en volledig opgehelderd is.
Aanvraaggegevens.Gegevens die u ons in contactformulieren van de website, per chat, per telefoon of per e-mail bij aanvragen aan onze klantenservice verstrekt. Hieronder valt de informatie die u ons via het betreffende communicatiekanaal verstrekt. Hieronder kunnen met name de volgende gegevens vallen: naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres alsmede de inhoud van uw verzoek. Gebruiker van de klantenservice.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij uw verzoek niet verwerken. Gegevens worden zolang opgeslagen totdat uw verzoek is afgehandeld. Als u zich bij ons als deelnemer aan ons klantloyaliteitsprogramma heeft geverifieerd, dan slaan wij deze gegevens bovendien maximaal 12 maanden op als ‘klantenserviceverzoekgegevens’ (deel E). Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van 12 maanden vanaf het tijdstip waarop uw verzoek is afgehandeld, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan. Voorts slaan wij deze gegevens bovendien op, voor zover er sprake is van wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. Afhankelijk van het soort documenten kan er sprake zijn van handels- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens gedurende zes of tien jaar ((§ 147 Abgabenordnung (AO) [belastingverordening], § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) [Duitse wetboek van koophandel])).
Telefonische gegevensHieronder vallen geprotocolleerde gegevens, zoals telefoonnummer en duur van het gesprek. Gebruiker van de klantenhotline.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunt u ons niet per telefoon bereiken. Wij slaan de gegevens op zolang dit noodzakelijk is voor het behalen van de hieronder beschreven doeleinden.
Gegevens inzake opnames van telefoongesprekkenHieronder valt de opname van de telefoongesprekken tussen u en onze klantenservice alsmede de documentatie van uw toestemming en de tekst van het gesprek die automatisch op basis van de opnames wordt gegenereerdGebruiker van de klantenhotline.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij deze niet gebruiken om onze klantenservice te verbeteren. Wij slaan de gegevens op zolang dit noodzakelijk is voor het behalen van de hieronder beschreven doeleinden.

Details over de verwerking van de persoonsgegevens

Details over ontvangers van de persoonsgegevens en de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen en / of aan internationale organisaties
Doel van de verwerking van de persoonsgegevensCategorieën van persoonsgegevens die worden verwerktGeautomatiseerde besluitvormingRechtsgrond en eventueel gerechtvaardigde belangenOntvanger
Beschikbaarstelling van onze contact- en chatformulieren op de website en het aannemen van aanvragen via deze kanalen. Hiervoor worden HTTP-gegevens tijdelijk op onze webserver verwerkt. HTTP-gegevens, Aanvraaggegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen). Ons gerechtvaardigd belang is de beschikbaarstelling van de door de gebruiker aangevraagde content op de website. CRM-dienstverlener Voor het contactformulier bovendien: Hostingprovider.
Het waarborgen van de veiligheid van de IT-infrastructuur, welke voor de beschikbaarstelling van het formulier wordt gebruikt, met name voor het vaststellen, oplossen en documenteren van bewijsmateriaal van storingen (bijv. DDoS-aanvallen). Hiervoor worden gegevens tijdelijk in logbestanden op onze webserver opgeslagen en geanalyseerd. HTTP-gegevens.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen). Ons gerechtvaardigd belang is het waarborgen van de veiligheid van de IT-infrastructuur, welke voor de beschikbaarstelling van het formulier wordt gebruikt, met name voor het vaststellen, oplossen en documenteren van bewijsmateriaal van storingen (bijv. DDoS-aanvallen). Hostingprovider.
Beschikbaarstelling van een klantenhotline en het aannemen van aanvragen per telefoon. Hiervoor worden geprotocolleerde gegevens tijdelijk op onze systemen verwerkt. Telefonische gegevens, aanvraaggegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen). Ons gerechtvaardigd belang is het beschikbaar stellen van een klantenhotline voor het geven van persoonlijk advies. Klantenserviceprovider.
Beschikbaarstelling van een e-mailsysteem voor het contact met onze klantenservice en het aannemen van aanvragen via dit systeem. Hiervoor worden geprotocolleerde gegevens tijdelijk op onze systemen verwerkt. E-mailgegevens, aanvraaggegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen). Ons gerechtvaardigd belang is het beschikbaar stellen van een e-mailsysteem voor het contact met onze klantenservice. E-mailprovider
Meting van de kwaliteit van onze klantenservice: hiervoor maken wij geaggregeerde analyses van de aard van een aanvraag en de tijd die nodig was voor de verwerking, om te achterhalen hoeveel tijd onze klantenservice nodig heeft voor de afzonderlijke soorten aanvragen. De geaggregeerde analyses bevatten geen persoonsgegevens van onze klanten. Telefonische gegevens, aanvraaggegevens.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen). Ons gerechtvaardigd belang is de meting van de kwaliteit van onze klantenservice. . CRM-dienstverlener, klantenserviceprovider
Afhandeling van uw verzoek. Als u zich bij ons als klant geverifieerd heeft, kunnen wij uw gegevens, die bij ons zijn opgeslagen, raadplegen voor de afhandeling van uw verzoek. Dat kan bijvoorbeeld de aankoopgeschiedenis zijn bij de afhandeling van een retourzending. In geval van schriftelijke aanvragen (contactformulier, e-mail) analyseren wij automatisch de aard en urgentie van aanvragen om de verwerking van diverse aanvragen te prioriteren. Hiervoor herkent ons systeem bepaalde sleutelwoorden in de tekst van de aanvragen waaruit de aard van de aanvraag kan worden afgeleid (bijv. een vraag over een bestelling, productadvies etc.) en waaruit de urgentie kan worden afgeleid aan de hand van de ‘stemming’ van de tekst van de aanvraag. Aanvraaggegevens Afhankelijk van de concrete aanvraag eventueel tevens volgende gegevens van uw bestellingen, ook als gastklant: contactgegevens, verzendgegevens, gegevens inzake de bestelling, debiteurengegevens, transactie-e-mailgegevens, bestel- en retourwaarden, promotiemanagementgegevens (voor details hierover zie deel C.1) Afhankelijk van de concrete aanvraag eventueel tevens volgende gegevens van uw deelname aan ons klantloyaliteitsprogramma: stamgegevens klant, deelnemergegevens, aankoopgeschiedenis, artikelgegevens, klantenserviceverzoekgegevens, servicegebruiksgegevens, gesegmenteerde profielgegevens, promotiemanagementgegevens (voor details hierover zie deel E.1) Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Voor zover uw aanvraag een overeenkomst betreft waarbij u partij bent, of de uitvoering van precontractuele maatregelen betreft: artikel 6, lid 1, punt b) van de Algemene verordening gegevensbescherming (uitvoering van een overeenkomst of uitvoering van precontractuele maatregelen). Anders: artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen). In dat geval is ons gerechtvaardigd belang de efficiënte afhandeling van uw verzoek. Klantenserviceprovider, CRM-dienstverlener
Opname en analyse van telefoongesprekken ter verbetering van de klantenservice: Met uw toestemming nemen wij uw telefoongesprekken met onze klantenservice op en zetten de audio-opnames geautomatiseerd in tekst om. Deze teksten analyseren wij geautomatiseerd en deels ook handmatig. De hieruit verkregen resultaten gebruiken wij voor de scholing van de medewerkers van onze klantenservice. In het kader van zulke scholingen verwerken wij geen persoonsgegevens van onze klanten. Gegevens inzake opnames van telefoongesprekkenEr vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (toestemming).Klantenserviceprovider
Opslag en verwerking ten behoeve van de bewijsvoering inzake eventuele instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.Aanvraaggegevens.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen). Ons gerechtvaardigd belang is de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Klantenserviceprovider.
Bewaren van gegevens om te voldoen aan wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. Afhankelijk van het soort documenten kan er sprake zijn van handels- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens gedurende zes of tien jaar ((§ 147 Abgabenordnung (AO) [belastingverordening], § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) [Duitse wetboek van koophandel])). Aanvraaggegevens.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt c) van de Algemene verordening gegevensbescherming (het voldoen aan een wettelijke verplichting).Klantenserviceprovider.

Details over ontvangers van de persoonsgegevens en de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen en / of aan internationale organisaties

OntvangerRol van de ontvangerVestigingsplaats van de ontvangerAdequaatheidsbesluit of geschikte dan wel passende waarborgen voor doorgiften aan derde landen en/of aan internationale organisaties
Hostingprovider. (momenteel: ABOUT YOU GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Duitsland). Verwerker.EU.-
CRM-dienstverlener (momenteel: Microsoft Ireland Operations Ltd, South County Business Park, Dublin, D18, Ierland) Verwerker.EU.-
Klantenserviceprovider (momenteel: Ströer X GmbH, Georgiring 3, 04103 Leipzig) Verwerker.EU.-
E-mailprovider (momenteel: Emarsys eMarketing Systems AG, Hans-Fischer-Straße 10, 80339 München) Verwerker.EU.-

G. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan onze winacties

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan onze winacties

Op onze website alsmede eventueel ook via andere kanalen (bijv. deelname per postkaart) bieden wij van tijd tot tijd de mogelijkheid om deel te nemen aan winacties. Wij verwerken de informatie, die u verstrekt in de desbetreffende (bij onze klanten die geabonneerd zijn op herinnerings-e-mails eventueel reeds ingevulde) deelnameformulieren, voor het uitvoeren van de betreffende winactie en het uitreiken van de prijzen overeenkomstig de desbetreffende en door u geaccepteerde deelnamevoorwaarden.

Bovendien bieden wij u bij sommige winacties de mogelijkheid om zich voor herinnerings-e-mails aan te melden, waarmee wij u, zoals in het aanmeldformulier nader wordt uitgelegd, over onze winacties informeren. Wij verwerken de informatie die in dit verband wordt verkregen om uw abonnement alsmede de beschikbaarstelling van de herinnerings-e-mails te bevestigen.

Wij slaan de informatie die in verband met de deelname aan winacties of het abonnement op herinnerings-e-mails wordt verkregen, bovendien op ten hoeve van de bewijsvoering inzake de eventuele instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of om te voldoen aan wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens.

Bij deelname aan de winacties of in geval van een abonnement op herinnerings-e-mails op onze website (bijv. winactie- of registratieformulier) wordt door de browser die op uw eindapparatuur in werking treedt, bepaalde technisch relevante informatie naar de server van onze website gestuurd, bijvoorbeeld uw IP-adres. Wij verwerken deze informatie voor het beschikbaar stellen van de formulieren op onze website. Ten einde de veiligheid van de IT-infrastructuur, welke voor het beschikbaar maken van de website wordt gebruikt, te kunnen waarborgen, wordt deze informatie bovendien tijdelijk in een zogenaamde webserver-logfile opgeslagen. Bij het gebruik van dergelijke formulieren op onze website heeft u daarnaast vaak de mogelijkheid om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens in verband met de nieuwsbrief vindt u in deel D van deze informatie inzake gegevensbescherming. Hieronder krijgt u gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens in verband met de deelname aan winacties en de aanmelding voor herinneringsmails op onze website:

Details over de persoonsgegevens die worden verwerkt

Details over de persoonsgegevens die worden verwerkt
Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerktPersoonsgegevens die in de categorieën zijn opgenomenBronnen van de gegevensVerplichting tot het verstrekken van de gegevensBewaartermijn
Formulier-HTTP-gegevens.Geprotocolleerde gegevens die bij elke aanvraag van formulieren voor deelname aan een winactie of voor de aanmelding voor herinneringsmails in het kader van de winactie op de website via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) om technische redenen worden verkregen. Hieronder vallen IP-adres, type en versie van uw internetbrowser, gebruikt besturingssysteem, de aangevraagde pagina, de vooraf bezochte pagina (referrer URL), datum en tijdstip van de aanvraag. Deelnemers van winacties (alleen bij de deelname via een online formulier op onze website, bijv. winactie- of registratieformulieren).Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij de aangevraagde content van de website niet beschikbaar stellen. Gegevens worden in serverlogbestanden in een vorm die het mogelijk maakt om de betrokkene te identificeren, maximaal voor een periode van 6 weken opgeslagen, tenzij zich een veiligheidsgerelateerd voorval voordoet (bijv. een DDoS-aanval). In geval van een veiligheidsgerelateerd voorval worden de serverlogbestanden bewaard totdat het veiligheidsgerelateerd voorval opgelost en volledig opgehelderd is.
Deelnameformuliergegevens.Gegevens die u ons in het deelnameformulier voor de betreffende winactie verstrekt. Hieronder valt de informatie die u ons in het desbetreffende deelnameformulier verstrekt en die wij voor de uitvoering van de winactie volgens de door u geaccepteerde deelnamevoorwaarden nodig hebben. De daarbij concreet gevraagde gegevens hangen af van de betreffende concrete winactie waaraan u wilt deelnemen. Normaliter verzamelen wij minstens uw naam en e-mailadres. Daarbij komen al naargelang de winactie overige gegevens waarover wij u in het desbetreffende deelnameformulier informeren. Winactiedeelnemer.Het verstrekken van deze gegevens is een voorwaarde voor de deelname aan de betreffende winactie. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunt u niet deelnemen aan de winactie. Gegevens slaan wij zolang op totdat de desbetreffende winactie geëindigd is. Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van drie jaar per het einde van het jaar waarin u ons de gegevens heeft verstrekt, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan. Voorts slaan wij deze gegevens bovendien op, voor zover er sprake is van wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. Afhankelijk van het soort documenten kan er sprake zijn van handels- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens gedurende zes of tien jaar ((§ 147 Abgabenordnung (AO) [belastingverordening], § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) [Duitse wetboek van koophandel])).
Gegevens inzake de winnaar.Gegevens die u ons als winnaar van een winactie extra verstrekt. Hieronder valt informatie die wij nodig hebben voor het beschikbaar stellen van de prijs, bijvoorbeeld uw volledige naam, uw adres, uw kleding- en schoenmaat en de vermelding of u de prijs heeft aanvaard. Winnaar van een winactie.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij u de prijs niet overhandigen. Gegevens slaan wij zolang op totdat de desbetreffende winactie geëindigd is. Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van drie jaar per het einde van het jaar waarin u ons de gegevens heeft verstrekt, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan. Voorts slaan wij deze gegevens bovendien op, voor zover er sprake is van wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. Afhankelijk van het soort documenten kan er sprake zijn van handels- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens gedurende zes of tien jaar ((§ 147 Abgabenordnung (AO) [belastingverordening], § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) [Duitse wetboek van koophandel])).
Gegevens inzake de prijzen.Gegevens over de prijzen die door de betreffende winnaars zijn gewonnen. Hieronder valt informatie over welke winnaar welke prijs heeft gewonnen. Autonoom gegenereerd.-Gegevens slaan wij zolang op totdat de desbetreffende winactie geëindigd is. Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van drie jaar per het einde van het jaar waarin u ons de gegevens heeft verstrekt, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan. Voorts slaan wij deze gegevens bovendien op, voor zover er sprake is van wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. Afhankelijk van het soort documenten kan er sprake zijn van handels- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens gedurende zes of tien jaar ((§ 147 Abgabenordnung (AO) [belastingverordening], § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) [Duitse wetboek van koophandel])).
Abonnementsgegevens inzake herinneringsmail.Gegevens die wij bij de aanmelding voor herinneringsmails inzake onze winacties registreren. Hieronder vallen de volgende gegevens: e-mailadres, aanspreekvorm, voornaam, achternaam. Personen die geabonneerd zijn op de herinneringsmail.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de verplichte gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij u geen herinneringsmails sturen. Wij slaan deze gegevens gedurende de periode op die in het aanmeldformulier voor de betreffende herinneringsmail vermeld staat. Die periode komt doorgaans overeen met de periode die in de betreffende deelnamevoorwaarden van de overeenkomstige winactiecampagne vermeld staat. Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van drie jaar per het einde van het jaar waarin u zich heeft afgemeld dan wel waarin de periode van de herinneringsmail eindigde, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan.
Opt-in-gegevens herinneringsmail.Geprotocolleerde gegevens die bij de aan- en afmelding voor herinneringsmails om technische redenen worden verkregen. Hieronder vallen datum en tijdstip van de aanmelding voor de herinneringsmail, datum en tijdstip van de verzending van de ontvangstbevestiging van de aanmelding in de double opt-in-procedure, datum en tijdstip van de bevestiging van de aanmelding in de double opt-in-procedure, IP-adres van het voor de bevestiging gebruikte eindapparaat en datum en tijdstip van een eventuele afmelding van de herinneringsmail. Personen die geabonneerd zijn op de herinneringsmail.Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij u geen herinneringsmails sturen. Wij slaan deze gegevens gedurende de periode op die in het aanmeldformulier voor de betreffende herinneringsmail vermeld staat. Die periode komt doorgaans overeen met de periode die in de betreffende deelnamevoorwaarden van de overeenkomstige winactiecampagne vermeld staat. Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van drie jaar per het einde van het jaar waarin u zich heeft afgemeld dan wel waarin de periode van de herinneringsmail eindigde, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan.

Details over de verwerking van de persoonsgegevens

Doel van de verwerking van de persoonsgegevensCategorieën van persoonsgegevens die worden verwerktGeautomatiseerde besluitvormingRechtsgrond en eventueel gerechtvaardigde belangenOntvanger
Alleen bij deelname aan een winactie via een online formulier op onze website, bijv. winactie- of registratieformulieren: Beschikbaarstelling van (eventueel vooraf ingevulde) formulieren voor deelname aan een winactie en van het formulier voor aanmelding voor herinneringsmails op de website: Hiervoor worden gegevens tijdelijk op onze webserver verwerkt. Voor zover u zich heeft aangemeld voor een herinneringsmail en het deelnameformulier via de deelnamelink in uw herinneringsmail heeft opgevraagd, vullen wij het deelnameformulier al met de gegevens in die u bij de aanmelding voor de herinneringsmail heeft verstrekt. Hiervoor voegen wij aan de deelnamelinks een toevallig gegenereerde (hash-)waarde toe, waarmee wij deze gegevens aan de abonnementsgevens inzake uw toestemmingsmail kunnen koppelen. Deze gegevens kunt u te allen tijde wijzigen voordat u het deelnameformulier verstuurt. Formulier-HTTP-gegevens, eventueel abonnementsgegevens inzake herinneringsmail. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen). Ons gerechtvaardigd belang is de beschikbaarstelling van de door de gebruiker aangevraagde content op de website. Hostingprovider.
Alleen bij deelname aan een winactie via een online formulier op onze website, bijv. winactie- of registratieformulieren: Het waarborgen van de veiligheid van de IT-infrastructuur, welke voor de beschikbaarstelling van de formulieren voor deelname aan een winactie en voor de aanmelding voor herinneringsmails wordt gebruikt, met name voor het vaststellen, oplossen en documenteren van bewijsmateriaal van storingen (bijv. DDoS-aanvallen): Hiervoor worden gegevens tijdelijk in logbestanden op onze webserver opgeslagen en geanalyseerd. Formulier-HTTP-gegevens,Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen). Ons gerechtvaardigd belang is het waarborgen van de veiligheid van de IT-infrastructuur, welke voor de beschikbaarstelling van de formulieren wordt gebruikt, met name voor het vaststellen, oplossen en documenteren van bewijsmateriaal van storingen (bijv. DDoS-aanvallen). Hostingprovider.
Aanmelding voor de desbetreffende winactie alsmede het genereren van de winnaar volgens de door u geaccepteerde deelnamevoorwaarden voor de concrete winactie.Deelnameformuliergegevens, gegevens inzake de prijzen.De winnaar wordt bekend door middel van een trekking op basis van toeval. Deze trekking vindt automatisch zonder menselijk ingrijpen plaats. Artikel 6, lid 1, punt b) van de Algemene verordening gegevensbescherming (uitvoering van een overeenkomst of uitvoering van precontractuele maatregelen).Hostingprovider.
Het op de hoogte stellen van het winnen van de prijs alsmede de uitvoering van het beschikbaar stellen van de prijs volgens de door u geaccepteerde deelnamevoorwaarden voor de concrete winactie.Deelnameformuliergegevens, gegevens inzake de winnaar, gegevens inzake de prijzen.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt b) van de Algemene verordening gegevensbescherming (uitvoering van een overeenkomst of uitvoering van precontractuele maatregelen).Eventueel postbedrijf.
‘Double opt-in’-procedure voor de bevestiging van een herinneringsmail-abonnement: Hiervoor sturen wij een e-mailbericht met het verzoek om bevestiging aan het e-mailadres dat bij de aanmelding werd verstrekt. Een abonnement is pas van kracht als de geabonneerde het e-mailadres bevestigt door op de bevestigingslink in de e-mail te klikken. Herinneringsmail-abonnementsgegevens, opt-in-gegevens herinneringsmail.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen). Ons gerechtvaardigd belang is de juridisch zekere documentatie van uw toestemming voor het ontvangen van herinneringsmails. Hostingprovider.
Toesturen van herinneringsmails aan klanten die geabonneerd zijn op de herinneringsmail. De bij de aanmelding verstrekte gegevens gebruiken wij voor een persoonlijke aanhef in de herinneringsmail. Herinneringsmail-abonnementsgegevens, opt-in-gegevens herinneringsmail.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (toestemming).Hostingprovider.
Opslag en verwerking ten behoeve van de bewijsvoering inzake eventuele instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.Deelnameformuliergegevens, gegevens inzake de winnaar, gegevens inzake de prijzen, herinneringsmail-abonnementsgegevens, opt-in-gegevens herinneringsmail.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Afweging van belangen (artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening persoonsgegevens). Ons gerechtvaardigd belang is de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.-
Bewaren van gegevens om te voldoen aan wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. Afhankelijk van het soort documenten kan er sprake zijn van handels- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens gedurende zes of tien jaar ((§ 147 Abgabenordnung (AO) [belastingverordening], § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) [Duitse wetboek van koophandel])). Deelnameformuliergegevens, gegevens inzake de winnaar, gegevens inzake de prijzen.Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Het voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6, lid 1, punt c) van de Algemene verordening persoonsgegevens).-

Details over ontvangers van de persoonsgegevens en de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen en / of aan internationale organisaties

Details over ontvangers van de persoonsgegevens en de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen en / of aan internationale organisaties
OntvangerRol van de ontvangerDoorgifte in derde landen en/of aan internationale organisatiesAdequaatheidsbesluit of geschikte dan wel passende waarborgen voor doorgiften aan derde landen en/of aan internationale organisaties
Hostingprovider (momenteel: ABOUT YOU GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Duitsland). Verwerker.EU en USA.Er is sprake van ontstentenis van een adequaatheidsbesluit van de Europese commissie als bedoeld in artikel 45, lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming. ABOUT YOU beschikt over standaardbepalingen inzake gegevensbescherming (SSC) die overeenkomstig artikel 46 van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn goedgekeurd.
Postbedrijf Arvato distribution GmbH, Carl-Bertelsmann-Str. 32, 33330 Gütersloh, Germany Verwerker.EU-
Systeem- en servicemailprovider (momenteel: Amazon SES, Amazon Web Services EMEA SARL, 5 rue Plaetis, Luxembourg, L-2338, Luxemburg). Verwerker.EU en USA.Er is sprake van ontstentenis van een adequaatheidsbesluit van de Europese commissie als bedoeld in artikel 45, lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming. Amazon beschikt over standaardbepalingen inzake gegevensbescherming (SSC) die overeenkomstig artikel 46 van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn goedgekeurd.

H. Informatie over het gebruik van cookies

Algemene informatie over cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie die bij het bezoek aan een website via de browser op het eindapparaat van de gebruiker kunnen worden geplaatst. Als de website opnieuw wordt bezocht met hetzelfde eindapparaat kunnen de cookie en de daarin opgeslagen informatie worden geraadpleegd.

1. First en third party-cookies

Al naar gelang de herkomst van een cookie, wordt er een onderscheid gemaakt tussen first party-cookies en third party-cookies:

1. First en third party-cookies

Al naar gelang de herkomst van een cookie, wordt er een onderscheid gemaakt tussen first party-cookies en third party-cookies:

First party-cookiesCookies die door de exploitant van de website als verwerkingsverantwoordelijke of door een verwerker in opdracht van die verwerkingsverantwoordelijke geplaatst en geraadpleegd worden.
Third party-cookiesCookies die door anderen voor de verwerkingsverantwoordelijke als de exploitant van de website geplaatst en geraadpleegd worden die niet als verwerker in opdracht van de exploitant van de website werkzaam zijn.

1. First en third party-cookies

Al naar gelang de herkomst van een cookie, wordt er een onderscheid gemaakt tussen first party-cookies en third party-cookies:

Tijdelijk cookies (sessiecookies) Cookies die automatisch worden gewist, zodra u uw browser sluit.
Permanente cookiesCookies die na het sluiten van de browser voor een bepaalde periode op uw eindapparatuur blijven opgeslagen.

1. First en third party-cookies

Al naar gelang de herkomst van een cookie, wordt er een onderscheid gemaakt tussen first party-cookies en third party-cookies:

Cookies waarvoor geen toestemming nodig is Cookies die enkel dienen voor het doorgeven van een bericht via een digitaal communicatienetwerk.
Cookies die strikt noodzakelijk zijn opdat de aanbieder van een dienst van de IT-maatschappij, die door de deelnemer of gebruiker uitdrukkelijk werd gewenst, die dienst ter beschikking kan stellen (‘strikt noodzakelijke cookies’).
Cookies waarvoor toestemming nodig isCookies voor alle andere doeleinden dan de hierboven genoemde.

Beheren van de cookies die op deze website worden gebruikt

1. Het geven van toestemming voor het gebruik van cookies en het beheren van cookies via de privacy- en cookie-instellingen

Voor zover er voor het gebruik van bepaalde cookies toestemming van de gebruiker noodzakelijk is, gebruiken wij deze cookies bij uw gebruik van de website alleen als u hiervoor van te voren uw toestemming heeft verleend. Informatie over of voor het gebruik van een cookie toestemming noodzakelijk is, leest u in de informatie over de op deze website gebruikte cookies in deel G.III van deze informatie inzake gegevensbescherming.

Zodra u onze website bezoekt, tonen wij hiervoor een zogenaamde ‘cookiebanner’, waarin u uw toestemming kunt geven voor het gebruik van cookies op deze website door te klikken op een knop. Door te klikken op de hiervoor bestemde knop heeft u de mogelijkheid om akkoord te gaan met het gebruik van alle cookies die in deel G.III van deze informatie inzake gegevensbescherming gedetailleerd staan omschreven. Desgewenst kunt u afzonderlijk cookies selecteren door te klikken op de knop cookie-instellingen en de door u gekozen selectie op een later tijdstip individueel aanpassen. Uw toestemming en eventueel uw individuele voorkeuren voor het gebruik van cookies slaan wij tevens in de vorm van een cookie (‘opt--in-cookie’) op uw eindapparaat op, om vast te stellen of u al uw toestemming heeft verleend als u opnieuw de website bezoekt. De opt-in-cookie heeft een beperkte geldigheidsduur van maximaal 6 weken.

Strikt noodzakelijke cookies kunnen niet via de cookie-beheerfunctie van deze website worden gedeactiveerd. U kunt deze cookies echter te allen tijde algemeen in uw browser deactiveren.

2. Beheren van cookies via browserinstellingen

Via de instellingen van uw browser kunt u ook het gebruik van cookies beperken of deactiveren. Diverse browsers bieden verschillende manieren om de cookie-instellingen in de browser te configureren. Uitgebreide informatie hierover vindt u bijvoorbeeld op http://www.allaboutcookies.org/ge/cookies-verwalten

We willen u echter erop wijzen dat enkele functies van de website eventueel niet of niet meer correct werken als u cookies in uw browser algemeen deactiveert.

Op deze website gebruikte cookies

Op deze website kunnen de volgende cookies worden gebruikt:

1. Noodzakelijke cookies voor het informatieve gebruik van de website.

Voor deze cookies is geen toestemming vereist.

AanduidingFirst party / third partyGebruiksdoel en contentGeldigheidsduur
About You Cloud
privacyFirst partyDeze cookie is voor de beschikbaarstelling van de functie inzake het beheren van toestemmingen voor de website beslist noodzakelijk (deel B.I). De cookie slaat informatie op over het feit of u en eventueel welke toestemmingen u op welk tijdstip heeft verleend, ten einde de tools en cookies overeenkomstig uw toestemming eventueel te activeren. 2 weken als er niet voor alle cookie-instellingen toestemming is verleend. Anders 6 maanden
ai_sessionFirst partyDeze cookie is gekoppeld aan de Microsoft Application Insights-software, die statistische gebruiks- en telemetriegegevens voor de applicatie verzameld die op basis van het Azure Cloud-platform werd ontwikkeld. Dat is een unieke anonieme cookie voor de identificatie van sessies1 dag
ai_userFirst partyDeze cookie is gekoppeld aan de Microsoft Application Insights-software, die statistische gebruiks- en telemetriegegevens voor de applicatie verzameld die op basis van het Azure Cloud-platform werd ontwikkeld. Dat is een unieke anonieme cookie voor de identificatie van sessies1 dag
csmopbFirst partyDeze cookie slaat de winkelmand op. Noodzakelijk voor de shopfuncties4 weken
csmcgFirst partyDeze cookie slaat het klantsegment van MARC O’POLO klanten op.4 weken
csmopatFirst partyCookie-opslag checkout authentication token om klantgegevens te behouden4 weken
csmoprFirst partyCookie die de reco opslaat (Dynamic Yield of Amazon Web Services)6 maanden
csmoprsFirst partyCookie die de reco sessie opslaat (DY of AWS)Sessie
csmopwFirst partyCookie die de informatie over de wishlist opslaat4 weken
csmtcFirst partyCookie die de geselecteerde hoofdcategorieën (dames & heren) opslaat4 weken
csmiaFirst partyCookie die de loginstatus in de My account-omgeving controleert4 weken
csmabFirst partyCookie voor AB-toetsopdracht (eShop en/of DY)4 weken
csmabs First Party Cookie voor de AB-testopdracht 4 weken
langFirst partyCookie om de taal van de gebruiker te identificeren4 weken
privacy-opt-out-performanceFirst partyDeze cookie bevat informatie over de toestemmingspercentages van de geselecteerde categorieën4 weken
customerStubFirst partyCookie die de klanten in de checkout herkent om bij terugkerende klanten het reeds eerder ingevulde aanmeldformulier weer te geven. Komt alleen in de checkout voor en niet op de shoppagina6 weken

2. Marketingcookies voor het gebruik van marketingtechnologieën en reclamenetwerken

Voor deze cookies is uw toestemming vereist.

Google Ads Remarketing-cookies Deze cookies worden door de webtrackingtool Google Ads Remarketing gebruikt voor het doelgericht met reclame benaderen van de gebruiker van de website(re)-targeting ( deel B.II). Ten tijde van het opstellen van deze informatie van gegevensbescherming werden hiervoor de volgende cookies gebruikt. Onder de verantwoordelijkheid van onze reclamepartners kunnen ondertussen eventueel nieuwe cookies zijn toegevoegd of kunnen er wijzigingen zijn doorgevoerd in de gebruiksdoelen, content en bewaartermijnen van de cookies. Voor meer informatie willen we daarom wijzen op de informatie inzake gegevensbescherming van onze reclamepartners waarvan links te vinden zijn in deel B.II.
NID SID DIE IDE ANID DSID FLC AID TAID exchange_uid __gads gac First partyDeze cookies worden door de webtrackingtool Google Ads Remarketing Pixel gebruikt voor het doelgericht met reclame benaderen van de gebruiker van de website ((re)-targeting) ( à deel B). Onze shop hebben wij voorzien van de Google Adwords Remarketing Pixel; indien een gebruiker onze shop bezoekt, wordt de pixel geladen en plaatst deze bij de gebruiker een cookie (tag) in diens browser om die te markeren. Al naargelang welke pagina’s de klant in de shop heeft bezocht, wordt de informatie in de cookie opgeslagen. Als hij bijvoorbeeld verschillende producten heeft bekeken, dan wordt dat opgeslagen en zodoende kunnen aan de klant op andere websites productadvertenties worden getoond. In dit geval worden de product-ID’s in de cookie opgeslagen. In het algemeen slaan wij hiervoor de product-ID, de prijs, het paginatype en het aantal producten in de cookies op. Behalve de cookie-instellingen op onze website kan de gebruiker ook gepersonaliseerde reclame van Google als geheel deactiveren: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de Permanent: 60 dagen
Microsoft Advertising Deze cookies worden door de webtrackingtool Microsoft Advertising gebruikt voor het doelgericht met reclame benaderen van de gebruiker van de website(re)-targeting ( deel B.II). Ten tijde van het opstellen van deze informatie van gegevensbescherming werden hiervoor de volgende cookies gebruikt. Onder de verantwoordelijkheid van onze reclamepartners kunnen ondertussen eventueel nieuwe cookies zijn toegevoegd of kunnen er wijzigingen zijn doorgevoerd in de gebruiksdoelen, content en bewaartermijnen van de cookies. Voor meer informatie willen we daarom wijzen op de informatie inzake gegevensbescherming van onze reclamepartners waarvan links te vinden zijn in deel B.II.
MUID MUIDB Third partyDeze cookies worden door de webtrackingtool Microsoft Advertising gebruikt voor het doelgericht met reclame benaderen van de gebruiker van de website ((re)-targeting) (à deel B). Onze shop hebben wij voorzien van de Google Adwords Remarketing Pixel; indien een gebruiker onze shop bezoekt, wordt de pixel geladen en plaatst deze bij de gebruiker een cookie (tag) in diens browser om die te markeren. Al naargelang welke pagina’s de klant in de shop heeft bezocht, wordt de informatie in de cookie opgeslagen. Als hij bijvoorbeeld verschillende producten heeft bekeken, dan wordt dat opgeslagen en zodoende kunnen aan de klant op andere websites productadvertenties worden getoond. In dit geval worden de product-ID’s in de cookie opgeslagen. In het algemeen slaan wij hiervoor de product-ID, de prijs, het paginatype en het aantal producten in de cookies op. Behalve de cookie-instellingen op onze website kan de gebruiker ook gepersonaliseerde reclame van Microsoft Ads als geheel deactiveren: https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/verwenden-des-microsoft-edge-browserverlaufs-f%C3%BCr-personalisierte-werbung-und-erfahrungen-37aa831e-6372-238e-f33f-7cd3f0e53679 1 jaar
Criteo-cookies Deze cookies worden door de webtrackingtool Criteo gebruikt voor het doelgericht met reclame benaderen van de gebruiker van de website(re)-targeting ( deel B.II). Ten tijde van het opstellen van deze informatie van gegevensbescherming werden hiervoor de volgende cookies gebruikt. Onder de verantwoordelijkheid van onze reclamepartners kunnen ondertussen eventueel nieuwe cookies zijn toegevoegd of kunnen er wijzigingen zijn doorgevoerd in de gebruiksdoelen, content en bewaartermijnen van de cookies. Voor meer informatie willen we daarom wijzen op de informatie inzake gegevensbescherming van onze reclamepartners waarvan links te vinden zijn in deel B.II.
ASP.NET_SessionidThird partyDe sessie-ID wordt gebruikt om een browser op de server eenduidig te identificeren.Sessie
r.ackThird partyCookie die hoofdzakelijk voor Safari wordt gebruikt.1 uur
uidThird partyIdentificeert users ten behoeve van remarketing (weergeven van dynamische banners met de belangrijkste productspecifieke aanbevelingen op basis van statistische en door het surfgedrag verzamelde gegevens)1 jaar
optoutThird partyOpt-out cookie. Staat het de gebruiker toe om, zich van de Criteo-service af te melden.5 jaar
uicThird partyIdentificeert de context van de user, bijv. in welk stadium van het koopproces de user zich bevindt, heeft hij één product of meerdere bekeken, of bijvoorbeeld een product in de winkelmand gelegd. Het stelt ons in staat om de user op basis van zijn browsergeschiedenis en handelen op de website met het oog op bijv. de koopwaarschijnlijkheid te beoordelen.6 maanden
evtThird partyEvent-cookie. De cookie bevat de informatie over de laatst bezochte pagina op onze website. De cookie wordt gebruikt voor de productaanbeveling tijdens het bannerdisplayproces.6 maanden
udcThird partyDynamische categorische selectie. Het bevat de lijst van affiliates waarbij de user rendabel is en ondersteunt de markerings- en demarkeringsfunctie. Criteo werkt in Duitsland met een zeer groot aantal affiliates. Een affiliate heeft doorgaans een of meerdere websites waarop Criteo zijn reclame-uitingen uitzet. Demarkering van een user betekent dat een user, die bijvoorbeeld een product gekocht heeft, voor dat specifieke product gedemarkeerd wordt.6 maanden
acdcThird partyAdvanced Criteo data collection. Het bevat (optionele) extra gegevens in verband met de user, bijv. of de user met een mobiel of vast eindapparaat op de website terecht is gekomen. Het wordt gebruikt om de campagneperformance voortdurend te verbeteren.6 maanden
zdiThird partyPassback loop detection. Registreert of een gebruiker op een zone van een publisher een passback veroorzaakt. Publishers zijn een groot aantal affiliates binnen ons netwerk waarbij wij de reclame-uitingen uitzetten voor onze klanten.6 maanden
eidThird partyExternal ID. Het bevat de User ID van onze publishers/affiliates. Het wordt gebruikt voor het doorverkopen van onze midmarket-inventory. Wij hebben een groot aantal affiliates in ons netwerk. De door ons ingekochte advertentieruimte of ad inventory wordt programmatisch doorverkocht als het niet wordt gebruikt.6 maanden
optThird partyDe opt-incookie bevat informatie of een user zich heeft afgemeld voor onze service of voor een van de affiliates binnen ons netwerk en daarmee geen gepersonaliseerde reclame meer wenst te ontvangen.1 jaar
Mediards-cookies Deze cookies worden door de webtrackingtool Mediards gebruikt voor het doelgericht met reclame benaderen van de gebruiker van de website(re)-targeting ( deel B.II). Ten tijde van het opstellen van deze informatie van gegevensbescherming werden hiervoor de volgende cookies gebruikt. Onder de verantwoordelijkheid van onze reclamepartners kunnen ondertussen eventueel nieuwe cookies zijn toegevoegd of kunnen er wijzigingen zijn doorgevoerd in de gebruiksdoelen, content en bewaartermijnen van de cookies. Voor meer informatie willen we daarom wijzen op de informatie inzake gegevensbescherming van onze reclamepartners waarvan links te vinden zijn in deel B.II.
Tr.mediards.com mdrds Third partyDeze cookie slaat op: · PageLanguageCode (dede) · Product ID’s · OrderID · OrderValue · Munteenheid · de URL van de pagina’s. 90 dagen
Facebookpixel-cookies Deze cookies worden voor de tool Facebook Pixel op onze website gebruikt (deel B.II). Ten tijde van het opstellen van deze informatie van gegevensbescherming werden hiervoor de volgende cookies gebruikt. Onder de verantwoordelijkheid van onze reclamepartners kunnen ondertussen eventueel nieuwe cookies zijn toegevoegd of kunnen er wijzigingen zijn doorgevoerd in de gebruiksdoelen, content en bewaartermijnen van de cookies. Voor meer informatie willen we daarom wijzen op de informatie inzake gegevensbescherming van onze reclamepartners waarvan links te vinden zijn in deel B.II.
c_userFirst partyWordt samen met de xs-cookie gebruikt voor de authenticatie van uw identiteit tegenover Facebook (user ID).90 dagen
datrFirst partyBrowser-ID en tijdstempel Identificeert browser ten behoeve van de veiligheid en website-integriteit, met inbegrip van het herstel van het account en identificatie van mogelijk compromitterende accounts. Permanent: 2 jaar
sbFirst partyBrowser-ID en tijdstempel Identificeert de browser ten behoeve van authenticatie bij het inloggen Permanent: 2 jaar
wdFirst partyBeeldscherm- of vensterafmetingen Zorgt ervoor dat de content zo optimaal mogelijk beschikbaar kan worden gesteld op het beeldscherm van de gebruiker Permanent: 7 dagen
xsFirst partySessie-ID, aanmaakdatum, authenticatiewaarde, veilige sessiestatus, caching-groeps-ID. Wordt samen met de C_user-cookie gebruikt voor de authenticatie van de identiteit van de gebruiker tegenover Facebook.Permanent: 90 dagen
Esome Container (conversiontracking via Facebook) Deze cookies worden door de webtrackingtool Facebook, die op de website via Esome Container zijn geïmplementeerd, gebruikt voor het analyseren van acties van bezoekers (conversiontracking), segmentatie van bezoekers en analyse van de campagneperformance ( deel B.II). Ten tijde van het opstellen van deze informatie van gegevensbescherming werden hiervoor de volgende cookies gebruikt. Onder de verantwoordelijkheid van onze reclamepartners kunnen ondertussen eventueel nieuwe cookies zijn toegevoegd of kunnen er wijzigingen zijn doorgevoerd in de gebruiksdoelen, content en bewaartermijnen van de cookies. Voor meer informatie willen we daarom wijzen op de informatie inzake gegevensbescherming van onze reclamepartners waarvan links te vinden zijn in deel B.II.
Activate Agent SegmentationFirst partyDeze cookie slaat bijvoorbeeld het volgende op: · tijdstempel · unieke ID ter herkenning en identificatie van terugkerende bezoekers 365 dagen
Facebook AudiencesFirst partyDeze cookie slaat bijvoorbeeld het volgende op: · tijdstempel · unieke ID ter herkenning en identificatie van terugkerende bezoekers365 dagen
Daisycon-Cookies alleen NL Deze cookies worden gebruikt door het reclamenetwerk (affiliate-netwerken), dat door Daisycon wordt geëxploiteerd, om zo goed mogelijk reclame te maken voor onze producten, met inbegrip van het weergeven van gepersonaliseerde, op interesses afgestemde reclame en het afrekenen van reclamecampagnes met onze reclamepartners ( deel B.II). Ten tijde van het opstellen van deze informatie van gegevensbescherming werden hiervoor de volgende cookies gebruikt. Onder de verantwoordelijkheid van onze reclamepartners kunnen ondertussen eventueel nieuwe cookies zijn toegevoegd of kunnen er wijzigingen zijn doorgevoerd in de gebruiksdoelen, content en bewaartermijnen van de cookies. Voor meer informatie willen we daarom wijzen op de informatie inzake gegevensbescherming van onze reclamepartners waarvan links te vinden zijn in deel B.II.
PHPSESSID Third partyUniciteit van de bezoeker garanderen en meten of door de klik binnen de sessie een transactie bij de advertiser werd gegenereerd.1 jaar
DCI, PDC Third partyUniciteit van de bezoeker garanderen en meten of door de klik binnen een sessie van 30 minuten een transactie bij de advertiser werd gegenereerd.1 jaar
ci_{program_ID}, ca_{program_ID}, si_{program_ID}Third partyMeten of door de klik een transactie bij de advertiser werd gegenereerd.1 jaar
__cfduid Third partyDeze cookie gebruikt de Cloudflare-service om veilig internetverkeer te kunnen registreren. Deze werd bij de klik naar de advertiser geplaatst en werd met de conversion pixel aangevraagd. 1 jaar
Awin Deze cookies worden gebruikt door het reclamenetwerk (affiliate-netwerk), dat door Awin wordt geëxploiteerd, om zo goed mogelijk reclame te maken voor onze producten, met inbegrip van het weergeven van gepersonaliseerde, op interesses afgestemde reclame en het afrekenen van reclamecampagnes met onze reclamepartners ( deel B.II). Ten tijde van het opstellen van deze informatie van gegevensbescherming werden hiervoor de volgende cookies gebruikt. Onder de verantwoordelijkheid van onze reclamepartners kunnen ondertussen eventueel nieuwe cookies zijn toegevoegd of kunnen er wijzigingen zijn doorgevoerd in de gebruiksdoelen, content en bewaartermijnen van de cookies. Voor meer informatie willen we daarom wijzen op de informatie inzake gegevensbescherming van onze reclamepartners waarvan links te vinden zijn in deel B.II.
bIdThird partyDefinieert een ID die specifiek is voor de browser, om een nieuwe klik op dezelfde browser te identificeren.1 jaar
aw***** (De cookie-naam is voor elke adverteerder verschillend, het betreft echter de letters ‘aw’, gevolgd door een ID om de adverteerder aan te duiden, bijv. aw1001.) Third partyTreedt in werking als u op een van onze links klikt. Slaat ID’s voor doorverwijzende websites, reclame waarop u heeft geklikt, de groep van advertenties waartoe de reclame behoort, het tijdstip waarop u erop geklikt heeft, de ID voor de soort reclame, de ID voor het product en alle verwijzingen die de verwijzende website aan de klik toevoegt op.30 dagen
AWSESSThird partySlaat op als u een advertentie ziet om er tevens voor te zorgen dat wij u niet altijd dezelfde advertentie laten zien. Een ID voor de advertentie die u heeft gezien. Verloopt aan het einde van de sessie als u uw browser sluitSessie
awpv***** (De cookie-naam is voor elke adverteerder verschillend, het betreft echter de letters ‘aw’, gevolgd door een ID om de adverteerder aan te duiden, bijv. awpv1001.) Third partyTreedt in werking als u een advertentie ziet. Slaat een ID voor de website waarop de advertentie wordt weergegeven, en het tijdstip waarop u de advertentie heeft gezien, op.24 uur
_aw_m_***** (De cookie-naam is voor elke adverteerder verschillend, het betreft echter de letters ‘aw’, gevolgd door een ID om de adverteerder aan te duiden, bijv. _aw_m_1001.) Tracking cookies die door de adverteerder in het domein van de adverteerder door AWIN werden geplaatst Third partyTreedt in werking als u op een van onze links klikt. Slaat ID’s voor doorverwijzende websites, reclame waarop u heeft geklikt, de groep van reclameuitingen waartoe de reclame behoort, het tijdstip waarop u erop geklikt heeft, de ID voor de soort reclame, de ID voor het product en alle verwijzingen die de verwijzende website aan de klik toevoegt op.30 dagen
Tracdelight-cookies Deze cookies worden gebruikt door het reclamenetwerk (affiliate-netwerk), dat door Tracdelight wordt geëxploiteerd, om zo goed mogelijk reclame te maken voor onze producten, met inbegrip van het weergeven van gepersonaliseerde, op interesses afgestemde reclame en het afrekenen van reclamecampagnes met onze reclamepartners.(deel B.II). Ten tijde van het opstellen van deze informatie van gegevensbescherming werden hiervoor de volgende cookies gebruikt. Onder de verantwoordelijkheid van onze reclamepartners kunnen ondertussen eventueel nieuwe cookies zijn toegevoegd of kunnen er wijzigingen zijn doorgevoerd in de gebruiksdoelen, content en bewaartermijnen van de cookies. Voor meer informatie willen we daarom wijzen op de informatie inzake gegevensbescherming van onze reclamepartners waarvan links te vinden zijn in deel B.II.
Click cookies (parameter: omzet, OID, publisher advertentieruimte, kliktijdstip, transactietijdstip) td.oo34 First partyDe cookie bevat een toevallig gegenereerde ID die tracdelight koppelt aan de informatie uit de affiliate-link (publisher, advertiser, product).Permanent: 30 dagen.
Google Ads Conversion Pixel-cookies Deze cookies worden door de webtrackingtool Google Ads Conversion Pixel gebruikt om de acties van bezoekers te analyseren (conversiontracking) (deel B.II). Ten tijde van het opstellen van deze informatie van gegevensbescherming werden hiervoor de volgende cookies gebruikt. Onder de verantwoordelijkheid van onze reclamepartners kunnen ondertussen eventueel nieuwe cookies zijn toegevoegd of kunnen er wijzigingen zijn doorgevoerd in de gebruiksdoelen, content en bewaartermijnen van de cookies. Voor meer informatie willen we daarom wijzen op de informatie inzake gegevensbescherming van onze reclamepartners waarvan links te vinden zijn in deel B.II.
Conversion AID DSID TAID First partyDeze cookies worden door de webtrackingtool Google Ads Conversion Pixel gebruikt om de acties van bezoekers te analyseren (conversiontracking) (deel B.II). Ze bevatten jokers voor de volgende informatie: · unieke ID ter herkenning en identificatie van terugkerende bezoekers · paginatype (bijv. bedankpagina na een bestelling, pagina met productomschrijving, winkelmand), · bestelnummer · nettowaarde van de winkelmand (zonder verzendkosten, zonder btw, zonder betaalkosten, zonder waardebonnen) · productnummers en -prijzen De conversion pixel slaat het koop- en gebruiksgedrag van de gebruiker op. Daaronder valt de volgende informatie: · welk product heeft de klant tegen welke prijs gekocht · op welke pagina’s heeft hij gekeken · hoe hoog was de winkelmandwaarde Deze informatie wordt gebruikt om het succes van de gebruikte reclame-uitingen te meten (bijv. of het gebruik van banners en video’s tot omzet heeft geleid). Bovendien worden de klanten door deze gegevens gepseudonimiseerd op retargetinglijsten gezet om hun passende advertenties te tonen, of ze van campagnes uit te sluiten (bijv. mannen uitsluiten bij een campagne voor vrouwen). (zie tevens de Google Ads Remarketing-cookies hierboven) Permanent: 60 dagen
Doubleclick/Floodlight Deze cookies worden door de webtrackingtool Doubleclick/Floodlight gebruikt voor het doelgericht met reclame benaderen van de gebruiker van de website(re)-targeting en om de acties van bezoekers te analyseren (conversiontracking) ( deel B.II). Ten tijde van het opstellen van deze informatie van gegevensbescherming werden hiervoor de volgende cookies gebruikt. Onder de verantwoordelijkheid van onze reclamepartners kunnen ondertussen eventueel nieuwe cookies zijn toegevoegd of kunnen er wijzigingen zijn doorgevoerd in de gebruiksdoelen, content en bewaartermijnen van de cookies. Voor meer informatie willen we daarom wijzen op de informatie inzake gegevensbescherming van onze reclamepartners waarvan links te vinden zijn in deel B.II.
DSIDThird party Ter optimalisering van campagnes.14 dagen
IDEThird partyBevat een toevalligerwijs gegenereerde user-ID. Aan de hand van deze ID kan Google de user via diverse websites domeinoverschrijdend herkennen en gepersonaliseerde reclame weergeven.1 jaar
vscr_vidThird partyTer optimalisering van campagnes.1 jaar
_fbpThird partyTer optimalisering van campagnes.30 dagen
Tectumedia Deze cookies worden gebruikt door de webtrackingtools Google, Display.me, Mervellousmachine, mpnrs.com en Doubleclick, die op de website via Tectumedia Container zijn geïmplementeerd ( deel B.II). Ten tijde van het opstellen van deze informatie van gegevensbescherming werden hiervoor de volgende cookies gebruikt. Onder de verantwoordelijkheid van onze reclamepartners kunnen ondertussen eventueel nieuwe cookies zijn toegevoegd of kunnen er wijzigingen zijn doorgevoerd in de gebruiksdoelen, content en bewaartermijnen van de cookies. Voor meer informatie willen we daarom wijzen op de informatie inzake gegevensbescherming van onze reclamepartners waarvan links te vinden zijn in deel B.II.
dsply_nth_3749Third partyTer optimalisering van campagnes.1 jaar
dsply_nin_3793Third partyTer optimalisering van campagnes.1 jaar
dsply_dlkl_3793Third partyTer optimalisering van campagnes.6 maanden
dsply_ost_3749Third partyTer optimalisering van campagnes.1 jaar
dsply_ost_3793Third partyTer optimalisering van campagnes.6 maanden
dsply_kc_3749Third partyTer optimalisering van campagnes.1 jaar
dsply_kc_3793Third partyTer optimalisering van campagnes.1 jaar
dsply_dlkl_3749Third partyTer optimalisering van campagnes.1 jaar
dsply_vidThird partyTer optimalisering van campagnes.1 jaar
ataThird partyTer optimalisering van campagnes.1 jaar
Outbrain Deze cookies worden gebruikt door het reclamenetwerk (affiliate-netwerk), dat door Outbrain wordt geëxploiteerd, om zo goed mogelijk reclame te maken voor onze producten, met inbegrip van het weergeven van gepersonaliseerde, op interesses afgestemde reclame en het afrekenen van reclamecampagnes met onze reclamepartners.(deel B.II). Ten tijde van het opstellen van deze informatie van gegevensbescherming werden hiervoor de volgende cookies gebruikt. Onder de verantwoordelijkheid van onze reclamepartners kunnen ondertussen eventueel nieuwe cookies zijn toegevoegd of kunnen er wijzigingen zijn doorgevoerd in de gebruiksdoelen, content en bewaartermijnen van de cookies. Voor meer informatie willen we daarom wijzen op de informatie inzake gegevensbescherming van onze reclamepartners waarvan links te vinden zijn in deel B.II.
OBUIDThird partyBevat de pseudonieme user-ID van de gebruiker en wordt uitgelezen voor het tracken van acties van de gebruiker - bijvoorbeeld voor de klik op de advertentie, de conversiontracking of het uitrollen van retargetingcampagnes.3 maanden
AUIDThird partyBevat de pseudonieme user-ID van de gebruiker en wordt uitgelezen voor het tracken van acties van de gebruiker op mobiele eindapparaten - bijvoorbeeld voor de klik op de advertentie, de conversiontracking of het uitrollen van retargetingcampagnes90 dagen
Pinterest Deze cookies worden voor de tool Pinterest Pixel op onze website gebruikt (deel B.II). Ten tijde van het opstellen van deze informatie van gegevensbescherming werden hiervoor de volgende cookies gebruikt. Onder de verantwoordelijkheid van onze reclamepartners kunnen ondertussen eventueel nieuwe cookies zijn toegevoegd of kunnen er wijzigingen zijn doorgevoerd in de gebruiksdoelen, content en bewaartermijnen van de cookies. Voor meer informatie willen we daarom wijzen op de informatie inzake gegevensbescherming van onze reclamepartners waarvan links te vinden zijn in deel B.II.
_pin_unauthFirst partyGebruikt door Pinterest om het gebruik van de diensten te volgen.1 jaar
_pinterest_sessThird party. www.pinterest.comDe pinterest-inlogcookie wordt gebruikt om de inlogstatus van een gebruiker in een webbrowser op te slaan. De cookie wordt geactualiseerd als een gebruiker inlogt (of uitlogt op Pinterest). Deze cookie bevat de Pinterest-ID van de gebruiker (een pseudotoevallig geheel getal, ook wel integer genoemd) alsmede de authenticatietoken van de gebruiker (als de gebruiker bij Pinterest is ingelogd).Sessie
_pinterest_ct, _pinterest_ct_mw, _pinterest_ct_rtThird party. www.pinterest.comDeze zijn inhoudelijk identiek; ze bevatten alleen een gebruikers-ID en de tijdstempel die voor de cookie werd aangemaakt.1 jaar
Emarsys eMarketing Systems AG
scarab.visitorFirst partyBrowser- ID- Identificeert de browser ten behoeve van authenticatie bij het inloggen1 jaar
cdvThird partyBrowser- ID- Identificeert de browser ten behoeve van authenticatie bij het inloggen1 jaar
scarab.profileFirst partyInformatie over het gebruikersprofiel, producten waarnaar gezocht werd, etc., daarnaast ook prestatiestatistieken van scripts (hoe snel geladen/uitgevoerd werden, enz.) - deze cookies zijn versleuteld1 jaar
xpThird partyInformatie over het gebruikersprofiel, producten waarnaar gezocht werd, etc., daarnaast ook prestatiestatistieken van scripts (hoe snel geladen/uitgevoerd werden, enz.) - deze cookies zijn versleuteld1 jaar
scarab.mayAdd & scarab.mayViewedFirst partySessiecookies die wij gebruiken voor het tracken van het klikgedrag en de artikelen in de winkelmand.Looptijd van de websessie
sThird partySessiecookies die wij gebruiken voor het tracken van het klikgedrag en de artikelen in de winkelmand.Looptijd van de websessie

3. Analysecookies voor het gebruik van webanalysetechnologieën

Voor deze cookies is uw toestemming vereist.

Artefact-Triple-A-Cookies
meta_{ID KAMPAGNE}, ({ID KAMPAGNE} staat voor een identificatienummer dat voor de overeenkomstige markt (bijv. Duitsland, Oostenrijk) staat.) First partyDeze cookies worden door de webanalysetool Google Analytics gebruikt om het gebruiksgedrag op onze website te registreren en te analyseren en de website te verbeteren (à deel B). Ze bevatten jokers voor de volgende informatie: · landcode, bijv. at, de, ch · unieke ID ter herkenning en identificatie van terugkerende bezoekers · bestelnummer · nettowaarde van de winkelmand (zonder verzendkosten, zonder btw, zonder betaalkosten, zonder waardebonnen) · aantal producten in de winkelmand · productnummers · productcategorieën · maat van de producten · vermelding of het een nieuwe klant of een bestaande klant betreft · betaalmethode (rekening, achternaam, creditcard, Paypal, iDeal) · vermelding of er een waardebon werd gebruikt, waardeboncode, -soort en -waarde · vermelding of er toestemming voor de nieuwsbrief werd verleend · geslacht Permanent: 30 dagen.
meta[RF1] _{ID KAMPAGNE}s ({ID KAMPAGNE} staat voor een identificatienummer dat voor de overeenkomstige markt (bijv. Duitsland, Oostenrijk) staat.) First partyTijdelijk.
Google Analytics-cookies Deze cookies worden door de webanalysetool Google Analytics gebruikt om het gebruiksgedrag op onze website te registreren en te analyseren en de website te verbeteren (à deel B).
_gaFirst partyDeze cookie bevat een unieke bezoekers-ID en wordt gebruikt om gebruikers van elkaar te onderscheiden.Permanent: 2 jaar.
_gidFirst partyDeze cookie bevat een unieke bezoekers-ID en wordt gebruikt om gebruikers van elkaar te onderscheiden.Permanent: 24 uur.
_gatFirst partyDeze cookie wordt gebruikt om de vraagsnelheid te verlagen.Tijdelijk.
__utmaFirst partyDeze cookie slaat het aantal bezoeken per bezoeker en het tijdstip van het eerste bezoek, de voorgaande bezoeken en het actuele bezoek op.Permanent: 2 jaar.
__utmtFirst partyDeze cookie wordt gebruikt om de vraagsnelheid te verlagen.Tijdelijk.
__utmbFirst partyDeze cookie wordt gebruikt om na te gaan hoe lang de bezoeker telkens op een website blijft, dat wil zeggen wanneer zijn bezoek begint en wanneer het eindigt. Deze cookie slaat het tijdstip op waarop een bezoeker op een website komt. Tijdelijk.
__utmcFirst partyDeze cookie wordt gebruikt om na te gaan hoe lang de bezoeker telkens op een website blijft, dat wil zeggen wanneer zijn bezoek begint en wanneer het eindigt. Deze cookie slaat het tijdstip op waarop een bezoeker een website verlaat. Permanent: 30 minuten.
__utmvFirst partyDeze cookie slaat de bezoekerscategorie op waartoe een bezoeker behoort.Permanent: 2 jaar.
__utmzFirst partyDeze cookie slaat de bron of campagne op die verklaart hoe een gebruiker op de website terecht is gekomen.Permanent: 6 maanden.
dw_dnt First partyControleert JavaScript aan cliëntzijde voor Commerce Cloud tracking functiesSessie
dw_dnt First partyControleert JavaScript aan cliëntzijde voor Commerce Cloud tracking functiesSessie
__cq_dntFirst partySFCC RecoSessie
__cq_segFirst partySFCC Reco predicatieve sortering1 maand
dwac_*First partySlaat gegevens op voor analytische doeleinden.Sessie
Google Optimize
_gaexpUw domein (first party) Wordt bij wijze van test geplaatst om te controleren of de browser het plaatsen van cookies toestaat. Bevat geen identificatiekenmerken.90 dagen
_opt_utmcUw domein (first party) Deze cookie slaat informatie op over via welke marketingcampagne een user het laatst op de website terecht is gekomen.24 uur
_opt_awcidUw domein (first party) Bevat een toevalligerwijs gegenereerde user-ID. Aan de hand van deze ID kan Google de user via diverse websites domeinoverschrijdend herkennen en gepersonaliseerde reclame weergeven.24 uur
_opt_awmidUw domein (first party) Deze cookie wordt geplaatst als een user op de website terechtkomt doordat hij op een Google-advertentie heeft geklikt. De cookie bevat informatie over vanuit wiens klantaccount op de advertentie werd geklikt.24 uur
_opt_awgidUw domein (first party) Deze cookie wordt geplaatst als een user op de website terechtkomt doordat hij op een Google-advertentie heeft geklikt. De cookie bevat informatie over bij welke reclamecampagne de advertentie hoort waarop werd geklikt.24 uur
_opt_awkidUw domein (first party) Deze cookie wordt geplaatst als een user op de website terechtkomt doordat hij op een Google-advertentie heeft geklikt. De cookie bevat informatie over op grond van welke selectiecriteria de advertentie werd geactiveerd, bijvoorbeeld welk keyword bij Google werd ingevoerd.24 uur

4. Personalisatiecookies voor het gebruik van personalisatietechnologieën

Voor deze cookies is uw toestemming vereist.

adnymics GmbH
AWSALBThird partyHet klik- en koopgedrag van users wordt geanalyseerd om het mogelijk te maken dat in het geval van een bestelling een bijsluiter met gepersonaliseerde productaanbevelingen voor de user wordt aangemaakt.13 maanden
AWSALBCORSThird party13 maanden
Epoq-cookies
eqeFirst partyMet de aanbevelingstool Epoq wordt ons internetaanbod geoptimaliseerd om het bezoek aan onze website tot een persoonlijke belevenis te maken door aanbevelingen en content op maat. Daarbij maken wij gebruik van de door de gebruiker aangevraagde paginacontent om de gebruikers gelijkwaardige of thematisch aanverwante producten of andere voor hen relevante content aan te bevelen.Permanent: 30 dagen
eqsidFirst partySessie
__cfduidFirst partyPermanent: 365 dagen
Saiz
ARRAffinitySameSiteFirst PartyDe ARRAffinitySameSite cookie wordt gebruikt om gebruiksaanvragen van de widget gelijkmatig te verdelen, zodat de SAIZ-widget altijd snel laadt.20 minuten
AB Tasty
ABTastyFirst partyBij AB Tasty wordt de cookie gebruikt voor het verzenden van testgegevens (bezoeker-ID, test- en varianten-ID’s, timestamps).13 maanden
ABTastySessionFirst partyBij Ab Tasty Session wordt de cookie gebruikt voor het verzenden van de aanvang, de lengte en het einde van de sessie. Sessiegebaseerd
Fittingbox
LastSessionUuid Eerste partijDeze ID wordt gebruikt om bij te houden of de gebruiker de Virtual Try On module al eerder heeft gestart.Op sessie gebaseerd
fitstateEerste partijDeze cookie identificeert of de gebruiker een foto of de cameramodus gebruikt voor Virtual Try On.Op sessie gebaseerd
dataPrivacyTermsAcceptedEerste partijDe gebruiker heeft de kennisgeving over gegevensbescherming geaccepteerd.30 minuten
dataPrivacyTermsAnswerExpiration_dateEerste partij Periode waarin je Virtual Try On onbeperkt kunt gebruiken zonder dat er opnieuw een privacyverklaring verschijnt. 30 minuten

I. Informatie over rechten van betrokkenen

Algemene informatie over de rechten van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

  • Recht op toegang (Artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming)

  • Recht op rectificatie (artikel 16 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming)

  • Recht op wissen ("recht om vergeten te worden") (Artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming)

  • Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming)

  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming)

  • Recht om bezwaar te maken (artikel 21 van de Algemene verordening gegevensbescherming)

  • Recht om toestemming in te trekken (artikel 7, lid 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming)

  • Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Artikel 77 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in Sectie A.

Informatie over eventuele speciale modaliteiten en mechanismen die het voor u gemakkelijker maken om uw rechten uit te oefenen, in het bijzonder om uw recht op gegevensportabiliteit en bezwaar uit te oefenen, vindt u in de informatie over de verwerking van persoonsgegevens in secties B tot en met F van deze informatie over gegevensbescherming.

Hieronder vindt u meer gedetailleerde informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

Recht op inzage

Als betrokkene heeft u uit hoofde van de elementen van artikel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming recht op inzage.

Dat betekent met name dat u het recht heeft om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van de u betreffende persoonsgegevens. Wanneer dat het geval is, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens en op de in artikel 15, lid 1 van de Algemene verordening gegevensbescherming genoemde informatie. Daaronder valt bijvoorbeeld informatie over de verwerkingsdoeleinden, over de betrokken categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt, alsmede over de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt (artikel 15, lid 1, punt a), b) en c) van de Algemene verordening gegevensbescherming).

De volle omvang van uw recht op inzage kunt u in artikel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming nalezen, die u via volgende link kunt raadplegen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

Recht op rectificatie

Als betrokkene heeft u uit hoofde van de elementen van artikel 16 van de Algemene verordening gegevensbescherming recht op rectificatie.

Dat betekent met name dat u het recht heeft om van ons onverwijld rectificatie van de u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen en vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.

De volle omvang van uw recht op rectificatie kunt u in artikel 16 van de Algemene verordening gegevensbescherming nalezen, die u via volgende link kunt raadplegen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’)

Als betrokkene heeft u uit hoofde van de elementen van artikel 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’).

Dat betekent dat u in beginsel het recht heeft van ons zonder onredelijke vertraging wissing van de u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en dat wij verplicht zijn persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen, voor zover een van de in artikel 17, lid 1 van de Algemene verordening gegevensbescherming genoemde gevallen van toepassing is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn, wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt (artikel 17, lid 1, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming).

Wanneer wij de persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en wij verplicht zijn de persoonsgegevens te wissen, zijn wij bovendien verplicht, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, te nemen om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen (artikel 17, lid 2 van de Algemene verordening gegevensbescherming).

Het recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’) is niet van toepassing voor zover de verwerking uit hoofde van de in artikel 17, lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming genoemde redenen nodig is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn voor zover de verwerking voor het vervullen van een wettelijke verplichting of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering noodzakelijk is (artikel 17, lid 3, punt a) en e) van de Algemene verordening gegevensbescherming).

De volle omvang van uw recht op gegevenswissing kunt u in artikel 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming nalezen, die u via volgende link kunt raadplegen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

Recht op beperking van de verwerking

Als betrokkene heeft u uit hoofde van de elementen van artikel 18 van de Algemene verordening gegevensbescherming recht op beperking van de verwerking.

Dat betekent dat u het recht heeft van ons de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de in artikel 18, lid 1 genoemde elementen van toepassing is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn, indien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist. De beperking van de verwerking geschiedt gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren (artikel 18, lid 1, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming).

Beperking betekent het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken (artikel 4, lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming).

De volle omvang van uw recht op beperking van de verwerking kunt u in artikel 18 van de Algemene verordening gegevensbescherming nalezen, die u via volgende link kunt raadplegen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Als betrokkene heeft u uit hoofde van de elementen van artikel 20 van de Algemene verordening gegevensbescherming recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Dat betekent dat u in beginsel het recht heeft de u betreffende persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en het recht heeft die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij door ons te worden gehinderd voor zover de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming, of artikel 9, lid 2, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming, of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b) van de Algemene verordening gegevensbescherming en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht (artikel 20, lid 1 van de Algemene verordening gegevensbescherming).

Informatie over het al dan niet berusten van een verwerking op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a) of artikel 9, lid 2, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b) van de Algemene verordening gegevensbescherming, krijgt u in de informatie over de rechtsgronden van de verwerking in de delen B tot en met F van deze informatie inzake gegevensbescherming.

Bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid heeft u bovendien in beginsel het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van ons naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden (artikel 20, lid 2 van de Algemene verordening gegevensbescherming).

De volle omvang van uw recht op beperking van de verwerking kunt u in artikel 20 van de Algemene verordening gegevensbescherming nalezen, die u via volgende link kunt raadplegen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

Recht van bezwaar

Als betrokkene heeft u uit hoofde van de elementen van artikel 21 van de Algemene verordening gegevensbescherming recht van bezwaar.

Op uw recht van bezwaar wijzen wij u als betrokkene uitdrukkelijk uiterlijk op het moment van de eerste communicatie.

Daarover krijgt u hieronder gedetailleerde informatie:

1. Recht van bezwaar vanwege met de specifieke situatie verband houdende redenen van de betrokkene

Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f) van de Algemene verordening gegevensbescherming; met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Informatie over het al dan niet verwerken uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt e) of f) van de Algemene verordening gegevensbescherming, ontvangt u in de informatie over de rechtsgronden van de verwerking in de delen B tot en met F van deze informatie inzake gegevensbescherming.

Als u bezwaar heeft gemaakt vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen, staken wij de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

De volle omvang van uw recht op van bezwaar kunt u in artikel 21 van de Algemene verordening gegevensbescherming nalezen, die u via volgende link kunt raadplegen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

2. Recht van bezwaar tegen direct marketing

Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Informatie over het al dan niet verwerken en in welke omvang persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, ontvangt u in de informatie over de doeleinden van de verwerking in de delen B tot en met F van deze informatie inzake gegevensbescherming.

In geval van bezwaar tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, zullen wij de u betreffende persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

De volle omvang van uw recht op van bezwaar kunt u in artikel 21 van de Algemene verordening gegevensbescherming nalezen, die u via volgende link kunt raadplegen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

Recht op intrekking van toestemmingen

Wanneer de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a) of artikel 9, lid 2, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming, heeft u als betrokkene uit hoofde van artikel 7, lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Alvorens u uw toestemming geeft, wordt u daarvan door ons in kennis gesteld.

Informatie over het al dan niet berusten van een verwerking op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a) of artikel 9, lid 2, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming krijgt u in de informatie over de rechtsgronden van de verwerking in de delen B tot en met F van deze informatie inzake gegevensbescherming.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als betrokkene heeft u uit hoofde van de elementen van artikel 77 van de Algemene verordening gegevensbescherming het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

De voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit is:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

Promenade 18, 91522 Ansbach, Duitsland

poststelle@lda.bayern.de

+49 (0) 981 180093-0

J. Informatie over juridische begrippen van de Algemene verordening gegevensbescherming die in deze informatie inzake gegevensbescherming wordt gebruikt

Informatie over juridische begrippen van de Algemene verordening gegevensbescherming die in deze informatie inzake gegevensbescherming wordt gebruikt

Aan de in deze informatie inzake gegevensbescherming gebruikte juridische begrippen ligt de betekenis in de Algemene verordening gegevensbescherming ten grondslag.

De volle omvang van de definities van de Algemene verordening gegevensbescherming kunt u in artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming nalezen, die u via volgende link kunt raadplegen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

Gedetailleerdere informatie over de belangrijkste juridische terminologie van de Algemene verordening gegevensbescherming die ten grondslag ligt aan deze informatie inzake gegevensbescherming, vindt u in het onderstaande:

● “persoonsgegevens” betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

● “betrokkene” betekent de geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon op wie persoonsgegevens betrekking hebben;

● “verwerking” betekent een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

● “profilering” betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen;

● “verwerkingsverantwoordelijke” betekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;

● “verwerker” betekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;

● “ontvanger” betekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn;

● “derde” betekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken;

● “internationale organisatie” betekent een organisatie en de daaronder vallende internationaalpubliekrechtelijke organen of andere organen die zijn opgericht bij of op grond van een overeenkomst tussen twee of meer landen;

● “derde land” betekent een land dat niet een lidstaat van de Europese Unie (“EU”) of van de Europese economische ruimte (“EER”) is;

● “bijzondere categorieën van persoonsgegevens” betekent gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

K. Versie en wijziging van deze informatie inzake gegevensbescherming

Versie en wijziging van deze informatie inzake gegevensbescherming

Deze informatie inzake gegevensbescherming is de versie van 01.03.2021.

Op grond van verdere technische ontwikkelingen en/of op grond van gewijzigde wettelijke voorschriften en/of gewijzigde voorschriften van autoriteiten kan het noodzakelijk zijn deze informatie inzake gegevensbescherming aan te passen.

De actuele informatie inzake gegevensbescherming kan te allen tijde op www.marc-o-polo.com worden geraadpleegd.