>90% NASZYCH PRODUKTÓW WYPRODUKOWANO ZGODNIE Z IDEĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.*
>90% NASZYCH PRODUKTÓW WYPRODUKOWANO ZGODNIE Z IDEĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.*
Ogólne Warunki Handlowe MARC O‘POLO

Część A Postanowienia ogólne

Zakres obowiązywania i Twój partner umowy

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej: „OWH”) zawierają regulacje dotyczące sklepów internetowych Marc O’Polo, które są dostępne przez naszą stronę internetową (www.marc-o-polo.com) w różnych wersjach krajowych za pośrednictwem adresów URL właściwych dla danego kraju (np. dla Niemiec: www.marc-o-polo.com/de-de/) (dalej: „sklepy krajowe”). Dodatkowo prowadzimy dla klientów Program Lojalnościowy „MARC O’POLO MEMBERS” (dalej: „Program Lojalnościowy”). Sklepy krajowe są dostępne w następujących krajach: W poniższej tabeli można sprawdzić, które ze sklepów krajowych są obecnie objęte Programem Lojalnościowym:

(objęty Programem Lojalnościowym)

Sklep krajowyURL
Sklep krajowy Niemcywww.marc-o-polo.com/de-de/ (objęty Programem Lojalnościowym)
Sklep krajowy Austriawww.marc-o-polo.com/de-at/
Sklep krajowy Francjawww.marc-o-polo.com/fr-fr/ (objęty Programem Lojalnościowym)
Sklep krajowy Luksemburgwww.marc-o-polo.com/en-lu/
Sklep krajowy Włochywww.marc-o-polo.com/en-it/
Sklep krajowy Irlandiawww.marc-o-polo.com/en-ie/
Sklep krajowy Belgiawww.marc-o-polo.com/nl-be/ www.marc-o-polo.com/fr-be/
Sklep krajowy Hiszpaniawww.marc-o-polo.com/en-es/
Sklep krajowy Holandiawww.marc-o-polo.com/nl-nl/ (objęty Programem Lojalnościowym)
Sklep krajowy Estoniawww.marc-o-polo.com/en-ee/
Sklep krajowy Finlandiawww.marc-o-polo.com/en-fi/
Sklep krajowy Łotwawww.marc-o-polo.com/en-lv/
Sklep krajowy Litwawww.marc-o-polo.com/en-lt/
Sklep krajowy Słoweniawww.marc-o-polo.com/en-si/
Sklep krajowy Słowacjawww.marc-o-polo.com/en-sk/
Sklep krajowy Szwecjawww.marc-o-polo.com/en-se/
Sklep krajowy Polskawww.marc-o-polo.com/pl-pl/ (objęty Programem Lojalnościowym)
Sklep krajowy Szwajcariawww.marc-o-polo.com/de-ch/ www.marc-o-polo.com/fr-ch/
Sklep krajowy Czechywww.marc-o-polo.com/cs-cz/ (objęty Programem Lojalnościowym)
Sklep krajowy Wielka Brytania i Irlandia Północnawww.marc-o-polo.com/en-gb/
Sklep krajowy Rumuniawww.marc-o-polo.com/en-ro/
Sklep krajowy Węgrywww.marc-o-polo.com/en-hu/

Krajowe sklepy internetowe Niemcy, Austria, Szwajcaria, Belgia, Francja, Holandia, Polska, Rumunia, Hiszpania, Włochy i Czechy są także dostępne za pośrednictwem urządzeń końcowych jako wersja Store (zwana w dalszej części „wersją Store”) w sklepach stacjonarnych uczestniczących w naszym programie lojalnościowym „MARC O’POLO MEMBERS“ (zwanym dalej „Programem lojalnościowym”) w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Belgii, Francji, Holandii, Polsce, Rumunii, Hiszpania, Włochy i Czechach (patrz Część C1.2).

1.2 Operatorem sklepu internetowego i Programu Lojalnościowego, a także partnerem zawierającym z Tobą umowę jest firma: Marc O‘Polo Einzelhandels GmbH, Hofgartenstraße 1, D83071 Stephanskirchen, Niemcy, wpisana do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Traunstein pod numerem HRB 6720, reprezentowana przez zarząd: Maximilian Böck i Markus Staude-Skowronek, numer identyfikacji podatkowej VAT: DE131177357 (dalej: „MARC O’POLO” lub „my”).

1.3 Postanowienia zawarte w niniejszej części A oraz części B („Ogólne Warunki Handlowe (wraz z informacjami dla konsumentów) dla sklepu internetowego Marc O´Polo”) OWH obowiązują dla wszystkich umów kupna-sprzedaży zawartych między Tobą jako klientem a nami jako operatorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.marc-o-polo.com/ lub za pośrednictwem wersji Store. Podczas składania zamówienia akceptujesz część A i B OWH w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia.

1.4 Uczestników Programu Lojalnościowego dla klientów obowiązują postanowienia zawarte w części A oraz w części C „Ogólne Warunki Handlowe i Warunki Uczestnictwa w programie Marc O´Polo MEMBERS”. Uczestnicy Programu Lojalnościowego akceptują część A i C OWH w ramach rejestracji w Programie Lojalnościowym (patrz ‎Część C1.1).

1.5 Konta klienta w krajowych sklepach internetowych Niemcy, Austria, Szwajcaria, Belgia, Francja, Holandia, Polska, Rumunia, Hiszpania, Włochy i Czechy przynależą do Programu lojalnościowego (patrz Część C2.3). W przypadku chęci nabycia naszych towarów do celów komercyjnych, w szczególności w celu ich odsprzedaży, prosimy o indywidualny kontakt.

Właściwe prawo, właściwość miejscowa sądu i arbitraż konsumencki

2.1 Niniejsze OWH oraz stosunek umowny z Tobą podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem prawa kolizyjnego i jednolitego prawa materialnego, w szczególności Konwencji Narodów Zjednoczonycho umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Przepisy ustawowe ograniczające wybór prawa pozostają nienaruszone. W szczególności zastosowanie ma art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 593/2008 (tzw. „rozporządzenie Rzym I”) w ramach jego zasięgu terytorialnego: Jeśli prawo państwa, w którym miałeś miejsce zwyczajowego pobytu w momencie zawarcia umowy (dalej „prawo miejsca zamieszkania”), zawiera przepisy dotyczące ochrony Twojej osoby, od których zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu zamieszkania nie można odstąpić na drodze umownej, to w stosunku do Twojej osoby zastosowanie mają (korzystniejsze) przepisy prawa obowiązującego w miejscu zamieszkania. W związku z tym mimo wyboru prawa, o którym mowa w zdaniu 1, korzystasz z ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa miejsca zamieszkania.

2.2 Właściwość miejscowa sądu podlega przepisom ustawowym.

2.3 Nie bierzemy udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed organem pojednawczym ds. konsumentów.

Zmiany OWH

MARC O’POLO zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian i uzupełniania niniejszych OWH ze skutkiem na przyszłość, w szczególności, gdy będą tego wymagały przepisy ustawowe lub jeśli będzie to konieczne do usprawnienia pracy sklepu lub zapobiegania nadużyciom. MARC O’POLO poinformuje Cię o wszelkich zmianach w formie tekstowej za pośrednictwem wiadomości email lub w formie pisemnej na ostatni podany przez Ciebie adres. Zmiany uznaje się za zaakceptowane, jeśli nie wniesiesz sprzeciwu wobec MARC O’POLO w ciągu 6 tygodni od otrzymania wiadomości. W przypadku każdej zmiany OWH MARC O’POLO poinformuje Cię o wspomnianym wcześniej prawie do sprzeciwu oraz o wspomnianych wcześniej skutkach braku sprzeciwu. Jeśli nie wniesiesz sprzeciwu, umowa będzie kontynuowana na poprzednich warunkach. W takim przypadku MARC O’POLO ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Część B Ogólne Warunki Handlowe (wraz z informacjami dla konsumentów) dla sklepu internetowego Marc O’Polo

Zakres obowiązywania, zawarcie umowy, ograniczenia dotyczące dostawy

1.1 Postanowienia w niniejszej części B Ogólnych Warunków Handlowych regulują szczegółowe kwestie stosunku umownego, a jednocześnie zawierają ważne dla konsumentów informacje w prawnie wiążącej wersji. OWH można wywołać podczas składania zamówienia za pośrednictwem linków w naszym sklepie internetowym, zapisać je na swoim komputerze i/lub wydrukować. OWH istotne dla Twojego zamówienia prześlemy Ci jeszcze raz osobno wraz z potwierdzeniem wysyłki i zawarcia umowy, najpóźniej w momencie dostarczenia towaru, na trwałym nośniku danych (np. w wiadomości email, załączonym pliku PDF lub w formie papierowego wydruku).

1.2 Ograniczenia dotyczące dostawy: Obszar objęty dostawą danego sklepu krajowego ogranicza się każdorazowo do kraju, w którym działa wybrany przez Ciebie sklep krajowy. Jeśli np. wywołujesz sklep krajowy działający w Niemczech (www.marc-o-polo.com/de-de), to realizujemy dostawy tylko do konsumentów, którzy mogą podać adres dostawy w Niemczech. Ponadto w sklepach krajowych obowiązują następujące minimalne wartości zamówień:

Minimalne wartości zamówień
Sklep krajowy SzwecjaSEK 299.00
Sklep krajowy PolskaPLN 130.00
Sklep krajowy RumuniaRON 150,00
Sklep krajowy SzwajcariaCHF 29.90
Sklep krajowy CzechyCZK 800.00
Sklep krajowy Wielka Brytania i Irlandia PółnocnaGBP 29.90
Sklepy krajowe: Niemcy, Austria, Francja, Luksemburg, Włochy, Irlandia, Belgia, Hiszpania, Holandia, Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa, Słowenia, SłowacjaEUR 29.90

Zawarcie umowy

2.1 Prezentacja towarów w sklepie internetowym Marc O‘Polo stanowi tylko niezobowiązujące zaproszenie do zamówienia towaru w Marc O‘Polo. Nie stanowi ona jeszcze wiążącej oferty sprzedaży. Propozycję zawarcia umowy kupna składasz Ty jako klient w momencie, gdy po kompletnym wypełnieniu strony zamówienia klikniesz na przycisk zamawiania. Przycisk zamawiania jest oznaczony w następujący sposób:

Przycisk zamawiania
niemieckiZAHLUNGSPFLICHTIG BESTELLEN
francuskiFINALISER VOTRE COMMANDE
holenderskiUW BESTELLING AFSLUITEN
angielskiBUY
polskiZAMAWIAM I PŁACĘ
rumuńskiFINALIZEAZĂ COMANDA
czeskiZÁVAZNĚ OBJEDNAT

Wcześniej można nacisnąć symbol koszyka i w każdej chwili obejrzeć i zmienić zamówienie. Przed złożeniem zamówienia można również ponownie sprawdzić i zmienić swoje dane dotyczące sposobu dostawy i metody płatności. Zamówienie jest ważne przez 7 dni, tzn. umowa staje się wiążąca, jeśli w tym czasie przyjmiemy Twoje zamówienie. Nie ma wymogu zawarcia umowy; możemy wedle własnego uznania odrzucać oferty zawarcia umowy.

2.2 Po złożeniu zamówienia otrzymasz wygenerowaną automatycznie wiadomość email z potwierdzeniem zamówienia. Nie oznacza ona jednak przyjęcia oferty, stanowi jedynie potwierdzenie, że zamówienie wpłynęło do Marc O‘Polo. Przyjęcie oferty zawarcia umowy potwierdzamy w terminie przyjęcia zamówienia zgodnie z pkt. ‎2.1 poprzez wysłanie osobnej wiadomości email, gdy tylko towar opuści nasz magazyn (potwierdzenie wysyłki i zawarcia umowy).

2.3 Jeśli Twoje zamówienie obejmuje większą liczbę artykułów, umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta tylko na te artykuły, które zostały wyraźnie wymienione w naszym potwierdzeniu wysyłki i zawarcia umowy.

2.4 Powyższe obowiązuje również, gdy jeszcze przed zawarciem umowy dokonałeś zapłaty ceny zakupu lub złożyłeś polecenie zapłaty ze względu na wybraną przez Ciebie metodę płatności. W takim przypadku, gdy z jakiegoś powodu umowa nie zostanie jednak zawarta, poinformujemy Cię o tym fakcie za pośrednictwem wiadomości email (która przy częściowym przyjęciu umowy zawiera również potwierdzenie wysyłki i zawarcia umowy na dostępne artykuły) i niezwłocznie zwrócimy przedpłatę.

2.5 owyższe postanowienia nie naruszają Twojego ustawowego prawa do odstąpienia od umowy (patrz pkt. 6.).

2.6 Umowa może zostać zawarta w następujących językach (w zależności od wyboru sklepu krajowego):

Dostępne języki:
Sklepy krajowe Niemcy i Austrianiemiecki
Sklep krajowy Francjafrancuski
Sklep krajowy Belgiaholenderski/francuski
Sklep krajowy Holandiaholenderski
Sklep krajowy Polskapolski
Sklep krajowy Rumuniarumuński
Sklep krajowy 
Szwajcarianiemiecki/francuski
Sklep krajowy Czechyczeski
Sklepy krajowe we wszystkich pozostałych krajachangielski

Jeśli zgodnie z powyższym dla danego kraju wymienionych jest kilka języków, możesz wybrać na stronie internetowej preferowany język, a wtedy strona wyświetli się w wybranym języku. W takim przypadku umowa zostanie zawarta w języku wybranym przez Ciebie w momencie składania zamówienia.

Tekst umowy (składający się z zamówienia, OWH oraz potwierdzenia wysyłki i zawarcia umowy) zostanie przez nas zapisany zgodnie z zasadami ochrony danych i wysłany do Ciebie w wiadomości email.

Ceny, opcje dostawy, koszty dodatkowe

3.1 Ceny końcowe podane w naszym sklepie internetowym zawierają ustawowy podatek VAT i wszystkie pozostałe składniki ceny. Nie obejmują one wymienionych poniżej kosztów dodatkowych.

3.2 Dostarczamy towary wyłącznie na adresy dostawy mieszczące się w obszarze dostawy określonym w pkt. ‎1.2 oraz – w oparciu o bardziej szczegółowe informacje dostępne ewentualnie w naszym sklepie internetowym – zgodnie z poniższymi opcjami dostawy i zryczałtowanymi kosztami wysyłki za zamówienie (poniższa tabela zawiera również odpowiednią walutę krajową):

Opcje dostawy
Kraj dostawySposób wysyłkiKoszty wysyłkiCzas dostawy
NiemcyDHL Go GreenEUR 3.952 - 3 dni robocze
HermesEUR 4.952 - 3 dni robocze
DHL ExpressEUR 6.951 - 2 dni robocze*
FrancjaColissimoEUR 4.952 - 3 dni roboczych
BelgiaGLSEUR 4.952 - 3 dni robocze
SzwecjaUPS SaverSEK 70.002 - 3 dni robocze
HolandiaPost NLEUR 4.952 - 3 dni roboczych
AustriaPost ATEUR 4.952 - 3 dni roboczych
SzwajcariaGLS/ Swiss PostCHF 6.952 - 3 dni roboczych
PolskaDHL WeltpaketPLN 40.002 - 3 dni roboczych
CzechyDHL WeltpaketCZK 240.002 - 3 dni roboczych
Wielka Brytania i Irlandia PółnocnaDHL WeltpaketGBP 7.502 - 3 dni roboczych
Wszystkie pozostałe krajeDHL WeltpaketEUR 8.952 - 5 dni roboczych

* w przypadku zamówień złożonych od poniedziałku do czwartku do godz. 12:00; brak dostawy w niedziele oraz święta regionalne i ogólnokrajowe.

Koszty wysyłki są wyświetlane w sklepie internetowym bezpośrednio przed złożeniem zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do całkowitej lub czasowej rezygnacji z pobierania zryczałtowanej opłaty za wysyłkę w naszym sklepie internetowym.

3.3 W przypadku, gdy wysyłka następuje na niemiecki adres dostawy i wybrano opcję płatności „za pobraniem”, naliczona zostanie dodatkowa opłata za pobranie w wysokości 6,00 EUR za przesyłkę. Ze względu na wybraną przez Ciebie metodę płatności mogą powstać dodatkowe koszty, które obciążą Ciebie lub nas i na które nie mamy wpływu (np. opłaty związane z kartą kredytową lub opłaty bankowe, w szczególności w przypadku kont zagranicznych). Takie koszty musisz ponieść osobiście lub zwrócić je nam.

Metody płatności i zastrzeżenie własności

4.1 Do opłacenia ceny zakupu w poszczególnych sklepach krajowych – lub zgodnie ze szczegółowymi informacjami dostępnymi w naszym sklepie internetowym – możesz skorzystać z następujących metod płatności:

Metody płatności
Sklep krajowy 
NiemcyFaktura, PayPal, karta kredytowa (Visa, MasterCard, Amex), pobranie
Sklep krajowy FrancjaPayPal, karta kredytowa (Visa, MasterCard, Amex), Carte Bancaire
Sklep krajowy BelgiaPayPal, karta kredytowa (Visa, MasterCard, Amex)
Sklep krajowy HolandiaFaktura, PayPal, karta kredytowa (Visa, MasterCard, Amex), iDeal
Sklep krajowy AustriaFaktura, PayPal, karta kredytowa (Visa, MasterCard, Amex)
Sklep krajowy SzwajcariaFaktura, karta kredytowa (Visa, MasterCard, Amex)
Sklep krajowy Wielka Brytania i Irlandia PółnocnaKarta kredytowa (Visa, MasterCard)
Sklep krajowy PolskaKarta kredytowa (Visa, MasterCard), przelewy24
Sklep krajowy CzechyKarta kredytowa (Visa, MasterCard)
Sklep krajowy Szwecja, Rumunia, WęgryKarta kredytowa (Visa, MasterCard, Amex)
Sklepy krajowe we wszystkich pozostałych krajachKarta kredytowa (Visa, MasterCard, Amex), PayPal

Płatność na fakturę zawsze wiąże się z koniecznością sprawdzenia zdolności kredytowej. Do płatności można również użyć bonu zgodnie z warunkami dotyczącymi bonów.

4.2 Płatność za pobraniem jest wymagana w momencie odbioru towaru i należy jej dokonać gotówką, wraz z opłatą za pobranie, bezpośrednio u dostawcy. W przypadku płatności na fakturę płatność jest wymagana w momencie otrzymania faktury. Jesteś zobowiązany do zapłacenia kwoty faktury w ciągu 14 dni po otrzymaniu faktury.

4.3 W przypadku opóźnienia w płatności po wysłaniu drugiego monitu mamy prawo żądać zryczałtowanej opłaty za szkody wynikłe z powodu zwłoki w zapłacie (opłata za monit). Wysokość opłaty za monit w poszczególnych sklepach krajowych wynika z poniższej tabeli:

Masz prawo wykazać, że nie ponieśliśmy żadnej szkody lub że poniesiona przez nas szkoda jest znacznie mniejsza. Nasze ustawowe prawa (np. odsetki za zwłokę, odstąpienie od umowy, dalsze odszkodowania) pozostają nienaruszone.

4.4 Do czasu zapłaty pełnej kwoty faktury (wpływ ostatecznej i bezwarunkowej kwoty łącznie z kosztami dodatkowymi) dostarczony towar pozostaje własnością Marc O‘Polo.

Dostawa i przeniesienie ryzyka

5.1 Dostawa towaru pod uzgodniony adres (opcje dostawy i koszty wysyłki patrz pkt. ‎3.2 odbywa się zgodnie z przepisami ustawowymi, tzn. ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru podczas transportu do Ciebie ponosimy my.

5.2 Regularne terminy dostaw w różnych krajach wynikają – z zastrzeżeniem odmiennych informacji podanych w sklepie internetowym – z tabeli zgodnie z pkt. ‎3.2. Podane przez nas terminy dostawy obowiązują pod warunkiem zawarcia umowy i zapłaty całkowitej ceny zakupu (za wyjątkiem płatności na fakturę i płatności za pobraniem, o ile są dostępne).

5.3 Jeśli nie będziemy mogli dotrzymać wiążącego terminu dostawy z przyczyn od nas niezależnych (np. z powodu braku dostaw własnych od naszych dostawców lub działania siły wyższej), poinformujemy Cię o tym niezwłocznie wraz z podaniem nowego przewidywanego terminu dostawy. Jeśli nie zaakceptujesz nowego terminu dostawy lub jeśli towar nadal nie będzie dostępny w nowym terminie dostawy albo nie będzie już w ogóle dostępny, obie strony umowy mają prawo odstąpić od umowy w odniesieniu do danego towaru; w takim przypadku niezwłocznie zwrócimy już zapłaconą kwotę. Powyższe postanowienie nie narusza ustawowych praw stron umowy.

5.4 Jeżeli w zwyczajowych godzinach dostawy pod podanym przez Ciebie adresem dostawy nie będzie osoby upoważnionej do odbioru przesyłki, zatrudniona przez nas firma transportowa pozostawi lub prześle Ci pisemną wiadomość z dalszymi informacjami i wskazówkami dotyczącymi w szczególności daty ponownej próby dostarczenia przesyłki i możliwości nawiązania kontaktu w celu ustalenia terminu dostawy i/lub miejsca pozostawienia przesyłki do odbioru. Twoje prawo do dokonywania odmiennych ustaleń z firmą przewozową pozostaje nienaruszone, jednak nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności. Jeżeli mimo wielu prób nie uda się dostarczyć towaru z przyczyn od nas niezależnych, mamy prawo odstąpić od umowy. W takim przypadku zwrócimy Ci niezwłocznie wszelkie dokonane przez Ciebie płatności. Ustawowe prawa stron umowy pozostają nienaruszone.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

6.1 W przypadku transakcji sprzedaży na odległość konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, o czym informujemy poniżej stosownie do wzoru ustawowego. W pkt. ‎6.2 możesz znaleźć wzór formularza odstąpienia od umowy, a pkt. ‎6.3 zawiera wyjaśnienia dotyczące wzorów ustawowych i dodatkowe przepisy, których zobowiązujemy się przestrzegać na Twoją korzyść oprócz przepisów ustawowych.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie towaru. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas, MARC O’POLO Einzelhandels GmbH, Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskirchen, Niemcy, telefonicznie pod numerem 00800 1022 1022 (bezpłatny numer infolinii obsługi klienta), wysyłając e-mail na adres service@marc-o-polo.com lub drogą pocztową w jednoznacznym oświadczeniu (np. w formie listu przesłanego pocztą lub e-maila) o podjęciu decyzji o odstąpieniu od umowy. Możesz w tym celu użyć załączonego formularza odstąpienia od umowy, nie jest to jednak obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy przesłać zawiadomienie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu odstąpienia.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeżeli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od daty otrzymania przez nas powiadomienia o odstąpieniu od niniejszej umowy, wszelkie płatności, które otrzymaliśmy od Ciebie, w tym koszty dostawy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Ciebie innego rodzaju dostawy niż oferowana przez nas najtańsza dostawa standardowa). Zwrotu płatności dokonamy korzystając z takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym przypadku nie zostaniesz obciążony kosztami tego zwrotu.

Możemy odmówić zwrotu do czasu otrzymania zwracanych towarów lub przedstawienia przez Ciebie dowodu ich odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Klient jest zobowiązany przesłać lub przekazać towar niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy, na adres Marc O‘Polo Online Shop, c/o Arvato Supply Chain Solutions SE, Schleefstrasse 507, 44287 Dortmund. Termin uznaje się za dotrzymany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem 14 dni.

Klient ponosi bezpośrednie koszty związane z wysyłką zwrotną towaru.

Klient odpowiada za wszelką utratę wartości towarów tylko wówczas, jeśli utrata wartości wynika z korzystania z towaru w sposób inny niż konieczny w celu sprawdzenia jego stanu, właściwości i funkcjonalności.

6.2 Zgodnie z przepisem ustawowym poniżej znajduje się informacja o wzorze formularza odstąpienia od umowy:

Formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij formularz i wyślij go z powrotem.)

Do: Marc O‘Polo Einzelhandels GmbH, Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskirchen, Niemcy, telefonicznie pod numerem 00800 1022 1022 (bezpłatny numer infolinii obsługi klienta), wysyłając e-mail na adres service@marc-o-polo.com

– Niniejszym ja/my (*) unieważniam(y) umowę zawartą przez(e) mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*) / świadczenie następującej usługi (*)

– Zamówione dnia (*) / otrzymane dnia (*)

– Imię i nazwisko konsumenta(ów)

– Adres konsumenta(ów)

– Podpis konsumenta(ów) (tylko w przypadku oświadczenia w formie papierowej)

– Data

__________

(*) Niepotrzebne skreślić

6.3 W uzupełnieniu do przepisów ustawowych oraz powyższych wzorów dla wyjaśnienia lub wyłącznie dla Twojej korzyści obowiązują następujące postanowienia:

O ile przepisy ustawowe nie wykluczają prawa do odstąpienia od umowy, możesz z niego skorzystać odnośnie poszczególnych zamówionych i dostarczonych razem towarów oraz zatrzymać towar, którego odstąpienie nie dotyczy. W takich przypadkach odstąpienie od umowy w całości nie jest konieczne.

W przypadku dostaw częściowych większej liczby jednocześnie zamówionych towarów okres na odstąpienie od umowy rozpoczyna się wraz z dostawą ostatniego towaru. To samo dotyczy sytuacji, gdy jeden towar jest dostarczany w kilku przesyłkach częściowych lub w elementach. Jeśli dostarczany jest tylko jeden towar, okres do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w momencie dostarczenia tego towaru. W każdym przypadku możesz złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy również przed jego dostarczeniem.

Z prawa do odstąpienia od umowy możesz również skorzystać, odsyłając do nas wybrany towar wraz z dołączonym do przesyłki i odpowiednio wypełnionym formularzem zwrotu przed upływem terminu odstąpienia od umowy; w takim przypadku złożenie osobnego oświadczenia nie jest konieczne.

Termin odstąpienia od umowy ulega wydłużeniu do 30 dni, a przesyłka zwrotna jest bezpłatna, jeśli odeślesz do nas towar przed upływem tego okresu i użyjesz udostępnionej przez nas etykiety zwrotnej. Jest ona dołączona do przesyłki lub można ją wydrukować bezpośrednio z portalu naszego partnera logistycznego. Informacje o konkretnej procedurze obowiązującej w Twoim kraju możesz znaleźć na naszej stronie internetowej lub w przesyłce. W przypadku nieprzestrzegania procedury obowiązuje ustawowy, 14-dniowy termin odstąpienia od umowy (patrz pouczenie o odstąpieniu od umowy) i ponosisz bezpośrednie koszty odesłania towaru.

Prawa klienta w przypadku wad

7.1 Twoje prawa odnośnie wad materiałowych i prawnych regulują przepisy ustawowe.

7.2 Jako uzgodnienia dotyczące stanu towaru obowiązują opisy towarów w naszym sklepie internetowym oraz ewentualnie bardziej szczegółowe opisy i wskazówki producenta, które są dostarczane wraz z towarem. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zatrzymaniu towaru.

7.3 Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje dotyczące właściwości towarów pochodzące z obcego źródła, w szczególności od innych klientów, zawarte w ocenach klientów publikowanych w naszym sklepie internetowym oraz na innych platformach sprzedaży.

7.4 Za szkody odpowiadamy wyłącznie w zakresie określonym w pkt. 8.

7.5 Twoje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy (patrz pkt. 6.) oraz wszelkie prawa wynikające z ewentualnych osobno złożonych lub dołączonych do towaru oświadczeń gwarancyjnych pozostają nienaruszone.

Odpowiedzialność za szkody

8.1 O ile poniższe ustalenia nie stanowią inaczej, odpowiadamy za szkody wyłącznie w zakresie określonym przez przepisy ustawowe.

8.2 W przypadku naruszenia zobowiązań – niezależnie od przyczyny prawnej – ponosimy odpowiedzialność za działanie umyślne i rażące niedbalstwo. W przypadku zwykłych zaniedbań odpowiadamy wyłącznie za:

szkody wynikające z utraty życia, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu oraz

szkody wynikające z naruszenia istotnych zobowiązań umownych (zobowiązanie, którego spełnienie jest niezbędne do prawidłowego wypełnienia umowy i na którego realizacji podmiot będący stroną umowy zawsze mógł i może liczyć); w takim przypadku odpowiedzialność ogranicza się jednak wyłącznie do odszkodowania za możliwą do przewidzenia, typową szkodę.

8.3 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności dotyczą również naruszenia zobowiązań przez osoby, za których przewinienia jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z przepisami ustawowymi. We wszystkich przypadkach roszczenia wynikające z ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.

Dane kontaktowe

Wszelkie pytania, prośby i skargi można kierować na numer faksu:+49 (0) 231 96677889, telefonu: 00 800 10221022 (numer bezpłatny) lub za pośrednictwem emaila na poniższe adresy email:

Część C Ogólne Warunki Handlowe i Warunki Uczestnictwa w Programie Marc O’Polo MEMBERS

Rejestracja i zakres obowiązywania

1.1 W Programie Lojalnościowym mogą uczestniczyć klienci, którzy ukończyli 18 lat i zaakceptowali Część A i C niniejszych OWH. Udział w Programie Lojalnościowym jest bezpłatny.

1.2 W ramach Programu Lojalnościowego MARC O’POLO oferuje usługi, oferty, treści i inne świadczenia (dalej: „Usługi”) wyłącznie na podstawie niniejszych OWH i wyłącznie w sklepach uczestniczących w Programie Lojalnościowym dla klientów. W Programie Lojalnościowym uczestniczą wyłącznie sklepy stacjonarne prowadzone bezpośrednio przez nas lub naszych partnerów handlowych (sklepy stacjonarne objęte Programem Lojalnościowym dalej: „Sklepy stacjonarne”). Przegląd aktualnych sklepów stacjonarnych można znaleźć w naszej wyszukiwarce sklepów dostępnej pod adresem www.marc-o-polo.com/stores. Wyszukiwarka oferuje możliwość znalezienia najbliższego sklepu na podstawie miejscowości lub kodu pocztowego. Ponadto, w Programie lojalnościowym uczestniczą prowadzone przez nas krajowe sklepy internetowe Niemcy, Holandia, Belgia, Francja, Polska, Czechy, Rumunia, Hiszpania i Włochy (zwane w dalszej części „krajowymi sklepami internetowymi uczestniczącymi w Programie lojalnościowym”), dostępne przez odpowiednie strony internetowe (patrz Część A1.1) lub wersję Store w sklepach stacjonarnych. W dalszej części sklepy stacjonarne i uczestniczące w Programie lojalnościowym krajowe sklepy internetowe wraz z wersjami Store są określane także wspólną nazwą „Sklepy uczestniczące”.

1.3 Aby zarejestrować się do Programu Lojalnościowego, należy wypełnić odpowiedni formularz rejestracyjny. W przypadku niewypełnienia formularza udział w Programie Lojalnościowym nie jest możliwy. Powyższe obowiązuje również w przypadku, gdy klient otrzymał w sklepie stacjonarnym tymczasową kartę klienta (dalej: „PreCard”), mimo iż wcześniej nie dokonał rejestracji. Formularz rejestracji można wywołać w jednym z naszych sklepów krajowych lub w wersji Store sklepu stacjonarnego. Jeśli chcesz zamawiać w krajowych sklepach internetowych uczestniczących w Programie lojalnościowym, lecz nie chcesz uczestniczyć w Programie Lojalnościowym, możesz złożyć zamówienie jako „gość”.

1.4 W razie przyjęcia przez MARC O’POLO Twojego wniosku o uczestnictwo otrzymasz drogą e-mailową lub pocztową list powitalny zawierający dane dostępu do Twojego konta klienta w danym krajowym sklepie internetowym uczestniczącym w Programie lojalnościowym.

1.5 Możesz potwierdzić uczestnictwo w Programie lojalnościowym przedkładając w sklepach stacjonarnych swoją kartę klienta wielkości kraty kredytowej w postaci elektronicznej lub fizycznej lub podając swoje dane (imię i nazwisko, datę urodzenia i/lub miejsce zamieszkania), a w krajowych sklepach internetowych uczestniczących w Programie lojalnościowym, wpisując swoje dane dostępu (login i hasło). Kartę klienta w formacie karty płatniczej otrzymasz pocztą tradycyjną po rozpoczęciu członkostwa. Jeśli wyraziłeś na to zgodę, prześlemy Ci również elektroniczną kartę klienta w wiadomości e-mail.

1.6 Usługi świadczone przez Marc O’Polo w ramach Programu Lojalnościowego dotyczą wyłącznie produktów sprzedawanych w sklepach uczestniczących w programie pod markami Spółek Grupy Marc O’Polo.

Usługi w ramach Programu Lojalnościowego dla klientów

MARC O‘POLO oferuje uczestnikom Programu Lojalnościowego przede wszystkim usługi opisane w niniejszym pkt. ‎2. Więcej informacji dotyczących aktualnych usług można znaleźć pod adresem www.marc-o-polo.com/members – tu znajduje się szczegółowy opis elementów składowych Programu Lojalnościowego MARC O’POLO.

2.1 Pakiet powitalny

Wraz z rozpoczęciem członkostwa otrzymasz pocztą tradycyjną pakiet powitalny. Zawiera on przede wszystkim kartę klienta w formacie karty płatniczej oraz informacje dotyczące naszego Programu Lojalnościowego.

2.2 Punkty premiowe i bony.

2.2.1 Uczestnicy Programu Lojalnościowego zbierają punkty premiowe poprzez dokonywanie zakupów w sklepach uczestniczących w programie. Każdego roku kalendarzowego, w marcu i wrześniu, MARC O’POLO sprawdza liczbę punktów premiowych zgromadzonych przez Ciebie w ciągu ostatnich 6 miesięcy, przyznaje Ci bon o wartości wynikającej z poniższych progów punktowych, a następnie wysyła bon pocztą tradycyjną. Wartość bonu jest określana na podstawie poniższych progów punktowych:

Suma punktów premiowych zebranych
w ciągu 6 miesięcyWartość bonu
1 - 799PLN 40,00
800 - 1.599PLN 80,00
1.600 – 3.199PLN 175,00
3.200 – 6.399PLN 250,00
od 6.400PLN 325,00

2.2.2 Punkty możesz zbierać we wszystkich sklepach uczestniczących w programie, rejestrując w nich dokonane zakupy po potwierdzeniu swojego uczestnictwa zgodnie z pkt. ‎1.5. Do zarejestrowania zakupu można również tymczasowo użyć karty PreCard. Punkty uzyskane poprzez zakup przy użyciu PreCard zapiszemy na dobro Twojego rachunku natychmiast po rozpoczęciu Twojego członkostwa zgodnie warunkami określonymi w pkt. ‎1.3 i ‎1.4.

2.2.3 Za każdą całą jednostkę walutową (np. euro, frank szwajcarski, koronę czeską) wydaną na zakupy we współpracujących outletach fabrycznych otrzymujesz pół (½) punktu premiowego, a w pozostałych współpracujących sklepach stacjonarnych jeden cały (1) punkt premiowy. Cena zakupu zostanie zaokrąglona do pełnej kwoty w danej walucie krajowej (bez miejsca po przecinku). Waluty zagraniczne zostaną przeliczone na podstawie oficjalnego, obowiązującego w dniu zakupu kursu wymiany walut na kwotę w walucie danego kraju. W przypadku zwrotu towaru, otrzymane za zakupy punkty zostaną anulowane.

2.2.4 Bon można zrealizować we wszystkich Sklepach uczestniczących w krajach z tą samą walutą, w kraju, w którym dokonano zgłoszenia do Programu lojalnościowego (bony niemieckiego Programu lojalnościowego można przykładowo zrealizować w Austrii, Francji, Belgii i Holandii), do podanej na bonie daty ważności. Okres ważności bonów wynosi zazwyczaj osiem (8) tygodni od dnia wystawienia. Bon można zrealizować w ramach jednych zakupów w sklepie uczestniczącym w Programie lojalnościowym. W sklepie stacjonarnym można zrealizować bon przedkładając go w kasie. W przypadku dokonywania zamówienia w krajowym sklepie internetowym uczestniczącym w Programie lojalnościowym bon można zrealizować podając jego kod w przewidzianym do tego celu miejscu w procesie zamawiania. Nie można wykorzystać bonu na dokonane wcześniej zakupy. Bon można wykorzystać tylko wtedy, gdy kwota zakupu przekroczy wymaganą dla danego bonu minimalną wartość zakupu:

Wartość bonuWartość minimalna sumy zakupów
EUR 10.00EUR 50.00 PLN 200,00 RON 200,00 CZK 1.250,00
EUR 20.00EUR 75,00 PLN 300,00 RON 350,00 CZK 2.000,00
EUR 40.00EUR 150.00 PLN 600,00 RON 700,00 CZK 4.000,00
EUR 60.00EUR 200.00 PLN 800,00 RON 1.000,00 CZK 5.500,00
EUR 80.00EUR 250.00 PLN 1.000,00 RON 1.200,00 CZK 7.000,00

Nie ma możliwości łączenia bonów z innymi bonami ani wypłaty wartości bonu w gotówce. Kupon jest rozliczany proporcjonalnie do liczby zamówionych artykułów. Jeśli w wyniku zwrotu i/lub anulowania zamówienia nie zostanie osiągnięta minimalna wartość zamówienia, to wartość kuponu przepada w wysokości kwoty przypadającej proporcjonalnie na ilość zwróconych lub anulowanych artykułów.

2.3 Konto klienta

2.3.1 MARC O’POLO otwiera dla każdego członka konto klienta w danym krajowym sklepie internetowym uczestniczącym w Programie lojalnościowym, w którym możesz podać swoje dane osobowe i w ten sposób wygodnie dokonywać zakupów w danym krajowym sklepie internetowym uczestniczącym w Programie lojalnościowym. MARC O’POLO wykorzystuje jako dane dostępu podany przez Ciebie podczas rejestracji w Programie lojalnościowym adres e-mail oraz wybrane przez Ciebie hasło.

2.3.2 Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie klienta podczas dokonywania zakupu, pola danych kontaktowych potrzebnych do realizacji zamówienia zostaną wypełnione informacjami zawartymi w Twoim koncie klienta, aby proces zamawiania w krajowym sklepie internetowym uczestniczącym w Programie lojalnościowym był tak wygodny, jak to tylko możliwe. Dodatkowo możesz założyć książkę adresową z różnymi adresami, których będziesz używał do składania zamówień, a także sprawdzać status swoich zamówień i historię zrealizowanych zamówień w sklepach uczestniczących w programie. Ponadto możesz dokonać ustawień dotyczących preferowanej metody płatności i sposobu wysyłki oraz wybrać preferowany sklep stacjonarny. Możesz też indywidualnie i zgodnie z zainteresowaniami zarządzać ustawieniami dotyczącymi newslettera i innymi zgodami dotyczącymi reklam.

2.4 Opcje zaawansowane dotyczące zamówień, rezerwacji i zwrotów

2.4.1 W danych krajowych sklepach internetowych uczestniczących w Programie lojalnościowym masz możliwość zarezerwowania dostępnych lokalnie artykułów do przymierzenia w danym sklepie stacjonarnym. Jeśli wybrane przez Ciebie artykuły zostaną zarezerwowane w sklepie stacjonarnym, otrzymasz potwierdzenie rezerwacji w wiadomości email. Od tego momentu rezerwacja obowiązuje przez trzy (3) dni robocze. W czasie tych trzech (3) dni roboczych możesz przymierzyć zarezerwowane artykuły w wybranym sklepie stacjonarnym po podaniu swojego imienia i nazwiska oraz numeru rezerwacji. Nie ma obowiązku dokonania zakupu. Jeśli w ciągu trzech (3) dni roboczych od potwierdzenia rezerwacji nie odbierzesz zarezerwowanych artykułów lub po ich przymierzeniu nie zdecydujesz się na ich zakup, tracisz prawo do rezerwacji. Jeśli po przymierzeniu artykułu zdecydujesz się na jego zakup, musisz zapłacić cenę zakupu w sklepie, w którym odbierasz produkt.

2.4.2 Ponadto, możesz w ramach zamówienia w danym krajowym sklepie internetowym uczestniczącym w Programie lojalnościowym wybrać sklep stacjonarny jako miejsce dostawy. Jeśli nie odbierzesz kupionych w danym krajowym sklepie internetowym uczestniczącym w Programie lojalnościowym artykułów w wybranym sklepie stacjonarnym w ciągu dziesięciu (10) dni kalendarzowych od otrzymania wiadomości o dostarczeniu przesyłki, umowa kupna zostanie automatycznie anulowana. Odbiór jest możliwy wyłącznie po okazaniu dokumentu tożsamości.

2.4.3 Masz ponadto możliwość zwrotu wszelkich artykułów, które nabyłeś w danym krajowym sklepie internetowym uczestniczącym w Programie lojalnościowym w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia dostawy artykułu do wyznaczonego przez Ciebie miejsca, odsyłając je do danego krajowego sklepu internetowego uczestniczącego w Programie lojalnościowym lub oddając je w sklepie stacjonarnym. Prawo do przyjęcia przez nas, prowadzącego krajowy sklep internetowy uczestniczący w Programie lojalnościowym, zwrotu towaru istnieje tylko wtedy, gdy nie usunięto oryginalnej etykiety produktu i artykuł nie posiada śladów użytkowania (np. plam). Prawo do zwrotu towaru przysługuje Ci dodatkowo do prawa do odstąpienia od umowy w przypadku zakupu online, a Twoje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy pozostaje nienaruszone.

2.4.4 Ponadto, oferujemy w sklepach stacjonarnych możliwość dokonywania zamówień w danych krajowych sklepach internetowych uczestniczących w Programie lojalnościowym za pośrednictwem urządzeń końcowych w sklepach stacjonarnych. W tym celu wywołujemy wersję Store, za pośrednictwem której możesz zalogować się na swoje konto klienta podając swoje dane dostępowe i złożyć zamówienie online. Jeśli chcesz dokonać zamówienia online bez wprowadzania danych dostępowych do konta klienta, możemy zalogować Cię na Twoje konto klienta w inny sposób pod warunkiem, że potwierdzisz swoje uczestnictwo w programie, okazując dowód tożsamości lub podając swoje dane (imię i nazwisko, data urodzenia i/lub miejsce zamieszkania).

2.5 Ekskluzywne terminy zakupów

Uczestnicy programu mogą ustalać indywidualne terminy zakupów w sklepach stacjonarnych dostosowane do swoich preferencji czasowych.

2.6 Spersonalizowane informacje o produktach, ekskluzywne wydarzenia, promocje i niespodzianki

Ponadto będziesz otrzymywać od MARC O’POLO pocztą tradycyjną ekskluzywne oferty i informacje o produktach własnych oraz zaproszenia na specjalne wydarzenia i promocje organizowane przez MARC O’POLO lub sklepy uczestniczące w programie. Jeśli wyraziłeś na to zgodę, MARC O’POLO będzie Ci przesyłać powyższe treści reklamowe również za pośrednictwem wiadomości email, wiadomości SMS lub aplikacji WhatsApp, a wszystkie informacje i zaproszenia maksymalnie personalizować na podstawie informacji przechowywanych w bazie danych klientów. Ponadto MARC O’POLO może przesyłać poszczególnym uczestnikom programu prezenty urodzinowe lub pozostawiać je do odbioru w sklepie stacjonarnym. Aby sprawić przyjemność wybranym uczestnikom programu, MARC O’POLO może im również przesyłać spontaniczne niespodzianki.

2.7 Infolinia dla klientów i komunikacja związana z programem

2.7.1 Klienci mają do dyspozycji infolinię dla klientów, pod którą można uzyskać informacje na temat aktualnego stanu punktów oraz inne informacje dotyczące uczestnictwa w programie, specjalnych wydarzeń i promocji lub nowych kolekcji. W celu zapewnienia jak najlepszego poziomu obsługi i indywidualnego doradztwa, pracownicy infolinii dla klientów mogą wywołać Twoje dane przechowywane w bazie danych klientów.

2.7.2 Dodatkowo niektóre informacje wysyłamy uczestnikom programu pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub przekazujemy telefonicznie, o ile jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań wynikających z Programu Lojalnościowego lub realizacji związanych z nim usług (dalej „Komunikacja związana z programem”). Komunikacja związana z programem obejmuje w szczególności wiadomości email, połączenia telefoniczne i informacje przesyłane pocztą w celu potwierdzenia Twojej rejestracji, powiadomienia o stanie punktów, informacje organizacyjne dotyczące Twoich zakupów lub wybranych przez Ciebie usług, takich jak np. powiadamianie o dostarczeniu zamówienia lub rezerwacji w sklepie stacjonarnym, wyjaśnianie przypadków reklamacji lub błędów kasjera, informacje dotyczące usług krawieckich lub ustalania ekskluzywnych terminów zakupów.

Karta klienta / utrata karty

3.1 Karta elektroniczna lub fizyczna w formacie karty płatniczej posiada indywidualny numer członkowski przyznany klientowi podczas rejestracji i nie wolno jej przekazywać osobom trzecim. Masz obowiązek zgłoszenia MARC O’POLO ewentualnej utraty, kradzieży lub zaginięcia karty klienta wysyłając e-mail na adres service@marc-o-polo.com i/lub dzwoniąc na numer 00800 1022 1022 (bezpłatny numer infolinii obsługi klienta).

3.2 Ponosisz wyłączną osobistą odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z zawinionego braku zgłoszenia lub opóźnienia zgłoszenia utraty karty MARC O’POLO.

Wypowiedzenie i zakończenie

4.1 Możesz w dowolnym momencie i bez zachowania okresu wypowiedzenia zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, dostarczając MARC O’POLO powiadomienie w formie pisemnej.

4.2 MARC O’POLO może wypowiedzieć członkostwo w Programie Lojalnościowym na koniec każdego miesiąca z zachowaniem trzymiesięcznego (3-miesięcznego) okresu wypowiedzenia. Powyższe postanowienia nie naruszają ewentualnego prawa wypowiedzenia z ważnej przyczyny.

4.3 Po zakończeniu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym masz obowiązek niezwłocznie zniszczyć fizyczną kartę klienta w formacie karty płatniczej lub odesłać ją do MARC O’POLO albo przekazać do sklepu stacjonarnego z prośbą o zniszczenie. Elektroniczna karta klienta traci ważność.

Możliwości kontaktu

5.1 W przypadku pytań dotyczących Programu Lojalnościowego dla klientów dostępne są następujące możliwości kontaktu:

MARC O’POLO Einzelhandels GmbH
Hofgartenstraße 1
83071 Stephanskirchen,
Deutschland

Telefon: +498938030708 (numer bezpłatny)

E-Mail: service@marc-o-polo.com